Doručení fikcí vs. doručení do datové schránky

Krajský soud v Brně nedávno posuzoval případ týkající se interpretace ustanovení upravujícího speciální případ fikce doručení v řízení o věcech důchodového pojištění vyplývající z § 90 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb.:

„Povinnost orgánu sociálního zabezpečení doručit písemnost je splněna, jakmile oprávněný nebo jiný příjemce dávky důchodového pojištění písemnost převezme nebo jakmile byla držitelem poštovní licence vrácena odesílateli jako nedoručitelná a oprávněný nebo jiný příjemce dávky důchodového pojištění svým jednáním nebo opomenutím doručení písemnosti zmařil. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže oprávněný nebo jiný příjemce dávky důchodového pojištění přijetí písemnosti odmítne“

Dle ČSSZ bylo rozhodnutí o odnětí invalidního důchodu doručeno žalobkyni dne 6. 1. 2017 prostřednictvím České pošty na dle ČSSZ jedinou známou adresu, přičemž zde aplikovala výše uvedené ustanovení zákona o doručení fikcí. Žalobkyně se dne 17. 1. 2017 dostavila na MSSZ v Brně, aby předložila posudek o invaliditě a tvrdila, že žádné rozhodnutí dosud neobdržela. Dále zde sdělila svou kontaktní adresu a identifikační údaje datové schránky, do níž jí dne 31. 1. 2017 bylo (opětovně) zasláno původní rozhodnutí. Žalobkyně proti rozhodnutí podala námitky dne 2. 3. 2017. ČSSZ zamítla námitky žalobkyně proti rozhodnutí o odnětí invalidního důchodu s odůvodněním, že námitky byly podány opožděně.

Žalobkyně podala proti tomuto rozhodnutí žalobu u Krajského soudu v Brně, protože nesouhlasila s promeškáním lhůty pro podání námitek. Podle ní jí bylo rozhodnutí doručeno až dne 31. 1. 2017 do datové schránky a námitky podala 2. 3. 2017, tím splnila třicetidenní lhůtu pro podání námitek.

ČSSZ argumentovala tím, že nebyla upozorněna, že má žalobkyně datovou schránku a že se tuto skutečnost dozvěděla až dne 25. 1. 2017, což bylo až po zaslání rozhodnutí Českou poštou a po doručení fikcí.

Krajský soud v Brně však zrušil rozhodnutí ČSSZ a věc jí vrátil k dalšímu řízení. Důvodem bylo zjištění, že ČSSZ o existenci datové schránky žalobkyně věděla již dříve (dle hlášení MSSZ v Brně již ode dne 27. 10. 2016) a zároveň je její povinností si zjišťovat informace o datových schránkách klientů. ČSSZ tak dle názoru Krajského soudu pochybila, když aplikovala zákonné ustanovení o doručení fikcí prostřednictvím České pošty. Lhůta pro podání námitek měla být dle jeho názoru skutečně počítána až od doručení do datové schránky a námitky proti rozhodnutí tak byly žalobkyní podány včas.

Autor: Fučík & partneři