EET a DPH – postup v době pandemie koronaviru

Publikováno:
18. březen 2020
Obor:

Na nastalou krizovou situaci v souvislosti s novým typem koronaviru, zareagovalo i Ministerstvo financí České republiky a vydalo opatření (tzv. ´liberační balíček´), kterými chce zmírnit dopady plynoucí z včasného nesplnění povinností daňovými subjekty. V tomto článku se zaměříme na povinnosti na dani z přidané hodnoty a zrekapitulujeme možnosti úlev pro daňové subjekty. Stručně se budeme zabývat i elektronickou evidencí tržeb.

Daň z přidané hodnoty

Standardní povinnosti

Plátce daně má povinnost podat daňové přiznání, souhrnné hlášení a kontrolní hlášení do 25 dnů po uplynutí zdaňovacího období. Připadne-li tento den na víkend nebo svátek, lhůta končí nejbližším následujícím pracovním dnem. Ve stejném termínu je splatná daňová povinnost.

Pokud je plátce daně v prodlení s podáním daňového přiznání nebo souhrnného hlášení, které je delší než 5 pracovních dnů, správce daně mu vyměří pokutu za opožděné tvrzení daně.

Za prodlení s úhradou daňové povinnosti delší než 4 pracovní dny, vyměří správce daně úrok z prodlení.

Za pozdní podání kontrolního hlášení, resp. za jeho nepodání, může správce daně udělit pokutu ve výši od 1 000 Kč až do 50 000 Kč, v závislosti na konkrétních skutkových okolnostech. Zde prodlení nastává hned prvním dnem po uplynutí lhůty a neuplatní se žádná toleranční, tj. ani 5-ti denní lhůta.

Úlevy ve vazbě na pandemii koronaviru

Liberační balíček vlády, který byl tento týden zveřejněn ve Finančním zpravodaji, rozšířil situace, ve kterých lze požádat správce daně o prominutí příslušenství daně o aktuální mimořádnou situaci způsobenou koronavirem.

Plátce daně tak může požádat o prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky daně, pokud prokáže souvislost s touto mimořádnou situací (např. hospitalizace v nemocnici, karanténní opatření, pracovní neschopnost zpracovatele účetnictví apod.). Bude-li jeho žádosti (byť i jen částečně) vyhověno, správce daně automaticky promine i pokutu za opožděné tvrzení daně, na základě kterého byla tato daňová povinnost vyměřena (bylo-li podáno po lhůtě).

Správce daně dále bude promíjet pokutu za pozdní podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč (tj. podání kontrolního hlášení po lhůtě, ale zároveň bez předchozí výzvy správce daně), pokud povinnost k jejich úhradě vznikne v období od 1. března do 31. července 2020. Plátce daně nebude muset prokazovat souvislost s koronavirem. O prominutí ostatních pokut týkajících se kontrolního hlášení (pokuty ve výši od 10 000 Kč do 50 000 Kč), lze požádat pouze, pokud plátce daně prokáže souvislost s touto mimořádnou událostí.

Zároveň se promíjí správní poplatky za podání žádostí o prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky daně.

Elektronická evidence tržeb

Očekávaný náběh evidence tržeb na všechny činnosti (od 1. května 2020) již nelze zvrátit a odsunout. Správce daně však avizoval, že v prvních 3 měsících bude při kontrolní činnosti postupovat s tolerancí a plnit spíše poradní funkci. Z informace zveřejněné na webu Ministerstva financí lze usuzovat, že tento přístup se uplatní pouze u poplatníků, kterých se týkal náběh evidence tržeb od 1. května 2020 a byli dotčeni koronavirem.

Situaci budeme i nadále monitorovat. V případě jakýchkoliv dotazů k tomuto tématu jsme vám rádi k dispozici.

Michal Scholtz
Milan Kolář

Autor: Fučík & partneři