Institut nespolehlivého plátce DPH – rozšíření černé listiny neplatičů?

Publikováno:
30. leden 2014
Autor:
Obor:

S účinností od 1.1.2013 zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) obsahuje ustanovení týkající se „Institutu nespolehlivého plátce“, který by měl dle Finanční správy primárně sloužit jako efektivní nástroj v boji proti únikům v oblasti DPH.

Samotný ZDPH uvádí, že nespolehlivým plátcem se stane takový plátce, který „závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně.“ Ovšem zákon již nedefinuje kritéria, podle kterých se plátce dostane na černou listinu neplatičů, tedy konkrétně důvody, za kterých správce daně u tohoto plátce zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivý. Tato informace je o plátci uvedena v Registru plátců DPH na webových stránkách Finanční správy nebo pod tímto odkazem: http://adisreg.mfcr.cz .

Informace Generálního finančního ředitelství („dále jen Informace GFŘ“) ze začátku roku 2013 doplnila zákon a specifikovala okolnosti, za kterých se plátce stane nespolehlivým. Dle Informace GFŘ se jedná o takové situace, kdy je ohrožen veřejný zájem na řádném výběru DPH (při rozhodování o nespolehlivosti se přihlíží k situacím nastalým až po 1. 1. 2013) a ten je porušen pokud:

  1. bude vyměřena nebo doměřena DPH v minimální výši 500 000 Kč (do této částky se nezahrnuje případné příslušenství daně),
  2. se plátce zapojil do obchodů, u kterých existuje odůvodněná obava, ženich nebude uhrazena DPH, a proto správce daně vydal u tohoto plátce zajišťovací příkaz, který nebyl ve lhůtě uhrazen,
  3. u plátce je po dobu nejméně tří kalendářních měsíců po sobě jdoucích evidován nedoplatek na DPH minimálně ve výši000 000 Kč bez příslušenství daně.

V prosinci 2013 byla k těmto podmínkám přidána další, podle které dochází k ohrožení veřejného zájmu na řádném výběru DPH, pokud plátce porušil své zákonem stanovené povinnosti, což mělo za důsledek neuznání plátcem uplatňovaného nároku na odpočet daně a ten byl snížen minimálně o 500 000 Kč, přičemž související doměrek nebyl zcela uhrazen v náhradní lhůtě splatnosti. I v tomto případě se přihlíží výhradně k řízením zahájeným po 1.1.2013 a těm, která se takto projeví v rozhodnutích vydaných správcem daně po 1.1.2014.

Tato nová podmínka značně rozšiřuje okruh plátců, kteří mohou být institutem nespolehlivého plátce dotčeni. Jestliže se dosud jednalo o zhruba čtyřicet případů, tento počet se může v následujících obdobích výrazně rozšířit.

Ještě doplňme, že správce daně má výše zmíněné podmínky vždy posuzovat s ohledem na osobu plátce a jeho dosavadní zkušenosti s ním. Správce daně má vždy také zohlednit objektivní důvody hodné zvláštního zřetele, které vedly k nesplnění zákonných povinností plátce. Může se jednat například o živelné pohromy, závažné zdravotní důvody, důvody vzniku platební neschopnosti či jiné objektivní překážky, které plátci bránily v řádném plnění daňových povinností.

Zbavení se nálepky „nespolehlivý plátce“ není úplně jednoduché, proti rozhodnutí o přidělení statusu nespolehlivý plátce je nutné stihnout podat odvolání do 15 dnů od doručení. Výmaz zápisu z Registru plátců je možný až na základě žádosti po roce „dobrého chování“. Dalším trestem pro nespolehlivého plátce je měsíční zdaňovací období, i kdyby ho jinak mít nemusel.

S institutem nespolehlivého plátce souvisí ručení za nezaplacenou daň, které platí už od dubna 2011. Jedná se o to, že pokud je dodavatel zdanitelného plnění (zboží či služby) v okamžiku jeho uskutečnění považován za nespolehlivého plátce, příjemce plnění ručí automaticky za nezaplacenou daň z tohoto plnění. Proto doporučujeme prověřovat své obchodní partnery v Registru plátců DPH, zda se nestali nespolehlivými plátci, abyste za ně nemuseli hradit jejich závazky vůči státu.

V případě, že Vás toto téma zaujalo, jsme Vám k dispozici k případným konzultacím.

Autor: