Informace GFŘ k peněžitému příspěvku na stravování zaměstnanců

Publikováno:
18. květen 2021
Autor:
  • Roman Burnus
  • Marek Toráč

S příchodem daňového balíčku pro rok 2021, který je součástí zákona č. 609/2020 Sb., byla mimo jiné přijata i úprava, která od 1. ledna 2021 umožňuje zaměstnavatelům poskytovat zaměstnancům jako další formu příspěvku na stravování za zvýhodněných daňových podmínek peněžitý příspěvek na stravování, tzv. stravenkový paušál. Jedná se o alternativu ke stravenkám (nepeněžní příspěvek), které jsou rozšířeným zaměstnaneckým benefitem.

Stravování zaměstnanců upravuje § 236 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Zaměstnavatel je povinen umožnit zaměstnancům ve všech směnách stravování, tuto povinnost nemá vůči zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu. Zákon o daních z příjmů reguluje až skutečnost, jaký má případně poskytnutý příspěvek na stravování zaměstnancům daňový režim. Problematika peněžitého příspěvku na stravování, který se posuzuje jako příjem ze závislé činnosti od daně osvobozený, je upravena s účinností od 1. 1. 2021 v § 6 odst. 9 písm. b) zákona o daních z příjmů. Podle zmíněného ustanovení je příjmem od daně osvobozeným na straně zaměstnance do limitu 70% horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin za jednu směnu podle zákoníku práce, což představuje pro rok 2021 částku 75,60 Kč.

Podmínky pro posouzení příspěvku na stravování (nepeněžního nebo peněžitého) jako daňově uznatelného výdaje (nákladu) na straně zaměstnavatele v dalších souvislostech jsou definovány v § 24 odst. 2 písm. j) bod 4. zákona o daních z příjmů. Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad), pokud přítomnost zaměstnance v práci během této stanovené směny trvá aspoň 3 hodiny.

Podmínky pro poskytování peněžitého příspěvku na stravování u zaměstnanců pracujících v režimu home office

Právní úprava zákona o daních z příjmů nestanovuje povinné místo výkonu činnosti zaměstnance pro uznatelnost výdajů spojenou s poskytováním příspěvků na stravování. Taková regulace není v tom případě na místě, jelikož se jedná o téma pracovněprávního vztahu, který je upraven zákoníkem práce. Zaměstnanci, kteří pracují na jiném dohodnutém místě, než na pracovišti zaměstnavatele, což je v tomto případě práce z domova, jsou povinni pracovat ve směnách. Z tohoto důvodu lze také poskytnout zaměstnanci peněžitý příspěvek na stravování jako příjem osvobozený od daně podle § 6 odst. 9 písm. b) zákona o daních z příjmů a současně lze uplatnit peněžitý příspěvek na stravování jako daňově uznatelný výdaj pro zaměstnavatele podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 4. zákona o daních z příjmů.

Pro uplatnění příspěvku je potřeba splnit následující:

Zaměstnanec musí mít smluvně sjednané místo bydliště pro výkon činnosti a musí odpracovat minimálně 3 hodiny za jednu směnu. Dále je nezbytné, aby uvedená časová podmínka byla stvrzena evidencí odpracované doby během směny.

Podmínky pro poskytnutí peněžitého příspěvku u pracovních dohod konaných mimo pracovní poměr

U dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr je problém v tom, že podle § 74 odst. 2 zákoníku práce, není určena povinnost zaměstnavatele rozvrhnout zaměstnanci vykonávanou práci v určitých směnách. Pro posouzení peněžitého příspěvku na stravování jako příjmu od daně osvobozeného jako u ostatních zaměstnanců je nezbytné i v tomto případě naplnit požadavek na existenci směny podle zákoníku práce. Pojmem směna se podle ustanovení § 78 odst. 1 písm. c) zákoníku práce rozumí část týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec povinen na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn odpracovat. Je-li takto vymezena určitá část pracovní doby (směna), a to nejlépe výslovně přímo v příslušné dohodě, a následně evidována v evidenci docházky, pak lze posoudit peněžitý příspěvek na stravování poplatníkům konajícím práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr za obdobných podmínek jako u ostatních zaměstnanců.

Peněžitý příspěvek osvobozený od daně v případě směny delší než 11 hodin

Pokud by zaměstnanec během jedné směny odpracoval více než 11 hodin a byl by mu přiznán od zaměstnavatele peněžitý příspěvek dvakrát, tj. pro rok 2021 částka 151,20 Kč, bude se pro zaměstnance jednat pouze o osvobozený příjem od daně ve výši 75,60 Kč a zbylá část bude zdanitelným příjmem ze závislé činnosti podle § 6 odst. 1. písm. d) zákona o daních z příjmů. Z hlediska zaměstnavatele se bude jednat o daňově uznatelný náklad v plné výši.

V případě směny kratší, resp. při přítomnosti během směny pouze po dobu její blíže neurčené části, je peněžitý příspěvek na stravování také osvobozen. Nelze vyloučit situaci, kdy zaměstnanec má stanovenou pracovní směnu 8 hodin a stráví například 6 hodin u lékaře. Pokud mu bude přiznán peněžitý příspěvek na stravování, bude se jednat pro zaměstnavatele o daňově neuznatelný náklad, ale zároveň pro zaměstnance příjem osvobozený od daně.

Podmínky pro poskytnutí příspěvku u jednatelů společností s ručením omezeným

Podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů, je příjem za výkon funkce jednatele společnosti s ručením omezeným považován jako příjem ze závislé činnosti a z pohledu § 6 odst. 2 zákona o daních z příjmů je jednatel považován jako zaměstnanec. Jednatel společnosti má proto nárok na poskytnutí peněžitého příspěvku na stravování, pokud bude ve smlouvě o výkonu funkce sjednaná určitá pracovní doba (minimálně odpracované 3 hodiny za jednu směnu) a následně evidována například v evidenci docházky.

Autor: Roman Burnus, Marek Toráč