Jste registrováni jako plátci DPH na Slovensku? Od 1. 1. 2014 máte povinnost podávat „kontrolný výkaz“

Publikováno:
3. březen 2014
Obor:

Od 1. 1. 2014 vstoupila na Slovensku v platnost novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). Podle ustanovení § 78a byla zavedena, jako jeden z nástrojů boje proti daňovým podvodům, povinnost podávat tzv. „Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty“. „Kontrolný výkaz“ je vlastně, zjednodušeně řečeno, podrobný přehled přijatých a vystavených faktur zahrnutých do kalkulace DPH ve formě a s daty, které předepisuje zákon včetně DIČ dodavatelů a odběratelů, čísel faktur, základů, výše a sazby daně. Správce daně tak má možnost provést okamžitou křížovou kontrolu mezi daňovými subjekty a včas zachytit neoprávněné nadměrné odpočty.

Tato povinnost se vztahuje na plátce DPH, tedy osoby registrované k DPH podle § 4, § 4a, § 5 anebo § 6 zákona o DPH (nevztahuje se na osoby registrované k DPH podle § 7 alebo § 7a zákona o DPH).

Plátce DPH není povinnen podat „kontrolný výkaz“ v případě, že:

 • není povinný podat daňové přiznání (např. když zahraniční osobě registrované k DPH podle § 5 nebo § 6 zákona o DPH nevznikne povinnost podat daňové přiznání),
 • podává nulové daňové přiznání,
 • uvádí v daňovém přiznání jen údaje o:
 1. dodání zboží osvobozeném od daně podle § 43 nebo § 47 nebo,
 2. údaje o dodání zboží podle § 45 zákona o DPH a zároveň,
 3. v něm neuvádí údaje o odpočtu daně anebo,
 4. uvádí jen odpočet daně při dovozu zboží do tuzemska (např. když plátce DPH dodá zboží do jiného členského státu s osvobozením od daně podle § 43 zákona o DPH a uplatňuje pouze odpočet daně při dovozu zboží z třetích zemí do tuzemska).

Výkaz podává plátce daně za každé zdaňovací období, za které je povinen podat daňové přiznání, a to do 25 dní po skončení zdaňovacího období. To znamená, že ne všichni plátci daně podávají „kontrolný výkaz“ stejně, ale každý se řídí podle svého zdaňovacího období, a to buď měsíčně nebo čtvrtletně. Jestliže plátce podá přiznání k DPH dříve než 25. den následující po skončení zdaňovacího období, podá s přiznáním ve stejný den i „kontrolný výkaz“ (např. pokud podává daňové přiznání za zdaňovací období březen 2014 anebo 1. čtvrtletí 2014 k 16. dubnu 2014, v ten stejný den, tj. 16. dubna 2014, podá i „kontrolný výkaz“). Kontrolný výkaz lze podat i dříve než daňové přiznání k DPH.

„Kontrolný výkaz“ je možné podat pouze elektronicky v předepsaném formátu XML.

 • nepodání výkazu,
 • opožděné podání výkazu,
 • uvedení neúplných nebo nesprávných údajů ve výkazu,
 • neodstranění nedostatků v podaném výkazu ve lhůtě určené výzvou finančního úřadu, aj.

uloží finanční úřad pokutu do výše 10 000 € (při opakovaném porušení povinností pokutu do výše 100 000 €). Při určení výše pokuty se přihlíží na závažnost a délku trvání protiprávního stavu.

Ingrid Cicáková, ingrid.cicakova@fucik.eu

Autor: Fučík & partneři