Doporučení Evropské komise o agresivním daňovém plánování

Publikováno:
19. červen 2013
Obor:

Politika států Evropské unie v oblasti dani se zpřísňuje. Evropská unie chrání zájmy národních rozpočtů jednotlivých členských států bojem proti daňovým únikům a daňovému plánování.

Dvojí nezdanění

Dle nedávno vydaného doporučení členským státům Evropská komise považuje za agresivní daňové plánování takové případy, kdy daňoví poplatníci získávají daňové výhody tím, že přizpůsobují  své daňové záležitosti tak, aby jejich příjem nepodléhal dani ani v jednom státě (dvojí nezdanění).

Vyzývá proto státy, aby do smluv o zamezení dvojího zdanění doplnily ustanovení, které nabádá, že v případě, že jeden stát nebude určitou položku zdaňovat, měl by zjistit, zda se tento závazek vztahuje pouze na případy, kdy taková položka podléhá dani ve druhém státě.

Dále vyzývají, aby do vnitrostátních předpisů státy zahrnuly opatření, které potírá agresivní daňové plánování v obecné rovině například následujícím textem zákona: uměle vytvořené opatření nebo uměle vytvořená řada opatření, která byla přijata s hlavním cílem vyhnout se zdanění  a která vedou k daňovému zvýhodnění, se při posuzování daňové povinnosti nebere v úvahu.

Evropská komise nabádá vnitrostátní orgány, aby řešily taková daňová opatření podle jejich ekonomické podstaty.  Za uměle vytvořená opatření se rozumí taková opatření, kterým chybí ekonomická podstata. Při posuzování, zda se jedná o uměle vytvořená opatření,  doporučuje vycházet z následujících situací:

  • právní charakteristika jednotlivých kroků, ze kterých se opatření skládá, nemusí být konzistentní s právní podstatou opatření jako celku,
  • opatření je prováděné způsobem, který by běžně nebyl použit,
  • opatření nebo řada opatření obsahuje prvky, které mají účinek, kdy se vzájemně ruší,
  • uzavřené transakce mají kruhový charakter,
  • opatření přináší značné daňové výhody a tato skutečnost se odráží na podnikatelských rizicích, která daňový poplatník nese, nebo se projevují v jeho peněžních tocích,
  • očekávaný zisk před zdaněním je nepatrný ve srovnání s částkou očekávaného daňového zvýhodnění.

Doporučení Evropské komise sice nemá závaznou povahu, nicméně lze očekávat další vývoj v boji proti agresivnímu daňovému plánování. Jak se tato doporučení projeví v praxi, ukáže čas. Komise se ale v každém případě zavázala, že zveřejní zprávu o používání tohoto doporučení do 3 let od jeho přijetí (tj. v roce 2015).

Ivan Fučík

Autor: Ivan Fučík