Institut kontrolního hlášení. Strašák ve formě dalšího zvýšení administrativy pro podnikatele v roce 2016 nebo účinný nástroj v boji proti daňovým únikům? 2. část

Publikováno:
19. červen 2015
Obor:

V minulém čísle jsme vás informovali o tom, že česká daňová správa plánuje zavedení institutu kontrolního hlášení od roku 2016. V dnešním čísle se chceme zaměřit na informaci vydanou k tomuto tématu Ministerstvem financí.

Informace Ministerstva financí

V polovině května 2015 Ministerstvo financí zveřejnilo na svých internetových stránkách rozsáhlou informaci v souvislosti s plánovaným zavedením institutu kontrolního hlášení. V následujícím textu se Vám pokusíme představit shrnutí těch nejdůležitějších informací.

Kdo bude mít povinnost podávat kontrolní hlášení?

Kontrolní hlášení bude podávat každá osoba registrovaná k DPH v České republice, pokud v tzv. sledovaném období (tj. období, za které je povinnost podávat kontrolní hlášení) nastanou skutečnosti, které budou předmětem vykazování v kontrolním hlášení.

Nebude tak rozhodující, zda se bude jednat o tuzemský nebo zahraniční subjekt, ale pouze skutečnost zda se jedná osobu registrovanou k DPH v tuzemsku a zároveň zda nastaly skutečnosti, které jsou předmětem vykazování v kontrolním hlášení.

Kdy se bude kontrolní hlášení podávat?

Plátce daně bude mít povinnost podat kontrolní hlášení, pokud za sledované období nastane jakákoliv z následujících skutečností:

  • - Plátce daně uskuteční zdanitelné plnění s místem plnění v České republice či přijme úplatu za toto plnění přede dnem uskutečnění tohoto plnění;
  • - Plátce daně příjme zdanitelné plnění s místem plnění v České republice, nebo poskytne úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění.
  • - Plátce daně uskuteční či přijme vybraná plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato.

Kdy a jak často se bude kontrolní hlášení podávat?

Délka sledovaného období, za které bude povinnost podávat kontrolní hlášení, bude záviset na tom, zda je plátce daně fyzická či právnická osoba.

Plátce daně fyzická osoba (např. OSVČ) bude povinna podávat kontrolní hlášení za období a ve lhůtě, které budou odpovídat jejímu zdaňovacímu období. V případě plátce daně fyzické osoby s kvartálním zdaňovacím obdobím bude sledované období pro účely kontrolního hlášení tedy vždy daný kvartál, kde termín pro podání tohoto hlášení bude do 25. dne po skončení daného kvartálu.

Naproti tomu plátce daně právnická osoba (např. s.r.o. či a.s.) bude mít povinnost podávat kontrolní hlášení vždy za kalendářní měsíc, a to bez ohledu na její zdaňovací období, do 25. dne po skončení daného měsíce. Jinými slovy plátci daně právnické osoby s měsíčním i čtvrtletním zdaňovacím období budou mít povinnost podávat kontrolní hlášení vždy za kalendářní měsíc.

V jaké formě se bude kontrolní hlášení podávat?

Kontrolní hlášení bude možné podat pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny správce daně. Údaje v kontrolním hlášení bude plátce daně uvádět ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňující dálkový přístup.

Ministerstvo financí na svých internetových stránkách dále zveřejnilo předpokládanou podobu vzoru formuláře kontrolního hlášení včetně předběžné informace k vyplnění tohoto formuláře.

Jaké budou sankce za nepodání kontrolního hlášení?

Pokud plátce daně nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vznikne mu povinnost uhradit pokutu ve výši:

  • 1,000 Kč pokud jej dodatečně podá po stanovené lhůtě, ale bez vyzvání správce daně;
  • 10,000 Kč pokud jej dodatečně podá po stanovené lhůtě a po výzvě ze strany správce daně;
  • 30,000 Kč pokud nepodá následné kontrolní hlášení dle výzvy správce daně ke změně, potvrzení či doplnění údajů uvedených v původním tvrzení;
  • 50,000 Kč pokud nepodá řádné kontrolní hlášení nebo ho nepodá v náhradní lhůtě stanovené plátcem daně.

Dále správce daně bude oprávněn uložit pokutu až do výše 500,000 Kč a to v těch případech, kdy bude docházet k závažnému ztížení nebo maření správy daně.

Jaké budou podoby kontrolního hlášení?

Kontrolní hlášení bude nabývat následujících podob:

  • řádné;
  • opravné v případě, kdy dojde k opravě původně uvedených údajů ve lhůtě pro podání řádného hlášení.
  • následné v případě, kdy dojde k opravě původně uvedených údajů po lhůtě pro podání řádného hlášení.

Ministerstva financí na svých internetových stránkách uvádí celou řadu dalších informací, které se vztahují k institutu kontrolního hlášení. Cílem tohoto článku nebylo poskytnout vyčerpávající výčet těchto informací, ale upozornit na aktuálnost problematiky zavedení kontrolního hlášení v roce 2016 se shrnutím nejdůležitějších informací.

Nicméně pokud budete mít zájem získat další informace o institutu kontrolního hlášení, neváhejte se, prosím, na nás obrátit. Rádi Vám budeme nápomocni.

Zároveň pokud budete mít zájem, rádi Vás uvidíme na našem semináři, který připravujeme na září 2015, a který budeme věnovat právě problematice kontrolního hlášení v roce 2016.

Autor: Milan Kolář