GDPR - Práva subjektů OÚ

Publikováno:
1. říjen 2020
Obor:

Obecný souhrn

GDPR přiznává subjektům údajů určitá práva. Jejich účelem je držet v rovnováze vztah mezi správcem a subjektem údajů. Jsou základním pilířem modelu ochrany osobních údajů v evropském prostoru. Nutno podotknout, že GDPR posiluje systém práv subjektů, oproti zákonu o ochraně osobních údajů, a to jak v aktualizaci stávajících práv, tak i některými novými právy, jako je např. právo na přenositelnost.

 

Jednotlivá práva subjektů

Subjekt údajů má v prvé řadě právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů při shromažďování osobních údajů (tj. nejčastěji při prvním styku se správcem). Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů, tak aby byla především naplněna zásada transparentnosti zpracování. Jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů. V tomto případě jde o pasivní právo, jelikož aktivitu musí vůči subjektu údajů vyvinout správce, aby požadované informace stanovené v obecném nařízení subjektu údajů poskytl, resp. zpřístupnil.

 

Mezi další práva subjektu údajů, patří:

  • právo na přístup k osobním údajům;
  • právo na opravu, resp. doplnění;
  • právo na omezení zpracování;
  • právo vznést námitku;
  • právo na přenositelnost údajů;
  • právo na výmaz;
  • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

 

Autor: Veronika Odrobinová