Legislativní novinky v oblasti DPH

Publikováno:
13. září 2022
Obor:

Vedle plánovaného navýšení obratu pro povinnou registraci plátce DPH z jednoho na dva milióny Kč, o kterém jsme vás již informovali, bychom rádi upozornili na další legislativní novinky týkající se DPH, a to konkrétně na jednu již účinnou a jednu plánovanou.

1. Změna rozsahu režimu přenesení daňové povinnosti

S účinností od 10. 8. 2022 došlo ke změně vládního nařízení č. 261/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to ve vazbě na změnu v kombinované nomenklatuře u vybraného zboží (mobilní telefony a kovy), k níž došlo s účinností od 1. ledna 2022. V současnosti jsou tak kódy použité ve vládním nařízení pro vybrané výrobky již opět v souladu s nomenklaturou celního sazebníku v aktuálně platném znění.

Dále pak s účinností od 10. 8. došlo k zúžení režimu přenesení daňové povinnosti u videoherních konzolí, a to z důvodu změny použitého kódu celní nomenklatury.

Generální finanční ředitelství pak zároveň potvrdilo, že u zboží, u něhož došlo novelizací vládního nařízení ke změně kódů celní nomenklatury, a které tak v období od 1. 1. do 9. 8. 2022 režimu přenesení daňové povinnosti nepodléhalo, připouští využití právní fikce pro uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92 odst. 7 zákona o DPH, aniž by bylo nutné uplatněný režim opravovat. Bližší detaily, včetně aktualizovaných informací GFŘ k použití režimu přenesení daňové povinnosti, naleznete zde.

2. Evidence přeshraničních plateb a jejich příjemců – zavedení kontroly pro elektronické obchodování

V návaznosti na nová pravidla pro elektronické obchodování (zvláštní režim jednoho správního místa) a za účelem zajištění aktuálně nedostatečné kontroly a odhalování daňových podvodů v této oblasti stanoví unijní směrnice Rady (EU) 2020/284, která mění směrnici o DPH 2006/112/ES, nové evidenční a reportovací požadavky pro poskytovatele platebních služeb, a to s účinností k 1. lednu 2024. Poskytovatelé platebních služeb budou povinni vést evidenci o přeshraničních platbách a příjemcích, a to konkrétně o příchozích platbách z jiných členských států EU a odchozích platbách do třetích zemí, a příjemcích těchto plateb. Povinnost evidovat a zároveň i správci daně poskytovat příslušné informace pak vznikne při překročení 25 přeshraničních plateb týkajících se jedné osoby za kalendářní čtvrtletí. Předpokládaná účinnost dané novely zákona o DPH je tedy od počátku roku 2024 s tím, že v současnosti jej Ministerstvo financí předkládá do vnějšího připomínkového řízení.  

Autor: Richard Knobloch

Autor: Richard Knobloch