Doporučení veřejného ochránce práv v oblasti zacházení s pracovníky z EU

Veřejný ochránce práv se v minulém roce zabýval výzkumem na téma Občané Evropské unie v České republice, jehož výsledky a na ně reagující doporučení ombudsmana byly zveřejněny v listopadu 2021. Průzkum zjistil, že téměř třetina (31 %) občanů Evropské unie („EU“) pracujících v České republice („ČR“) zapojených do výzkumu se cítila být v rámci svého pracovního života diskriminována z důvodu své státní příslušnosti nebo národnosti. Nejčastěji se cítí občané EU diskriminováni v oblastech odměňování, přidělování práce a při hledání práce. Znevýhodnění v oblasti práce je výrazně vyšší u níže kvalifikovaných zaměstnanců a u zaměstnanců pracujících pro agentury práce.

Výzkum také upozornil na to, že míra diskriminace je spojena s mírou znalosti českého jazyka. Občané EU, kteří mluví plynně česky, se s diskriminací v pracovním životě setkali méně častěji, a to i v případech, kdy nebyla znalost českého jazyka předpokladem pro danou pracovní pozici.

Na základě výše uvedených zjištění, vydal veřejný ochránce práv doporučení reagující na zjištěné nedostatky. Doporučení jsou rozdělena do tří oblastí, a to na doporučení v oblasti práce a zaměstnání, doporučení v oblasti veřejné správy a doporučení v oblasti školství, bydlení a integrace.

Doporučení v oblasti práce a zaměstnání

Veřejný ochránce práv doporučuje mimo jiné např. zveřejnit srozumitelné a aktuální informace o právech a povinnostech zaměstnanců v češtině i v cizích jazycích, zejména pak v angličtině. Tyto informace by měly být zveřejněny především na stránkách Státního úřadu inspekce práce. Úřadem dosud zveřejňovaný okruh informací v anglickém jazyce by měl být rozšířen a použitý jazyk by měl být zjednodušen a doplněn např. o grafické vyjádření.

Dále veřejný ochránce práv doporučuje pokračovat v pravidelných kontrolách nelegálního zaměstnávání cizinců – občanů EU, a to zejména kvůli zranitelné situaci zaměstnanců pracujících na území ČR nelegálně. Takoví zaměstnanci se setkávají s vysokou mírou nejistoty, s obavami z hrozícího postihu za nelegální práci a s obtížným vymáháním svých práv na zaměstnavateli. 

Orgány inspekce práce by měly rovněž pokračovat s kontrolami agentur práce, které zaměstnávají občany EU, a to nejen ve vztahu k specifickým povinnostem agentury práce vůči zaměstnancům, ale také ostatních povinností agentury práce coby zaměstnavatele.

V oblasti práce a zaměstnání veřejný ochránce práv doporučuje také zaměřit se na kontroly rovného zacházení se zahraničními zaměstnanci – občany EU, zvážit zavedení mechanismu mimosoudního řešení pracovněprávních sporů a spolupráci se zastupitelskými úřady států EU v oblasti informovanosti zahraničních zaměstnanců.

Doporučení v oblasti veřejné správy

Veřejný ochránce práv v této oblasti doporučuje udržovat webové stránky úřadů, územně samosprávných celků a jiných orgánů či institucí i v angličtině, posílit jazykové kompetence u úředníků, kteří se setkávají s cizinci, a umožnit komunikaci správních orgánů v cizím jazyce. Veřejný ochránce práv uvádí, aby se zejména na pracovištích Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, cizinecké policie, pracovištích Úřadu práce ČR a České správy sociálního zabezpečení posilovaly jazykové kompetence pracovníků, kteří s cizinci – občany EU přichází do kontaktu. 

Doporučení v oblasti školství, bydlení a integrace

V této oblasti doporučuje veřejných ochránce práv podporovat činnost integračních center nebo krajských či městských center pro cizince, která poskytují poradenství a pomoc cizincům, případně také neziskových organizací, podporovat vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem, zaměřit se na dostupnost obecního bydlení pro občany EU, podporovat kurzy češtiny pro cizince a podporovat integraci cizinců – občanů EU na lokální úrovni.

Závěr

Výše uvedená doporučení, která veřejný ochránce práv formuloval v návaznosti na rozsáhlý výzkum mezi občany EU žijícími v ČR, mají za cíl především zajistit těmto občanům stejné zacházení jako s občany ČR. Vzhledem k tomu, že dle výzkumu se jako nejvíce problematickou jeví oblast práce a zaměstnání, většina doporučení míří právě na tuto oblast. Zdali se tato doporučení promítnou do praxe, je však prozatím otázkou. 

Autor: Martina Šumavská, Lucie Stržínková

Autor: Martina Šumavská, Lucie Stržínková