Kdy a jak na podání přiznání k dani z příjmů za rok 2016

Publikováno:
24. březen 2017
Obor:

Konec kalendářního roku je pro mnohé poplatníky daně z příjmu spojen každoročně také s koncem zdaňovacího období a to s sebou nese také povinnost podat za předchozí zdaňovací období daňové přiznání. Nejinak je tomu i letos, a proto bychom chtěli v následujícím článku připomenout povinnosti a termíny, které musí poplatníci splnit a také případné sankce, které za jejich nedodržení hrozí.

Termín podání daňového přiznání

Obecně platí, že termín pro podání daňového přiznání je stanoven do tří měsíců od konce zdaňovacího období. Jelikož tento rok 1. dubna vychází na sobotu, posledním dnem stanoveného termínu proto bude až 3. duben. Termín je platný nejen pro fyzické osoby, ale také pro právnické osoby.

Tento termín však může být na příslušném finančním úřadě prodloužen a to ze dvou důvodů. První možností, jak si o další tři měsíce prodloužit termín pro podání daňového přiznání je ten, že daňovému subjektu vznikla povinnost ověření jeho účetní závěrky auditorem nebo daňovému subjektu zpracovává a podává přiznání daňový poradce. V tomto případě je však nutné správci daně doložit, nejpozději v termínu pro podání řádného daňového přiznání, plnou moc. Takto prodloužený termín pro podání přiznání končí nejpozději dnem 3. července 2017.

Druhou možností, jak prodloužit termín pro podání daňového přiznání o 3 měsíce, je situace, kdy předmět daně tvoří i příjmy, které jsou předmětem daně v zahraničí. Navíc v takovém případě je možnost prodloužení termínu pro podání daňového přiznání až o 10 měsíců, to však pouze v odůvodnitelných případech. Tato možnost týkající se prodloužení lhůty se vztahuje na fyzické i právnické osoby.

Daňové přiznání je možné podat na klasickém tiskopise, který je dostupný na všech finančních úřadech, nebo online na stránkách Finanční zprávy. Důležité je však pamatovat, že pokud má daňový subjekt zpřístupněnou datovou schránku, je povinen podat daňové přiznání prostřednictvím této datové schránky v požadovaném formátu. V případě, že tuto povinnost poruší, vzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu ve výši 2 000 Kč (může být navýšena o dalších 50 000 Kč na základě rozhodnutí správce daně).

Splatnost a související sankce při nedodržení termínů

Splatnost daně se nijak neliší od termínu podání daňového přiznání, tedy nejpozději do 3. dubna 2017, pokud si daňové přiznání podáváte sami, musí být nedoplatek daně připsán na účet příslušného finančního úřadu.  Pokud dojde k prodloužení termínu o 3 měsíce (např. daňové přiznání zpracovává a podává daňový poradce, povinnost auditu) je termín do 3. července 2017. Zákon nezakazuje podat daňové přiznání a zaplatit daň (nedoplatek na dani) dříve.

Při nedodržení výše zmíněných termínů je naopak nutné počítat se sankcemi. Tyto sankce jsou zakotveny v daňovém řádu. Pokud nebude daňové přiznání podáno včas, má daňový subjekt možnost podat přiznání do dalších 5 pracovních dní bez jakýchkoliv sankcí. Pokud je však daňové přiznání podáno i po této lhůtě, činí pokuta 0,05 % z vyměřené daně za každý den prodlení. Pokud k podání daňové přiznání nedojde vůbec ani přes výzvu správcem daně, činí pokuta až 5 % z vypočtené daně, příp. daňové ztráty. Maximální pokuta je zákonem omezena na 300 000 Kč.

V případě uhrazení daně po zákonném termínu (počínaje pátým pracovním dnem po termínu), předepíše správce daně daňovému subjektu úrok z prodlení. Sazba úroku z prodlení odpovídá roční REPO sazbě stanovené ČNB zvýšené o 14 procentních bodů.

Přehledy pro zdravotní a sociální pojištění

Pokud fyzická osoba vykonávala po alespoň část roku samostatnou výdělečnou činnost, je povinna podat na příslušnou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu Přehled o příjmech a výdajích za rok 2016. Termín pro podání přehledů je tento rok stanoven na 2. května, v případě, že daňové přiznání zpracovává daňový poradce, je termín posunut na 1. srpna. Do 8 dní po jeho podání je nutné uhradit případné nedoplatky. V případě nepodání přehledů, je možné uložit pokutu až 50 000 Kč resp. 20 000 Kč.

V případě, že máte k této problematice jakékoliv dotazy, neváhejte se na nás obrátit.

Autor: Ing. Zbyněk Švejcar

Autor: Milan Kolář