Audit a účetnictví

Deriváty

Deriváty

V naší praxi se často setkáváme s problematikou derivátů, kdy se na nás obracejí klienti s žádostí o poradenství. V tomto článku si přiblížíme obecnou problematiku a rozdělení derivátů na jednotlivé druhy. Definice derivátu je v českých účetních…
Oceňování pohledávek nabytých a určených k obchodování

Oceňování pohledávek nabytých a určených k obchodování

V souladu se zákonem o účetnictví účetní jednotka oceňuje pohledávku při jejím vzniku jmenovitou hodnotou. Vypořádání pohledávky může kromě standardní úhrady od odběratele proběhnout i jinými metodami. Jedním ze způsobů, je prodej pohledávky…
Možné změny IAS 17 – Leasingy

Možné změny IAS 17 – Leasingy

Obecně můžeme leasing charakterizovat jako jednu z alternativních forem financování potřeb společnosti při využití cizích zdrojů. Pokud bychom chtěli porovnat další charakteristiky (zejména finančního) leasingu v kontextu české legislativy a úpravy…
Postoupení pohledávky v insolvenčním řízení – rozsudek NSS

Postoupení pohledávky v insolvenčním řízení – rozsudek NSS

V rozsudku Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“) č.j. 8 Afs 54/2010 – 155 je  vysloven názor k otázce, zda lze pro krytí nákladů na postoupenou pohledávku za dlužníkem v konkursním a vyrovnávacím řízení, popř. v současné době v insolvenčním…
Deriváty, zajištění a jejich zachycení v účetnictví

Deriváty, zajištění a jejich zachycení v účetnictví

Článek se zabývá účetním zachycením derivátů a zajištění u podnikatelských subjektů účtující podle účetní osnovy pro podnikatele. Dále jsou v článku uvedeny základní informace pro jejich zdanění. Účetní předpisy Deriváty Dle § 27 zákona č. 563/1991…
Auditorské zakázky

Auditorské zakázky

Auditoři poskytují velké množství služeb. Cílem tohoto článku je podat informace o přehledu jednotlivých auditorských zakázek a výsledků, které mohou klienti od  dané zakázky očekávat. Pro klienta je vhodné mít povědomí o tom, jaké typy zakázek…
Zelená kniha

Zelená kniha

Politika v oblasti auditu: poučení z krize Evropská komise vydává tzv. zelené knihy. Jsou to dokumenty, které mají podpořit debatu a nastartovat proces konzultací na evropské úrovni k určitému tématu. Zelená kniha obvykle prezentuje široké spektrum…
Výnosy ze smluv se zákazníky – návrh nového IFRS standardu

Výnosy ze smluv se zákazníky – návrh nového IFRS standardu

V tomto článku bychom rádi informovali čtenáře o zatím nepřijatém návrhu mezinárodního účetního standardu „Výnosy ze smluv se zákazníky“ (dále také „návrh standardu“ nebo „návrh“), který byl vydán v červnu roku 2010. Návrh se týká vykazování výnosů…