Dařilo se vám v roce 2013? Zákon o dani z přidané hodnoty vás „odmění“ měsíčním plátcovstvím

Publikováno:
13. únor 2014
Autor:
Obor:

V souvislosti s příchodem nového roku 2014 bychom rádi upozornili ty z vás, kteří jste čtvrtletními plátci daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), na možnost, že jste v roce 2013 mohli překročit stanovený obrat, a z tohoto důvodu se od ledna 2014 stáváte měsíčními plátci DPH. Tento systém však funguje i obráceně.

Všem čtvrtletním plátcům doporučujeme prověřit výši obratu za bezprostředně předcházející kalendářní rok 2013, zda jejich obrat nepřesáhl stanovený limit ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že jste tento obrat přesáhli, stáváte se automaticky ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) měsíčním plátcem DPH a máte povinnost podávat přiznání k DPH měsíčně, a to vždy po skončení kalendářního měsíce do 25. dne měsíce následujícího. Tuto změnu zdaňovacího období není třeba správci daně oznamovat.

Pokud byste překročení obratu 10 000 000 Kč za kalendářní rok 2013 nezaznamenali, hrozí Vám dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád pokuta za opožděné tvrzení daně (pozdní podání daňového přiznání) a také se vám ze zákona začne načítat úrok z prodlení z neuhrazené daně, která byla splatná v den pro podání daňového přiznání (např. daň za kalendářní měsíc leden 2014 je splatná dne 25. února 2014).

Abyste se těmto nepříjemným konsekvencím vyhnuli, doporučujeme přepočítat váš obrat za rok 2013. Dle ZDPH se obratem rozumí souhrn úplat bez daně, včetně dotace k ceně, které osobě povinné k dani (běžně se používá označení podnikatel) náleží za uskutečněná plnění, kterými jsou dodání zboží a poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.
Zdůrazňujeme místo plnění v tuzemsku, protože plnění mimo Českou republiku se do obratu nezapočítávají.

Úplatou se pro účely ZDPH rozumí částka v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžitého plnění, které jsou poskytnuty v souvislosti s předmětem daně.  Dovolujeme si upozornit, že úplata vstupuje do obratu až v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Tato skutečnost má význam zejména při přijetí zálohy nebo jiné platby před dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Tato platba se do obratu v okamžiku jejího přijetí nezapočítává.

ZDPH v § 4a vymezuje další podmínky (či výjimky), které podmiňují zahrnutí nebo nezahrnutí úplaty do obratu podnikatele. Jedná se o uskutečněná plnění, kterými ZDPH rozumí:

  1. zdanitelná plnění,
  2. plnění od daně osvobozená (s nárokem na odpočet nebo v některých případech i plnění bez nároku na odpočet daně).

Do obratu se naopak nezahrnuje úplata z prodeje dlouhodobého hmotného majetku, ačkoliv o nich osoba povinná k dani účtuje nebo vede daňovou evidenci. Dlouhodobým majetkem se dle § 4 odst. 4 písm. d) ZDPH zjednodušeně řečeno rozumí:

  1. hmotný majetek dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“),
  2. odpisovaný nehmotný majetek dle ZDP,
  3. pozemky dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
  4. technické zhodnocení, dle ZDP.

Pokud si nejste jisti výší vašeho obratu, doporučujeme Vám ho přepočítat. Ke zjištění této skutečnosti a případnému přechodu na měsíční zdaňovací období máte ještě čas do 25. února 2014, kdy je povinnost podat daňové přiznání za leden.

Pokud jste naopak v předchozím kalendářním roce 2013 obratu 10 000 000 Kč nedosáhli a nejste nespolehlivým plátcem ani členem skupiny registrované pod jedním DIČ, měli byste nárok na přechod na čtvrtletní zdaňovací období, to ale pouze v případě, že jste tuto skutečnost oznámili správci daně do 31. 1. 2014. Pokud tuto oznamovací povinnost ve stanoveném termínu nesplníte, vaše zdaňovací období bude nadále kalendářní měsíc. Pokud byste i přes neoznámení této skutečnosti správci daně začali podávat daňová přiznání čtvrtletně, tato podání by byla neplatná a správce daně by zastavil řízení.

V případě Vašeho zájmu jsme Vám k dispozici k případným konzultacím

Autor: