Investiční pobídky bez politiků?

Začátkem srpna 2022 připravila vláda ČR novelu zákona o investičních pobídkách. Tato novela je nyní v připomínkovém řízení.

Novela je zaměřena na následující dvě změny:

  1. Zrušení povinnosti Ministerstva průmyslu a obchodu předkládat vládě k projednání každou žádost o investiční pobídku. Vládě budou nicméně i nadále předkládány žádosti strategických investičních akcí o získání finančního příspěvku na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. V případě ostatních investičních akcí bude rozhodnutí o investiční pobídce vydáváno na základě posouzení podmínek a povinností stanovených zákonem o investičních pobídkách a dalšími souvisejícími právními předpisy, zejména pak nařízením vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů, a na základě závazných stanovisek dotčených orgánů (Ministerstva financí, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zemědělství). Posuzování žádostí o investiční pobídku se tak vrátí na úroveň rezortního projednávání při plném respektování zásad správního řízení, čímž se zvýší i legitimní předvídatelnost schvalovacího postupu.
  2. Zavedení jednostupňového způsobu rozhodování, jako je tomu u rozhodování o dotacích podle rozpočtových pravidel (tj. omezení použití opravných prostředků proti rozhodnutí). 

Předmětem návrhu novely zákona je tedy především zkrácení, zjednodušení, a především zefektivnění procesu schvalování standardních žádostí o investiční pobídku. Vláda (jakožto politický orgán) by tak přišla o kritizovanou pravomoc konkrétní investiční pobídku de facto libovolně odmítnout. Nadále by tak vláda mohla regulovat investiční pobídky pouze transparentně změnou obecných kritérií podpory stanovených nařízením vlády č. 221/2019 Sb. a závazně tak nastavit přísnější pravidla pro poskytování investičních pobídek.

Vzhledem ke skutečnosti, že je novela teprve v připomínkovém řízení, lze očekávat její účinnost nejdříve v roce 2023.

Autor: Petr Němec, Martin Hahn

Autor: Petr Němec, Martin Hahn