Dar členům rodiny na dobročinné účely nesnižuje základ daně

Publikováno:
5. duben 2018
Obor:

Dle § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů lze od základu daně odečíst hodnotu „bezúplatného plnění“ (do 31.12.2013 pojem dar) poskytnutého vybraným subjektům a pro vybrané účely, pokud jsou naplněny tímto zákonem stanovené podmínky (minimální výše daru a maximální výše v % na základu daně; daňové období, kdy bylo bezúplatné plnění prokazatelně poskytnuto a další). Tuto možnost využívá velká řada daňových subjektů. Pokud je dárce s obdarovaným nějak spřízněný, respektive tehdy existují-li mezi nimi nějaké vztahy, nemusí být poskytnutí daru výhodné i daňově.  Podobnou otázkou, se zabýval nedávno Nejvyšší správní soud. V tomto případě byl dárce-fyzická osoba, statutárním orgánem obdarovaného (sportovního spolku), přičemž dárce a jeho rodinní příslušníci byli členy tohoto spolku a čerpali tak výhody, které spolek poskytoval.

V rozsudku Nejvyšší správní soud stanovil, že pro možnost: „odečíst hodnotu tohoto daru od daňového základu dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů nemusí stačit, že daňový subjekt předloží platnou soukromoprávní smlouvu o darování. Relevantní naopak je to, zda daňový subjekt prokáže splnění všech tam uvedených podmínek.“

S ohledem na výše naznačené vztahy vznikly daňovým orgánům pochybnosti, zda se nejedná o případ zneužití práva (dne 4. října 2017, v rozsudku sp. zn. 6 Afs 55/2017-33) a zda tedy byly splněny podmínky pro daňovou uznatelnost daru (podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů (rozsudek NSS ze dne 2. února 2012, sp. zn. 5 Afs 58/2011).

V rozsudku 5 Afs 58/2011 je stanoveno: „… ze smyslu ust. § 15 (nyní odst. 1) zákona o daních z příjmů je zřejmé, že daňově uznatelný dar musí splňovat dva základní znaky: dobrovolnost a zacílení na podporu a rozvoj v oblasti celospolečenského zájmu, tedy musí platit, že dobrovolné poskytnutí daňově uznatelného daru zde sleduje zásadně cizí a nikoliv vlastní prospěch.“

V rozsudku 1 Afs 10/2004-48 je uvedeno, kdy se jedná o zneužití práva:

I. Založí-li osoby, mezi nimiž existují úzké příbuzenské vazby, spolek za tím účelem, aby prostřednictvím darů věnovaných tomuto spolku financovaly sportovní, kulturní a vzdělávací aktivity svých dětí, je nutno s ohledem na okolnosti případu vždy zvážit, zda odečtení hodnoty takového daru od základu daně podle § 15 odst. 8 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, není zneužitím práva. ….. Žalobci jistě nelze bránit ve výkonu jeho ústavně garantovaného spolčovacího práva, ba ani v tom, aby tomuto spolku poskytoval dary, které bude tento spolek používat na úhradu sportovních, kulturních a vzdělávacích potřeb svých členů. Avšak v situaci, kdy členy tohoto spolku jsou pouze žalobce, jeho děti a manželka, a jeho švagr se synovcem (tedy osoby, mezi nimiž jsou úzké příbuzenské vazby), nemůže žalobce odečíst hodnotu poskytnutého daru tomuto spolku, neboť by se jednalo nikoliv o výkon subjektivního veřejného práva, ale o jeho zneužití; takové chování neodpovídá principu rozumného uspořádání společenských vztahů a zcela nedůvodně přináší žalobci prospěch na úkor ostatních členů společnosti tím, že zkracuje stát o daňové příjmy, jež by mohly být po právu redistribuovány ve prospěch ostatních členů společnosti, tj. působí v konečném důsledku ničím neodůvodněnou újmu každého člena společnosti.“

Ve výše naznačeném případě nakonec NSS přednesl závěr, že nebyla splněna podmínka sledování cizího prospěchu pro uznání daru dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů a zvýšil základ daně.

Z tohoto nedávného rozsudku NSS a rozsudků, které mu předcházely, plyne, že ve všech případech poskytnutí daru, nepostačuje pro jeho uplatnění, jako nezdanitelné části základu daně, pouze platná soukromoprávní smlouva o darování, ale je potřeba zhodnotit, zda dar neslouží dárci nebo jeho rodinných příslušníků neboli zda mezi dárcem a obdarovaným neexistuje nějaký vztah, kterým by došlo k porušení sledování zásadně cizího prospěchu.

Autor: Ivan Fučík