Kompenzace cen energií a trend udržitelnosti

Z pohledu energetického trhu čelí v dnešní době spousta společností několika výzvám, ale i ohrožením. Napříč odvětvími probíhá zásadní přeměna s cílem zvýšit míru udržitelnosti podnikání, a to jak z pohledu enviromentálního, tak sociálního a podnikatelského. V nejbližších 3 - 5 letech se očekává postupné zavádění povinností souvisejících s nefinančním reportingem (ESG) a realizací přechodu na udržitelnou společnost. To si mimo jiné vyžádá potřebu minimalizovat uhlíkovou stopu společností. Klíčové z tohoto pohledu bude maximálně využít nákup nebo vlastní výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Zásadním dopadem je aktuální energetická krize, která nebývalým způsobem zvýšila cenu pořizované elektřiny a také riziko dalších neočekávaných změn ceny v blízké budoucnosti (tržní volatilita). Tato skutečnost výrazně dopadá do provozních nákladů firem a v mnoha případech ohrožuje i samotné fungování některých provozů.

Vláda ČR projednala 14. 9. 2022 podmínky pomoci velkoodběratelům elektřiny a zemního plynu na základě aktuální situace na trhu s energiemi. Aktuální informace počítají s pomocí primárně zaměřenou na podniky ve zpracovatelském a těžebním průmyslu, dále pak na firmy v sektorech zemědělství, lesnictví a rybářství. Podniky z energeticky náročných odvětví budou moci dostat kompenzaci maximálně do výše 200 mil. Kč, ostatní podniky maximálně do výše 45 mil. Kč. Kompenzační program má být spuštěn 1. 11. 2022.

O kompenzaci budou moci žádat podniky, které dále prokážou, že:

 • jsou v provozní ztrátě, přičemž alespoň polovinu této ztráty způsobí vysoké ceny energií;
 • jejich náklady na energie se v období 1. 2. – 31. 12. 2022 zvýšily alespoň 2x ve srovnání s průměrnými cenami za rok 2021.

V následujících týdnech budou podmínky dále upřesňovány, doporučujeme tedy sledovat stránky MPO.

Jako jedno z řešení energetické krize se nabízí maximalizovat využití stávajících aktiv firem, zejména budov a pozemků, pro zajištění bezemisní nebo nízkoemisní výroby energie v dlouhodobém horizontu. Dále pak opatření energetického managementu, který zefektivní využívání energie a sníží spotřebu, což se projeví na úspoře nákladů. Většinu z těchto opatření je v současné době možné podpořit z různých dotačních titulů, což může významně snížit jejich investiční náročnost. 

Grant Thornton Advisory umí nabídnout poradenství v těchto oblastech a nasměrovat vaši firmu k větším úsporám a lepšímu energetickému managementu. Začínáme důkladnou analýzou aktuální situace a možného potenciálu úspor nebo investičních opatření s dotační podporou. Zkoumáme technické parametry a proveditelnost (např. potenciál budov pro instalaci FVE). Umíme připravit žádosti o dotace včetně všech potřebných příloh a provést vás všemi kroky k úspěšnému podání. Mimo to umíme pomoci s administrativou samotných vládních kompenzací.

Za důležité považujeme schopnost adaptace na novou situaci. I s tím pomůžeme. Nabízíme analýzu očekávané spotřeby elektřiny v dlouhodobém horizontu, návrh strategie zajištění nákupu zbývající elektřiny a celkovou přípravu koncepce energetického managementu, včetně vyčíslení ekonomické návratnosti, celkového akčního plánu a potřeby investičních zdrojů.

Při aktualizaci energetického managementu je třeba se primárně zaměřit na několik hlavních bodů. Z pohledu rychlých řešení, která nevyžadují výrazné zásahy do fungování firmy, se jedná o revizi aktuálních smluvních vztahů s dodavateli energií, revizi obchodní strategie a využití kompenzací případně méně náročných úsporných řešení. Z pohledu náročnějších opatření je možné zohlednit zavedení obchodního dispečinku, predikci a řízení spotřeby, automatizovanou regulaci, nákladnější (ale s dotační podporou) úsporná opatření jako instalaci vlastních OZE), pasportizaci, komunitní energetiku nebo elektromobilitu. 

Aktuálně vyhlášené dotační výzvy zahrnují:

 • Modernizační fond – RES + 
  • instalace FVE do 1 MWp i nad 1 MWp
  • pozemní i budovy
  • dotace až 50 % celkových výdajů
  • stávající nebo budoucí držitelé licencí pro výrobu elektřiny
 • Modernizační fond – HEAT
  • modernizace tepláren
  • dotace 45 až 80 % celkových výdajů
  • vlastníci zdroje tepelné energie
 • Modernizační fond – ENERG ETS
  • zvýšení energetické účinnosti zařízení nebo provozů spadajících pod ETS
  • modernizace zařízení pro výrobu a rozvod energie, modernizace výrobních nebo zpracovatelských zařízení
  • dotace 30 až 80 % celkových výdajů
  • subjekty vlastnící zařízení EU ETS
 • OP TAK – Úspory energie
  • snížení energetické náročnosti budov, využití OZE, modernizace rozvodů, využití odpadní energie, instalace akumulace
  • dotace 35 až 65 %
  • malé, střední i velké podniky
 • OP TAK – OZE – Větrné elektrárny
  • výstavba větrných elektráren
  • dotace 50 až 80 %
  • malé, střední i velké podniky, OSVČ.
 • V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat, rádi vám budeme nápomocni.

Autor: Michael Sikora, Jiří Dvořák

Autor: Michal Sikora, Jiří Dvořák