Finanční úřad má konečně stanoveny lhůty

Publikováno:
8. únor 2013
Autor:
Obor:

Téměř nikdo se nediví, že daňoví poplatníci mají na plnění všech svých povinností lhůty. Lhůta na podání daňového přiznání, lhůta za zaplacení daně, lhůta na reakci na výzvu, apod. Naopak i správce daně má své lhůty, které má dle zákona dodržet. Protože lhůty pro správce daně nejsou dostatečně v daňovém řádu definovány, odborná veřejnost přivítala nový pokyn Ministerstva financí, který některé lhůty stanovuje.

Daňový řád upravuje lhůty v několika svých ustanoveních – např. lhůtu pro stanovení daně, lhůtu k provedení úkonu, počítání času, běh lhůty pro správce daně apod. Protože nebyly v zákonných daňových předpisech lhůty pro správce daně dostatečně definovány, byly v minulosti Ministerstvem financí vydány pokyny, které stanovovaly nebo stanovují lhůty pro správce daně. V obecné rovině je dobré upozornit na to, že metodické pokyny jsou právně nezávazné, nicméně Nejvyšší správní soud (např. rozsudek sp.zn. 2 Ans 1/2005 ze dne 28.4.2005) v souvislosti s vydanými pokyny  upravující délku některých daňových řízení, vyjádřil právní názor, že tyto pokyny, které jsou nad rámec zákona, zakládají tzv. správní praxi, kterou je správce daně obecně vázán a to především z důvodu, že jsou ve prospěch daňových subjektů. Dovolte nám je prosím představit.

Pokyn D-125 (o stanovení lhůt při vyřizování odvolání proti vyměření a dodatečnému vyměření daně)

Tento pokyn byl vydán s účinností od 1. července 1995. Vydalo ho Ministerstvo financí a to z důvodu, že došlo ke zjištění skutečnosti, že územní finanční orgány nevyřizovaly v řadě případů odvolání proti vyměření nebo dodatečnému vyměření daně v přiměřených lhůtách.

Obecně, zde byla pro finanční úřady stanovena lhůta pro vyřízení odvolání tři měsíce. Nicméně bylo umožněno v odůvodněných nebo zvláště složitých případech, tuto lhůtu prodloužit. Tento pokyn byl zrušen vydáním Pokynu D-125 a to s účinností od data 1. 6. 2007.

Pokyn D-144 (o stanovení lhůt pro uzavření vytýkacího řízení)

Pokyn byl vydán s ohledem na sjednocení postupu územních finančních orgánů při vytýkacím řízení a to od data 30. 6. 1996.

Uvedený pokyn ukládal zajištění uzavření vytýkacích řízení ze strany finančních úřadů nejpozději do tří měsíců, ze strany finančních ředitelství do čtyř měsíců a to v určitých případech zde uvedených.

Byl zrušen Pokynem č. D-345 (zrušení pokynů řady D v souvislosti se zrušením zákona o správě daní a poplatků), a to k datu 31.12.2010.

Pokyn D-308 (o stanovení lhůt v daňovém řízení)

Ministerstvo financí vydalo tento pokyn s ohledem na to, aby daňové subjekty věděli, kdy mohou tzv. oprávněně upozornit na nečinnost správce daně a také z důvodu vyřizování podání ze strany správce daně v tzv. přiměřených lhůtách. Pokyn byl účinný ode dne 1.6.2007.

Pokyn byl rozdělen do tří oblastí:

  1. Délka lhůt – byly stanoveny na 3 resp. 6 měsíců a na 30 dnů, s uvedením podání, kterého se to týkalo
  2. Běh lhůt – stanovení počátku běhu lhůty, stavění lhůt, prodloužení lhůt apod.
  3. Přechodná a závěrečná ustanovení

Tento pokyn byl nahrazen Pokynem D-348 a byl účinný do 31. 12. 2010.

Pokyn D-348 (o stanovení lhůt při správě daní)

Pokyn upravuje možnosti, kdy se mohou osoby zúčastněné na správě daní domáhat nápravy v případě nečinnosti správce daně.

Oproti předchozímu pokynu (D-308) však došlo k rozšíření oblastí, pro které by měl správce daně vydat rozhodnutí do 30 dnů (namísto písmen a) až f) došlo k rozšíření na písmena a) až n)). Pokyn byl zrušen vydáním Pokynu č. MF-1 a byl účinný do 31.12.2012.

Pokyn č. MF-1 (o stanovení lhůt při správě daní)

S účinností od data 1.1.2013 nahradil tento pokyn předchozí pokyn D-348. Protože se jedná o pokyn aktuální, který ve zkratce stanovuje tyto nejčastější lhůty pro správce daně:

6 měsíců: rozhodnutí o povolení obnovy řízení, rozhodnutí o povolení obnovy řízení, rozhodnutí o prominutí daně nebo příslušenství (oprávněn rozhodnout pouze ministr financí a pouze v některých případech)

3 měsíce: rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti, rozhodnutí o vyloučení úřední osoby, rozhodnutí o odvolání, rozhodnutí o závazném posouzení, rozhodnutí o námitce, rozhodnutí o přijetí ručení třetí osoby

30 dnů: např. rozhodnutí o navrácení lhůty v předešlý stav, rozhodnutí o opravě zřejmých nesprávností, rozhodnutí o odvolání, pokud je nepřípustné nebo podáno po stanovené lhůtě, rozhodnutí o stanovení záloh, rozhodnutí o stížnosti na správce daně.

Dále pokyn stanovuje běh těchto lhůt. Obecně začínají běžet dnem doručení daného podání správci daně a neběží např. po dobu, kdy správce daně vyzve protistranu k poskytnutí součinnosti. V odůvodněných případech může nadřízený správce daně lhůtu prodloužit.          

Celé znění Pokynu č. MF-1 je k dispozici na webových stránkách: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dc2_legis_a_metod_75779.html

Závěr

Z výše uvedeného obecně vyplývá, že  pokyny vydané Ministerstvem financí týkající se stanovení lhůt při správě daní, nejsou pro správní orgány právně závazné, nicméně by pro ně měly zakládat takzvanou správní praxi, tzn. měly by se jimi řídit a obecně jimi vázány. V současné době je v uvedené oblasti v platnosti pouze Pokyn č. MF-1, který tak dává daňovým subjektům možnost domoci se nápravy tím, že upozorní na porušení této zásady správce daně nejblíže nadřízeného správce daně.

Pokud k uvedenému tématu budete mít nějaké dotazy, tak na nás s uvedeným můžete obrátit.

 

Autor: