Daňový pohled na dary obětem živelných katastrof

Publikováno:
20. červenec 2021
Autor:
  • Martin Valentovič
Obor:

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) upravuje poskytnuté bezúplatné plnění (dary) z pohledu možnosti odečíst si jejích hodnotu od základu daně v ustanovení § 15/1 (pro fyzické osoby, které poskytly bezúplatné plnění) a v ustanovení § 20/8 (pro právnické osoby, které poskytly bezúplatné plnění).

Odečíst si hodnotu poskytnutého bezúplatného plnění (darů) od základu daně umožňuje ZDP po splnění stanovených podmínek fyzickým a právnickým osobám již dlouhá léta. S ohledem na mimořádné události z posledních týdnů (tornádo, vichřice, povodně) přinášíme v tomto článku krátký přehled daňového režimu poskytnutých bezúplatných plnění, včetně novinek platných pro roky 2020 až 2022.

Obecně lze od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění (daru) poskytnutého:

  • obcím;
  • krajům;
  • organizačním složkám státu;
  • právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona;

a to pro účely ekologické, zdravotnické, humanitární, charitativní, na policii, na požární ochranu, na ochranu zvířat či jejich zdraví.

Zároveň je možné odečíst hodnotu bezúplatného plnění (daru) poskytnutého fyzickým osobám, které jsou:

  • poskytovateli zdravotních služeb nebo provozují školy a školská zařízení a zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů, na financování těchto zařízení;
  • poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby, na zdravotnické prostředky nebo na zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání.

Možnost odečíst si hodnotu bezúplatného plnění (daru) lze, pokud hodnota poskytnutého bezúplatného plnění (daru) ve zdaňovacím období:

  • přesáhne v úhrnu 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč (dle ustanovení § 15/1 ZDP – tj. u poplatníků, kteří jsou fyzickými osobami) - v úhrnu lze odečíst nejvýše 30 % ze základu daně (limit 30 % platí pro zdaňovací období 2020 a 2021);
  • činí alespoň 2 000 Kč (dle ustanovení § 20/8 ZDP – tj. u poplatníků, kteří jsou právnickými osobami) - v úhrnu lze odečíst nejvýše 30 % ze základu daně sníženého podle § 34 ZDP pro zdaňovací období, která skončila v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022 (v jiném období nejvýše 10 %).

Další informace se můžete dočíst v informaci Finanční správy ČR (dostupná zde), která mimo jiné upozorňuje na nemožnost kombinace ustanovení § 24/2/zp ZDP (výdaje vynaložené v rámci pomoci poskytnuté formou nepeněžního plnění v souvislosti s odstraňováním následků živelních pohrom) a ustanovení § 15/1 ZDP, resp. ustanovení § 20/8 ZDP. V této informaci rovněž Finanční správa ČR popisuje potřebné doklady k prokázání poskytnutého bezúplatného plnění.

Situaci ve výše uvedené oblasti dále sledujeme a budeme Vás informovat o dalších změnách.


V případě jakýchkoliv dotazů k uvedené problematice, nás neváhejte kontaktovat.

Autor: Martin Valentovič