Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží

Publikováno:
11. leden 2018
Obor:

Generální finanční ředitelství reagovalo na rozsudek Soudního dvora EU a počátkem roku vydalo informaci o uplatňování zákona o DPH u služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží.

Nově – od 1. března 2018 – dojde ke zpřísnění výkladu pravidel pro uplatnění osvobození přepravy a souvisejících služeb při vývozu a dovozu zboží.

Dle § 69 zákona o DPH je - zjednodušeně řečeno - od daně osvobozena přeprava zboží a související služby přímo vázané k dovozu a vývozu zboží.

Dosud uplatňovaný výklad tohoto ustanovení umožňoval, při splnění dalších podmínek, prokázat a uplatnit osvobození od daně nejen smluvnímu partnerovi dovozce či vývozce zboží, který měl přepravu zajistit, ale též jeho subdodavatelům, kteří přepravu zboží přímo realizovali.

Soudní dvůr EU v předmětné kauze rozhodoval o situaci, kdy vývozce zboží pověřil dopravce, aby zajistil přepravu zboží do třetí země včetně s tím souvisejících služeb (nakládka, vykládka, střežení zboží, zajištění celních formalit, apod.). Dopravce však neprovedl přepravu sám, ale dohodl se svým subdodavatelem, že danou přepravu do třetí země uskuteční on. Soudní dvůr ve svém rozsudku potvrdil názor správce daně, který nesouhlasil s aplikací osvobození od DPH u subdodavatele a rozhodl, že subdodavatel, který přepravu zboží uskutečnil, měl tuto transakci posuzovat jako klasickou službu přepravy a zatížit ji daní.

Dle informace GFŘ tedy nově půjde od daně osvobodit pouze ty služby, které jsou objektivně vyvolány z důvodu uskutečnění dovozu a vývozu zboží a přispívají k jejich skutečné realizaci a zároveň musí být tyto služby poskytnuty přímo, což znamená, že musí existovat smluvní vztah přímo mezi poskytovatelem služeb a vývozcem, dovozcem, příjemcem zboží či odesílatelem.

V této souvislosti upozorňujeme zároveň na to, že zůstává zachována další možnost osvobození u přepravy či služeb spojených s dovozem zboží, a to v případě, že je hodnota přepravy či souvisejících služeb zahrnuta do základu daně při dovozu zboží. Uvedená možnost tedy znamená, že v případě, kdy bude hodnota přepravy (související služby) zahrnuta do základu daně smluvního přepravce při dovozu zboží, může tuto přepravu osvobodit od DPH s nárokem na odpočet i jeho subdodavatel, a to i tehdy, když tento nebude mít přímý smluvní vztah s dovozcem či příjemcem zboží.

Autor: Fučík & partneři