Audit a účetnictví

Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek je majetkem nemateriální povahy. Mezi typické položky zařazené v položce DNM patří zejména zřizovací výdaje, software, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, ocenitelná práva a goodwill. Za méně známé položky můžeme…
Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek (dále jen „DHM“) bývá stěžejní položkou rozvahy u většiny společností. To je mimo jiné dáno širokou škálou položek, které zahrnuje – od počítačového vybavení přes automobily a výrobní linky až po budovy a pozemky. Do DHM…
Základní kapitál od 1.1.2014 a související dopady do vlastního kapitálu

Základní kapitál od 1.1.2014 a související dopady do vlastního kapitálu

Nové právní předpisy s sebou přinesly mnoho změn a otázek, které budou zůstávat ještě dlouho otevřené. V souvislosti s nástupem nového Zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) a nového Občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) se budeme zabývat…
Kurzové rozdíly při zajišťovacím účetnictví

Kurzové rozdíly při zajišťovacím účetnictví

V následujícím článku Vás chceme krátce seznámit s problematikou tzv. samozajištění proti kurzovým rizikům, kdy je možné při splnění určitých podmínek účtovat nerealizované kurzové rozdíly rozvahově. Nerealizované kurzové rozdíly při samozajištění…
Blíží se čas na sestavení výroční zprávy, víte jak na to?

Blíží se čas na sestavení výroční zprávy, víte jak na to?

Výroční zpráva je zpravidla jediný, periodicky se opakující, ucelený dokument poskytující informace o společnosti pro její obchodní partnery, akcionáře, potencionální investory, banky nebo zaměstnance. Výroční zpráva nemusí být považována za nutné…
Víte, jaké změny nastaly v účetnictví od 1.1.2014?

Víte, jaké změny nastaly v účetnictví od 1.1.2014?

Dne 22.března 2012 byl ve Sbírce zákonů uveřejněn zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK). Související opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových…
Sestavení a ověření zprávy o vztazích po rekodifikaci soukromého práva

Sestavení a ověření zprávy o vztazích po rekodifikaci soukromého práva

Společně s rekodifikací soukromého práva a vznikem zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK") se pozměňují požadavky na tvorbu, obsah a ověřování Zprávy o vztazích nebo dříve dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále…
Co nového můžeme očekávat v oblasti nemovitostí? – III. díl

Co nového můžeme očekávat v oblasti nemovitostí? – III. díl

Již v předchozích dvou dílech našeho seriálu jsme vás informovali o novinkách týkajících se nemovitých věcí z pohledu nového občanského zákoníku a posléze i z hlediska DPH. V dnešním, již třetím díle bychom se chtěli věnovat novinkám v oblasti…