Kompenzační bonus 2021

Publikováno:
9. březen 2021
Autor:
  • Veronika Odrobinová
  • Dominik Beran
Obor:

Podpora pro osoby samostatně výdělečně činné (dále „OSVČ“), malé s.r.o. a osoby vykonávající práci na základě dohody o provedení práce nebo činnosti pokračuje také v roce 2021. Bonusovým obdobím jsou prozatím stanoveny měsíce únor a březen 2021. Jelikož se stále nedaří dostat pandemii pod kontrolu, lze očekávat, že bude kompenzační bonus vyhlášen i na další měsíce, situaci pro Vás budeme i nadále sledovat. Dodáváme, že předchozí kompenzační bonus je vypsán až do 15. 2. 2021. Jestliže splňujete nárok na zvýšený bonus za měsíc únor 2021, můžete žádat o kompenzační bonus ve výši 1.000 Kč denně, ten vám bude snížen o již vyplacenou částku původního kompenzačního bonusu.

Podmínkou pro přiznání kompenzačního bonusu je, aby byla činnost vykonávaná žadatelem významně dotčena v souvislosti se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem SARS CoV-2, nebo s krizovými opatřeními přijatými z důvodu tohoto ohrožení. Jedná se například o nutnost uzavřít či omezit provoz provozovny, o karanténu nebo izolaci žadatele či jeho zaměstnance, péči o dítě žadatele, nebo o omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech žadatele.

Podmínka významného dotčení spočívá v tom, že výše příjmů odpovídajících tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb plynoucích z této činnosti nepřekročila ve srovnávaném období 50 % průměrné měsíční výše těchto příjmů plynoucích z téže činnosti ve srovnávacím období. Žadatel tak musí prokázat pokles příjmů alespoň o 50 %.

Za srovnávané období se považuje kalendářní měsíc bezprostředně předcházející bonusovému období (je-li např. bonusovým obdobím únor 2021, je srovnávaným obdobím leden 2021). Srovnávané období se poměřuje vzhledem ke srovnávacímu období.

Srovnávací období představuje 3 po sobě jdoucí kalendářní měsíce v období od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2020, jejichž názvy se shodují s názvy 3 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících bonusovému období (je-li bonusovým obdobím únor 2021, je srovnávacím obdobím období od 1. listopadu 2018 do 31. ledna 2019 nebo období od 1. listopadu 2019 do 31. ledna 2020). Lze-li takto určit více období, je srovnávacím obdobím to, které si žadatel sám zvolí. Srovnávací období je obdobím „klouzavým“, jehož počátek a konec se v průběhu času, tj. v závislosti na tom, za které bonusové období subjekt o bonus žádá, proměňuje.

Výše kompenzačního bonusu činí v případě OSVČ a společníka s.r.o. až 1.000 Kč za každý kalendářní den bonusového období. Výše kompenzačního bonusu však nesmí překročit rozdíl průměrné měsíční výše příjmů ze všech významně dotčených činností ve srovnávacím období a výše příjmů ze všech významně dotčených činností ve srovnávaném období (typicky důchodci, studenti či osoby na mateřské nebo rodičovské dovolené, které si podnikatelskou činností pouze přivydělávají).

V případě OSVČ či společníků, kterým je kompenzační bonus poskytován z důvodu nařízené karantény či izolace, je výše kompenzačního bonusu 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období, kdy byla karanténa či izolace nařízena. V případě osob vykonávajících práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr činí výše kompenzačního bonusu 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období.

Kompenzační bonus lze kombinovat s podporou z programu Antivirus, nebo programu tento program nahrazujícím a podporou, která slouží k úhradě nájemného. V případě společníka, zaměstnance s.r.o., která obdržela z důvodu jeho zaměstnání v této společnosti prostředky z programu Antivirus nebo z programu tento program nahrazujícího, je za kalendářní den (pro kompenzaci jeho mzdy), za který společnost s ručením omezeným tyto prostředky obdržela, vyloučen nárok daného společníka na kompenzační bonus.

Upozorňujeme, že zde nejsou vyjmenovány veškeré podmínky programu, které je nezbytné splnit. Jedná se o přehled nejdůležitějších podmínek. Před podáním žádosti je nezbytné zkontrolovat splnění veškerých podmínek a pravidel pro získání kompenzačního bonusu. Pro lepší orientaci a několik vzorových příkladů doporučujeme dotazy a odpovědi vypracované Finanční správou ČR.

S přípravou žádosti a veškerých potřebných dokumentů Vám rádi pomůžeme, neváhejte nás v této záležitosti kontaktovat.

Autor: Veronika Odrobinová, Dominik Beran