Evidence skutečných majitelů - nová pravidla jsou tady!

Publikováno:
28. květen 2021

Dnes, tedy 1. června 2021, vstupuje v účinnost nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů („zákon“). Ten nově s nesplněním povinností, které ukládá, spojuje citelné sankce. Pokud tedy vaše společnost skutečného majitele doposud nezapsala, měla by tak učinit co nejdříve.

Sankce
Obchodní korporace, která nezajistí zápis do evidence skutečných majitelů bez zbytečného odkladu po účinnosti zákona, tedy po 1. červnu 2021, se dopustí přestupku a vystavuje se riziku uložení pokuty až do výše 500.000 Kč.

Navíc tato obchodní korporace nesmí vyplatit podíl na zisku nezapsanému skutečnému majiteli ani jím ovládané obchodní korporaci nebo právnímu uspořádání a podíl na zisku nesmí být vyplacen ani ve prospěch obchodní korporace, která nemá zapsaného skutečného majitele. Nezapsaný skutečný majitel a právnická osoba, která nemá zapsaného skutečného majitele, nesmí ani hlasovat na valné hromadě.

Velký problém můžou mít i společnosti, které se po 1. červnu 2021 chtějí zúčastnit výběrového řízení na veřejnou zakázku. Pokud totiž nebudou mít zapsaného skutečného majitele, zadavatel je z výběrového řízení vyloučí.

Automatický průpis
Přestože doposud svého skutečného majitele nezapsaly, mohou zůstat v klidu společnosti, které podléhají tzv. automatickému průpisu, což je novinka, kterou zákon přináší. Díky němu se totiž údaje o skutečných majitelích z obchodního rejstříku automaticky propíší do evidence skutečných majitelů. To ovšem platí jen u společností, které mají jednoduchou vlastnickou strukturu a u kterých je skutečný majitel patrný již z výpisu z obchodního rejstříku. U společností s ručeným omezením se tak jako skutečný majitel automaticky propíše společník s podílem větším než 25 % nebo skutečný majitel společnosti zapsané v obchodním rejstříku, která je společníkem společnosti s ručením omezeným s podílem větším než 25 %. U akciové společnosti pravidla pro automatický průpis platí obdobně pro jediného akcionáře.

Už máme zapsáno
Ani společnosti, které zápis již provedly ale nemusí mít vyhráno. Zákon totiž rozšiřuje okruh zapisovaných údajů, a to zejména o údaje o kompletní vlastnické struktuře společnosti. Informace o vlastnické struktuře musí být navíc soudu prokázány, a to předložením prostých kopií korporátních dokumentů (výpisu ze seznamu společníků/akcionářů, výpisů z veřejných rejstříků apod.)

V případě společností se složitější, a zejména mezinárodní vlastnickou strukturou tak získání potřebných dokumentů může činit určité potíže. Všechny tyto dokumenty musí být přeloženy do českého jazyka, což sebou může nést nemalé náklady. Uvedení zápisu v evidenci do souladu s novým zákonem by mělo proběhnout do 1. prosince 2021, a to v případě obchodních korporací, které původní zápis provedly v zákonné lhůtě (do 1. ledna 2019, vznikla-li do 31. prosince 2017, nebo do 15 dnů od svého vzniku, vznikla-li od 1. ledna 2018). Pokud zápis v zákonné lhůtě proveden nebyl, údaje je třeba upravit bezodkladně po 1. červnu 2021.

Jako skutečný majitel je zapsán člen statutárního orgánu
Výrazná změna se pak týká obchodních korporací, které skutečného majitele určovaly za pomocí právní fikce (dle § 4 odst. 4) písm. a) bod 4. AML zákona). Dle staré právní úpravy se v případě, kdy skutečného majitele nebylo možné určit, zapsal jako skutečný majitel člen statutárního orgánu této obchodní korporace. Nově se dle zákona v takovém případě zapíše osoba, které je ve vrcholném vedení korporace (tj. osoba, která je členem statutárního orgánu nebo osobou přímo podřízenou statutárnímu orgánu nebo jeho členovi, a která zajišťuje každodenní nebo pravidelné řízení výkonu činností právnické osoby). Osobou ve vrcholném vedení tedy nemusí být nutně člen statutárního orgánu.

U společností, u kterých je osoba s koncovým vlivem (tj. osoba na vrcholu struktury vztahů) právnická osoba, u které nelze určit skutečného majitele, platí, že každá osoba v jejím vrcholném vedení je také skutečným majitelem všech korporací v jí podřízené struktuře vztahů. V důsledku tak skutečným majitelem nebude osoba ve vrcholném vedení (nejčastěji člen statutárního orgánu) korporace, která provádí zápis, ale osoba/y ve vrcholném vedení korporace na vrcholu struktury vztahů. Již provedené zápisy by tak v tomto smyslu měly být upraveny.

Kontrola správnosti údajů
Nenechte se uchlácholit myšlenkou, že správnost zapsaných údajů v evidenci skutečných majitelů stejně nikdo kontrolovat nebude. Opak je totiž pravdou. Všechny povinné osoby dle AML zákona (banky, daňoví poradci, účetní, advokáti atd.), které při identifikaci a kontrole klienta zjistí nesrovnalost v údajích zapsaných v evidenci skutečných majitelů, mají povinnost tuto nesrovnalost oznámit soudu (po předchozím upozornění klienta). Pokud bude nesrovnalost závažná, soud zahájí tzv. řízení o nesrovnalosti, jehož důsledkem mohou být sankce uvedené v úvodu tohoto článku.

Pokud si nejste jistí, kdo je skutečným majitelem vaší společnosti, správností zapsaných údajů nebo potřebujete jakoukoli radu či pomoc v souvislosti s novým zákonem o evidenci skutečných majitelů, neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám pomůžeme se v této problematice zorientovat.

Autor: Veronika Odrobinová, Aneta Koubková