Kdo podává přiznání k dani z příjmů fyzických osob?

Publikováno:
25. únor 2013
Obor:

Nejste si jistí, jestli váš přivýdělek zakládá povinnost podat daňové přiznání? Odpověď najdete v následujícím článku, který vychází z § 38g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Kdo musí podat daňové přiznání?

Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o osvobozené příjmy nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně (§ 36 zákona o daních z příjmů). Daňové přiznání je povinen podat i ten, jehož roční příjmy nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu.

Kdo nemusí podávat daňové přiznání?

Daňové přiznání podávat nemusí:

  • ten, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 zákona pouze od jednoho anebo postupně od více plátců daně. Podmínkou je, že podepsal u nich všech prohlášení k dani podle § 38k, a že s výjimkou příjmů osvobozených či příjmů podléhající dani vybírané srážkou neměl jiné příjmy podle § 7 až 10 (pronájem, podnikání, kapitálové příjmy, ostatní) vyšší než 6 000 Kč;
  • ten, co má příjmy od daně osvobozené (např. ostatní a nahodilé podle 10 do výše 20.000,- Kč ročně) a příjmy, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou daně podle § 36;
  • ten, kdo má pouze příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky plynoucí ze zahraničí, které jsou vyjmuty podle § 38f ze zdanění v ČR.

Výjimka z výjimky – kdo daňové přiznání stejně podat musí?

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob stejně musí podat:

  • ten, kterého jmenuje § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů, tj. daňový nerezident, který uplatňuje slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) zákona, nebo daňové zvýhodnění nebo nezdanitelnou část základu daně podle § 15 odst. 3 a 4 zákona.
  • ten, kterému byly vyplaceny nebo který jiným způsobem obdržel příjmy ze závislé činnosti nebo funkční požitky za uplynulá léta, které se nepovažovaly podle § 5 odst. 4 zákona o daních z příjmů za jeho příjmy ve zdaňovacím období, kdy byly zúčtovány plátcem daně v jeho prospěch;
  • poplatník s příjmy ze závislé činnosti nebo s funkčními požitky, který uplatňuje pro snížení základu daně hodnotu darů poskytnutých do zahraničí za podmínek uvedených v § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů;
  • poplatník, kterému tak stanoví § 239 (v případě právního nástupce za zemřelého) nebo § 244 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s insolvenčním řízením, poplatník pak postupuje podle § 38gb zákona;
  • poplatník, který je správcem daně k podání daňového přiznání vyzván (na základě ustanovení § 135 odst. 1 daňového řádu).

Možnost podat daňové přiznání

Daňové přiznání může podat nerezident ČR (rezident EU nebo EHP), který využije postup podle § 36 odst. 7 zákona, tj. pro případ, kdy sražená daň je vyšší než jeho celková vypočtená daňová povinnost.

Nová povinnost od roku 2013

Od roku 2013 přibude povinnost podávat daňové přiznání všem zaměstnancům, jež v jakémkoliv měsíci v roce obdrží příjem převyšující částku ve výši 4 - násobku průměrné měsíční mzdy, tj. 103 536 Kč, a jehož příjem tak bude podléhat solidární přirážce.

Ivan Fučík
ivan@fucik.cz

Autor: Ivan Fučík