Koronavirus a náhrada škody podnikatelům v otázkách a odpovědích

Publikováno:
18. březen 2020
Obor:

V důsledku krizového opatření jsem musel uzavřít provozovnu. Mám nárok na náhradu škody vůči státu?

 • Pokud právnické nebo fyzické osobě vznikne škoda v příčinné souvislosti s krizovým opatřením, je stát povinen takovou škodu nahradit.
 • Podmínky pro vznik odpovědnosti státu za škodu:
 1. provedení krizového opatření,
 2. vznik škody,
 3. příčinná souvislost mezi vznikem škody s krizovým opatřením (např. zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb dle krizového opatření vlády).
 • Stát se může zprostit odpovědnosti za škodu, pokud prokáže, že poškozený si škodu způsobil sám. Důkazní břemeno však v takovém případě leží na státu.

Můžu uplatňovat v rámci svého nároku na náhradu škody i ušlý zisk?

 • Dle našeho názoru lze požadovat vedle náhrady skutečné škody i náhradu ušlého zisku, neboť oba tyto pojmy spadají pod obecný pojem „škoda“.

U jakého orgánu a v jaké lhůtě musím uplatnit nárok na náhradu škody?

 • Nárok na náhradu škody je potřeba uplatnit u příslušného orgánu krizového řízení, kterým je orgán, který příslušné krizové opatření, kterým vznikla újma, nařídil. V řadě případů to tak bude Vláda ČR, která dané usnesené vydala; nicméně tuto otázku bude vždy zapotřebí zkoumat.
 • Nárok na náhradu škody lze uplatnit do 6 měsíců od okamžiku, kdy se poškozený o škodě dozvěděl (tzv. subjektivní lhůta), nejdéle však do 5 let od vzniku škody (tzv. objektivní lhůta).
 • Nebude-li nárok na náhradu škody uplatněn ve výše uvedené lhůtě, zanikne – z důvodů zvláštního zřetele lze přiznat i poději.

Jak prakticky postupovat při uplatnění nároku na náhradu škody?

 • Nárok na náhradu škody musí být uplatněn písemně ve formě žádosti.
 • Je třeba pečlivě analyzovat, komu má být žádost podána.
 • Žádost musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
 1. označení poškozeného (žadatele),
 2. důvody vzniku nároku na náhradu škody,
 3. vyčíslení výše škody,
 4. označení důkazů, které prokazují vznik škody, příčinnou souvislost mezi škodou a krizovým opatřením a výši škody,
 5. skutečnosti prokazující dodržení subjektivní šestiměsíční lhůty pro uplatnění nároku na náhradu škody a objektivní pětileté lhůty,
 6. datum a podpis žadatele.

Jak mám prokázat vznik a výši škody?

 • Jako důkazy mohou posloužit například:
 1. účetní nebo jiné záznamy,
 2. emailová nebo jiná korespondence,
 3. fotografie,
 4. předávací protokoly od dodavatelů,
 5. smlouvy s dodavateli,
 6. znalecký posudek.
 • Čím více máte důkazů, tím vyšší je vaše šance na úspěch. 

Lukáš Zahrádka
Michaela Horváthová

Autor: Fučík & partneři