Evidence údajů v registru skutečných majitelů

Publikováno:
6. listopad 2017
Obor:

Jednou z novinek v právní úpravě v roce 2018, kterou budou muset podnikatelé splnit, je evidence údajů v registru skutečných majitelů. Tato novinka nabude účinnost novelou zákona o veřejných rejstřících PO a FO od 1.1.2018. Definici skutečného majitele upravuje zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Skutečným majitelem je fyzická osoba, která fakticky nebo právně (přímo/nepřímo) vykonává rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřeneckém fondu anebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti.

Do registru skutečných majitelů se zapisují údaje o skutečném majiteli v následujícím rozsahu:

  1. Jméno a adresa místa pobytu (bydliště pokud se liší od místa pobytu)
  2. Datum narození a rodné číslo
  3. Státní příslušnost
  4. Údaj o skutečnosti zakládající postavení skutečného majitele
  5. Údaj o podílu na hlasovacích právech
  6. Údaj o podílu na rozdělovaných prostředcích
  7. Údaj o jiné skutečnosti pokud je postavení skutečného majitele založeno jinak.

Údaje z evidence skutečných majitelů se většinou poskytují soudům, správcům daně pro účely jejich správy, zpravodajským službám, povinné osobě podle zákona 253/2008 Sb. v souvislosti s prováděním identifikace a kontroly klienta, poskytovateli veřejné finanční podpory, řídícímu orgánu, certifikačnímu orgánu a auditnímu orgánu pro účely výkonu jejich působnosti a jiným.

Právnické osoby musí zabezpečit aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti svého skutečného majitele. Tyto údaje budou uchovávány po celou dobu, po kterou bude předmětná osoba skutečným majitelem a následně 10 let od zániku takového vztahu.

Autor: Fučík & partneři