Informace k promíjení příslušenství daně od 1.1.2015

Publikováno:
13. březen 2015
Obor:

Jak jsme informovali již dříve, od 1.1.2015 je zaveden nový institut promíjení příslušenství daně (penále, úroky z prodlení a úroky z posečkané částky), a to pouze u těch, která byla vyměřena počínaje  1.1.2015. Nyní přinášíme podrobnější informace. 

GFŘ vydalo pokyn GFŘ-D-21 k aplikaci tohoto institutu.

O prominutí příslušenství daně lze požádat:

  1. V případě, že daň je zaplacena
  2. do 3 měsíců od jeho předepsání
  3. za podmínek dále stanovených tímto předpisem

Pro posouzení rozsahu prominutí penále existují 2 kritéria:

  1. součinnost daňového subjektu v rámci postupu vedoucího k doměření daně z moci úřední,
  2. četnost porušování povinností při správě daní daňovým subjektem.

V případě promíjení příslušenství daně se přidává další kritérium a to, posuzování skutečnosti, zda daňový subjekt nebo osoba, která je jeho statutárním orgánem, v posledních 3 letech závažným způsobem neporušil daňové a účetní právní předpisy. Závažné porušení je definováno v 9 definicích/situacích, z nichž jedním ze závažných porušení je shledání daňového subjektu jako nespolehlivého plátce z titulu DPH.

V pokynu GFŘ jsou uvedeny tabulky s přehledem druhů porušení povinnosti daňového subjektu s procentuálním ohodnocením míry a četností porušení dané povinnosti a dle toho je následně snižována částka požadovaného prominutí příslušenství daně.

Pokud je příslušenství vyšší než 3000 Kč, podléhá žádost o prominutí příslušenství daně správnímu poplatku ve výši 1000 Kč. Částky nižší než 3000 Kč žádosti o prominutí příslušenství daně správnímu poplatky nepodléhají.

Podrobnější informace k promíjení příslušenství naleznete v Pokynu GFŘ-D-21: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-zakony/Pokyn_GFR_D-21.pdf

 

Autor: Fučík & partneři