Dotace na fotovoltaické systémy s / bez akumulace financované z Národního plánu obnovy

Publikováno:
30. listopad 2021
Autor:
  • Grant Thornton Czech Republic

Výzva na fotovoltaické systémy je financována z Národního Plánu Obnovy konkrétně z komponenty 2.3  Přechod na čistší zdroje energie.

Národní plán obnovy byl Evropskou komisí pro Českou republiku schválen dne 19. 7. 2021. Česká republika může čerpat cca 180 mld. Kč z evropských zdrojů pro období 2021 – 2026.

Národní plán obnovy je rozdělen na 6 základních pilířů podpory:

  • Digitální transformace
  • Vzdělávání a trh práce
  • Fyzická infrastruktura a zelená tranzice
  • Instituce, regulace a podpora podnikání v reakci na COVID
  • Výzkum, vývoj a inovace
  • Zdraví a odolnost obyvatelstva

Co je cílem výzvy?

Výzva je zaměřena na podporu fotovoltaických elektráren (FVE) instalovaných na podnikatelských budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.), s maximálním instalovaným výkonem 1 MWp včetně.

Podporovány naopak nebudou instalace FVE na obytných budovách nebo stavbách pro rodinnou rekreaci, ani instalace umístěné na zemi.

Kdo může žádat o dotaci?

O dotaci mohou žádat všechny podnikatelské subjekty, vyjma podniků vlastněných ze 100 % veřejným subjektem.

Jaká je územní dimenze výzvy?

Oprávnění žadatelé jsou z celé ČR, včetně území hlavního města Prahy.

Jaká je míra podpory?

Míra podpory se vypočítává dle instalovaného výkonu FVE a kapacity bateriového úložiště. Míra podpory je 35 % způsobilých nákladů pro FVE a 50 % způsobilých nákladů pro akumulaci mimo území hlavního města Prahy, v Praze je podpora na akumulaci snížena na 45 % způsobilých nákladů projektu.

Kdy je možné podávat žádosti o podporu?

Žádosti o podporu je možné podávat od 1. 12. 2021 a příjem je ukončen dne 31. 5. 2021.

V rámci této první výzvy z Národního plánu obnovy došlo k dlouho očekávanému zjednodušení žádostí o podporu. Jedná se o tři základní principy:

  • Zjednodušení požadavků na technické parametry FVE, kdy se dokládá pouze splnění technických parametrů jednotlivých komponent FVE.
  • Zjednodušení vykazovaných způsobilých výdajů projektu, kdy se vychází z velikosti instalovaného výkonu a kapacity baterie. Zároveň odpadá nutnost dokladovat rozpočet projektu a realizovat výběrová řízení.
  • Zjednodušení administrace projektu, kdy se bude hodnotit pouze splnění minimálních technických požadavků komponent FVE a bateriového úložiště.

 

Společnost Grant Thornton Advisory uplatňuje v oblasti dotačního poradenství komplexní a systémový přístup. Řešíme řízení portfolia projektů z pohledu možných dotačních příležitostí.

Dotační analýza

Na začátku vždy stojí důkladný dotační screening, který vůči sobě porovná portfolio možných projektů klienta s aktuálními i očekávanými možnostmi financování. Analýza se zaměřuje na české i evropské dotační programy, stejně tak i na jiné druhy financování (např. úvěry). Analýza je řešena agilním přístupem, kdy jsou v mezičase pořádány workshopy s klientem, kde jsou diskutovány možnosti i případné alternativy, jak k projektům přistoupit.

Konzultace a monitoring

Dotační analýza stanoví potenciální projekty, priority a akční kroky. Následné konzultace a monitoring dle stanovených akčních kroků budou řešeny operativně formou měsíčních výkazů dle potřeb a harmonogramu projektů a dotačních výzev.

 

Podání žádosti

V okamžiku rozhodnutí pro podání žádostí daného projektu zajistíme kompletní přípravu žádosti včetně příloh, komunikaci s poskytovatelem a definujeme potřebnou součinnost ze strany klienta (např. příprava projektové dokumentace, povolení, energetických posudků apod.).

 

Administrace dotace

V případě úspěšné žádosti nabízíme také služby dotační administrace v průběhu projektu: přípravu žádostí o změnu, žádostí o platbu, zpráv o realizaci, komunikaci s poskytovatelem a po ukončení projektu i zpracování zpráv o udržitelnosti.

Všechny podpořené projekty je nutné také řešit z pohledu veřejných zakázek. V případě potřeby je možno zajistit i podporu v této oblasti.

V případě zájmu o informace o dotacích nebo přípravu a podání projektových žádostí jsme vám k dispozici. Kontaktujte prosím Jiřího Dvořáka, Senior Manager | Advisory, Infrastructure, jiri.dvorak@cz.gt.com.

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Grant Thornton Czech Republic