Letní novela zákona o DPH

Publikováno:
11. srpen 2016
Autor:
Obor:

V oblasti vývoje daňové legislativy čas prázdnin rozhodně neplatí. Toto známé pravidlo opět nedávno potvrdili naši zákonodárci, kteří v tomto měsíci schválili nenápadnou, nicméně v mnoha oblastech velmi významnou novelu několika zákonů, které souvisí s tzv. adaptací právního řádu České republiky na celní kodex Unie. Cílem tohoto článku je seznámit čtenáře především s novelou v oblasti zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „Zákon o DPH“), a upozornit ho, že tato novela, byť to tak může vypadat, nesouvisí pouze s celními předpisy, ale zahrnuje celou řadu důležitých změn a to například v oblasti tolika diskutovaného kontrolního hlášení. Začněme ale od začátku.

Vládní návrh novely Zákona o DPH byl předložen v souvislosti s nařízením Evropského Parlamentu a Rady EU, kterým se stanoví nový Celní kodex unie. Novela byla podepsána prezidentem České republiky dne 27. července 2016, kde tato novela nabyla účinnosti dne 29. července 2016 (dnem vyhlášení ve sbírce zákonů).

Smyslem novely zákona o DPH bylo především zachytit změny terminologického charakteru a zajistit vnitřní terminologické jednoty a bezrozpornosti tuzemského právního řádu s Celním kodexem unie (např. „svobodný sklad“, „celně schválené určení“, „režim s hospodářským účinkem“ a jiné pojmy nebudou již používány).

Do novely zákona o DPH byly nicméně zahrnuty i některé dílčí změny, které souvisejí spíše s politickými sliby ohledně „zmírnění“ sankcí v případě opožděného podání či opožděné reakce na výzvu v souvislosti s kontrolním hlášením, či „boji“ proti karuselovým podvodům formou dalšího rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti.

Níže uvádíme stručné shrnutí výčtu nejdůležitějších změn v oblasti daně z přidané hodnoty.

  • KONTROLNÍ HLÁŠENÍ - prodloužení lhůty pro podání odpovědi na výzvu z dosavadních 5 kalendářních dní na 5 pracovních dní.
  • KONTROLNÍ HLÁŠENÍ - za určitých okolností vyloučení vzniku pokuty za nepodání kontrolního hlášení (pouze u pokuty ve výši 1 000 Kč).
  • KONTROLNÍ HLÁŠENÍ - za určitých okolností prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení (pokut ve výši 10 000, 30 000 a 50 000 Kč).
  • SVOBODNÉ SKLADY - dodání zboží ve svobodném skladě nebo dodání zboží do svobodného skladu nebudou již považovány za osvobozené plnění.
  • VÝVOZ - daňový doklad v případě vývozu zboží bude nově doklad na základě ustanovení § 28 a následujících ustanovení zákona o DPH (dříve byl tento doklad považován za rozhodnutí celního úřadu).
  • ROZŠÍŘENÍ REŽIMU PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI – na dodání zboží osobou neusazenou v České republice, která není registrovaná jako plátce DPH v České republice, v případě kde odběratelem je plátce DPH.
  • INSOLVENCE - oprava daně za dlužníky, kteří se nacházejí v insolvenci, je možná nově pouze u pohledávek vzniklých v období 6 a více měsíců přede dnem, kdy bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka (o této problematice pojednáváme samostatně v  článku „Oprava daně za dlužníky v insolvenčním řízení z pohledu očekávané novely zákona o DPH“).

Věříme, že výše uvedené shrnutí nejdůležitějších změn v oblasti novely zákona o DPH Vám pomůže udržet krok v čase prázdnin s neustále se měnící daňovou legislativou.

Pokud budete mít zájem, rádi Vám poskytneme více informací. Přejeme příjemné léto.

Autor: