Investiční pobídky jako skutečná podpora, nikoli možnost slevy na dani v budoucnu?

Publikováno:
14. září 2021

V srpnu 2021 předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) Vládě ČR Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, ve znění nařízení vlády č. 514/2020 Sb.

Dokument již prošel vnitřním připomínkovým řízením. Účinnost novelizovaného nařízení je plánovaná na 1. 1. 2022, přičemž pro veškerá řízení pravomocně neukončená k 1. 1. 2022 by se použila původní právní úprava.

MPO v důvodové zprávě konstatuje, že dle řady ekonomických analýz přetrvává v české ekonomice problém nízké přidané hodnoty a zaměření na inovace nižších řádů oproti vyspělým ekonomikám, které se naopak orientují na znalostně náročnější aktivity. Cílem novely je tedy podpořit projekty zpracovatelského průmyslu s vysokou přidanou hodnotou.

Novela přináší následující změny v oblasti strategických investičních akcí:

  • navýšení limitů podpory na 20 % způsobilých nákladů bez explicitně stanoveného hodnotového stropu (dosud 10 % způsobilých nákladů, avšak maximálně 1,5 mld. Kč pro investiční akci ve výrobě a 0,5 mld. Kč pro investiční akci v technologickém či opravárenském centru),
  • úprava výše investice na 2 mld. Kč a počtu nových pracovních míst na 250 pro strategické investiční akce ve výrobě (dosud 0,5 mld. Kč a 500 nových pracovních míst),
  • rozšíření okruhu strategických investičních akcí ve výrobě – nově bez ohledu na limity výše (2 mld. Kč a 250 nových pracovních míst) budou v rámci strategické investiční akce ve výrobě podpořeny investice zaměřené na vybraná odvětví s vysokou nebo středně vysokou technologickou náročností (např. technologie pokročilých materiálů, nanotechnologie, pokročilá výrobní technologie, biotechnologie, fotonika, mikroelektronika, nanoelektronika, technologie umělé inteligence).

O dalším průběhu schvalovacího procesu Vás budeme informovat. Pokud zvažujete nové projekty zaměřené na odvětví se střední či vysokou technologickou náročností, stojí za úvahu uvažovat o využití investičních pobídek dle nových pravidel. Tímto můžete získat nikoli pouze neurčitou a nepřímou podporu ve formě „slevy na dani“ na následujících 10 let (odvíjí se od navyšování základu daně oproti srovnávacím obdobím), ale hlavně přímou podporu svých investic na základě dohody s MPO.

Rádi Vám budeme v této oblasti asistovat (od přípravy záměru až do skutečného čerpání) na základě našich dosavadních bohatých zkušeností s investičními pobídkami.

Autor: Martin Hahn