Investiční pobídky a koronavirové dopady

Publikováno:
27. květen 2021
Autor:
  • Petr Němec
  • Martin Hahn

Investiční pobídky jsou s námi v České republice po více než 20 let. Zákon o investičních pobídkách (č. 72/2000 Sb.) se od jeho účinnosti v roce 2000 již mnohokrát změnil a není lehké se tak orientovat, pro kterou investiční pobídku platí která pravidla, resp. které znění zákona. Poslední legislativní změna v oblasti investičních pobídek byla ovlivněna pandemií koronaviru, kdy 3. listopadu 2020 nabyla účinnosti novela zákona o investičních pobídkách a 26. prosince 2020 nabyla účinnosti změna nařízení vlády (č. 221/2019 Sb.).

Prodloužení lhůty pro splnění všeobecných podmínek až na 5 let
Novela opětovně zavádí možnost prodloužení lhůty pro splnění všeobecných podmínek v odůvodněných případech až na 5 let, jakožto opatření, které by zmírnilo dopad koronavirové epidemie na příjemce investičních pobídek.

Příjemce investiční pobídky musí nejméně 30 dnů před uplynutím původní 3leté lhůty pro splnění všeobecných podmínek zažádat Ministerstvo průmyslu a obchodu o prodloužení této lhůty. Samotná žádost však není zárukou prodloužení lhůty, ale příjemce investiční pobídky musí prokázat, že právě z důvodu šíření onemocnění COVID-19 nebyl nebo není schopen splnit všeobecné podmínky v původní 3leté lhůtě. Velmi důležité je tedy odůvodnění žádosti. Žádost je dále individuálně posuzována Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Spolu se zákonem o investičních pobídkách došlo rovněž k novelizaci zákona o daních z příjmů, který řeší nejčastěji využívanou formu investiční pobídky, a to slevu na dani z příjmů. Díky novele došlo rovněž k prodloužení lhůty (tj. desetiletého období), do kdy lze slevu na dani čerpat.

Výše uvedená novelizovaná ustanovení jsou platná rovněž i pro příjemce investiční pobídky, kterým bylo vydáno rozhodnutí o příslibu investiční pobídky přede dnem nabytí účinnosti daných novel.

Shrňme si výše uvedené na jednoduchém příkladu:

Příjemce investiční pobídky získal rozhodnutí o příslibu dne 11. 11. 2019. Obecně by tedy musel všeobecné podmínky splnit do 11. 11. 2022. Příjemce však podá žádost o prodloužení lhůty o 2 roky, které bude vyhověno. Příjemce tak musí splnit všeobecné podmínky do 11. 11. 2024, přičemž desetileté období pro čerpání slevy na dani z příjmů by bylo možné prodloužit až do konce roku 2033.

Snížení limitu pro investiční pobídku ve výrobě
V případě investiční akce ve výrobě došlo ke snížení limitu pro pořízení dlouhodobého majetku ze 100 mil. Kč na 80 mil. Kč, přičemž alespoň 40 mil. Kč musí být vynaloženo na pořízení strojního zařízení.

Nově se tento limit dále sníží na čtvrtinu v případě, že je příjemcem malý podnikatel (dříve se snižoval pouze na polovinu). U středního podnikatele se limit snižuje na polovinu, zde ke změně nedošlo.

Tyto změny jsou platné až pro řízení o investiční pobídce zahájená od účinnosti těchto změn (tj. od 26. 12. 2021).

Vybrané výrobky se strategickým významem pro ochranu života a zdraví osob
Změna nařízení vlády přináší rovněž nová zjednodušená pravidla pro investiční akce ve výrobě, kdy se jedná o výrobu výrobků se strategickým významem pro ochranu života a zdraví osob. Tyto výrobky jsou definovány v příloze č. 2 nařízení vlády a jejich rozsah je poměrně široký (od roušek, respirátorů, ochranných obleků, ochranných brýlí, přes chirurgické nástroje, různou laboratorní techniku, až po léčivé přípravky). Tyto obory jsou nyní zvýhodněny, kdy nemusí splňovat některé podmínky (např. vyšší přidanou hodnotu), které se obecně vztahují na investiční akce ve výrobě. Dále je možné v daných případech mimo obvyklé „slevy na dani z příjmů“ získat hmotnou podporu až do výše 10 % z vynaložených způsobilých nákladů. Nicméně stále platí, že maximální přípustná míra veřejné podpory činí 25 % způsobilých výdajů u velkých podniků, 35 % u středních podniků a 45 % u malých podniků.

Základní parametry jednotlivých druhů investičních pobídek
Na níže uvedených odkazech naleznete informační letáček agentury CzechInvest sumarizující možnosti využití investičních pobídek pro malé a střední podniky a rovněž pro velké podniky.


Závěr
Problematika investičních pobídek je komplexní oblastí provazující různé právní předpisy (zákon o investičních pobídkách, zákon o daních z příjmů, zákon o účetnictví, zákon o zaměstnanosti, zákon o podpoře regionálního rozvoje, zákon o finanční kontrole, kontrolní řád, správní řád, daňový řád, nařízení vlády, EU legislativa atd.). Pokud máte zájem o bližší informace k jednotlivým legislativním úpravám či se rozhodujete, zda žádat o investiční pobídku, nebo si nejste jisti, zda splňujete či jste již splnili všeobecné a zvláštní podmínky, neváhejte se, prosím, na nás obrátit. S investičními pobídkami máme bohaté zkušenosti a jsme připraveni Vám asistovat od úvodní analýzy možnosti získání investiční pobídky, přes zpracování a podání žádosti o její poskytnutí, až po vývoj strategických plánů čerpání dané pobídky včetně průběžné kontroly plnění jednotlivých všeobecných a zvláštních podmínek a efektivní obranu při daňových a finančních kontrolách.

Autor: Petr Němec, Martin Hahn