Daňové úlevy v souvislosti s mimořádnými opatřeními

Publikováno:
18. březen 2020
Obor:

Dne 16. 3. 2020 se Finanční správa rozhodla reagovat na mimořádná opatření, která v současné době probíhají v souvislosti s šířením viru SARS-CoV- 2. Jedná se o tzv. generální pardon vydaný ministryní financí a nový pokyn Generálního finančního ředitelství GFŘ - D - 44.

I. Automatické prominutí příslušenství daně a správního poplatku

Ministryně financí JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. využila pravomoci jí svěřené daňovým řádem pro případ mimořádných událostí a vydala rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku. Na základě tohoto rozhodnutí se automaticky (bez žádosti) promíjí:

(1) Pokuta za pozdní podání daňového tvrzení k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2019 a úrok z prodlení a úrok z posečkané částky z této daně.

Prominutí se vztahuje na daňové subjekty podávající daňové přiznání k dani z příjmů ve lhůtě do 1. 4. 2020 nebo podávající vyúčtování daně z příjmů. Automatické prominutí se nevztahuje na pokutu za pozdě podané vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti vybírané srážkou formou záloh podle § 38j odst. 4 zákona o daních z příjmů, ani na úrok z prodlení nebo úrok z posečkané částky, které se váží k nedoplatku na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti odváděné plátcem. Podmínkou prominutí je, že k podání daňového přiznání nebo vyúčtování/úhradě daně dojde nejpozději dne 1. 7. 2020.

V případě zd. období roku 2019 tedy nedochází k posunutí lhůty pro podání daňového přiznání, ale pouze k prominutí sankcí v případě podání tohoto přiznání ve lhůtě do 1. 7. 2020. Na takto podané daňové přiznání bude pohlíženo jako na opožděně podané, avšak bez zákonných sankcí, což je skutečnost podstatná pro stanovení výše zálohy splatné k 15. 6. 2020. Dle ust. § 38a zákona o daních z příjmů se za poslední známou daňovou povinnost pro stanovení periodicity a výše záloh v zálohovém období považuje rovněž částka, kterou si poplatník sám vypočetl a uvedl v daňovém (dodatečném) přiznání za období bezprostředně předcházející zdaňovacímu období, s platností od následujícího dne po termínu pro podání daňového (dodatečného) přiznání, a bylo-li daňové (dodatečné) přiznání podáno opožděně, s platností od následujícího dne po dni jeho podání. Pokud tedy bude daňové přiznání za zd. období roku 2019 podáno do dne předcházejícího splatnosti zálohy, bude výše zálohy splatné k 15. 6. 2020 vypočtena již dle tohoto přiznání. V případě jeho podání až po tomto datu zpětně tuto zálohu neovlivní.

Pokud jde o povinnost podání Přehledů o příjmech a výdajích OSVČ, zůstávají prozatím zachovány původní lhůty, tedy nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla OSVČ podat daňové přiznání (tj. nejpozději do 4. 5. 2020). O případných změnách v této souvislosti Vás budeme informovat.

(2) Plátcům daně z přidané hodnoty pokuta za nepodání kontrolního hlášení v hodnotě 1.000 Kč vzniklá za období od 1. 3. do 31. 7. 2020 (za pozdní podání bez výzvy správce daně).

(3) Všem daňovým subjektům správní poplatek za přijetí:

  • žádosti o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení podle § 101k zákona o dani z přidané hodnoty, za podmínky, že žádost bude podána od účinnosti tohoto rozhodnutí do dne 31. 7. 2020;
  • za přijetí žádosti o povolení posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky, nebo o změnu tohoto rozhodnutí, za podmínky, že žádost bude podána od účinnosti tohoto rozhodnutí do dne 31. 7. 2020.

(4) Pokuta za opožděné tvrzení daně daňovým subjektům, jimž byl na základě individuální žádosti alespoň částečně prominut úrok z prodlení u této daně nebo jimž bylo na základě individuální žádosti povoleno posečkání úhrady této daně nebo rozložení její úhrady na splátky, a toto prominutí bylo z důvodů souvisejících s šířením viru SARS-CoV-2.

II. Rozšíření důvodů pro prominutí příslušenství daně na žádost

Kromě výše uvedeného rozhodnutí ministryně financí Finanční správa také změnila dosavadní promíjecí pokyny GFŘ-D-21 a GFŘ-D-29, které rozšířila o další ospravedlnitelný důvod, a to okolnost, že daňový subjekt věrohodně prokáže, že prodlení s úhradou daně/vznik pokuty za nepodání kontrolního hlášení je důsledkem působení mimořádných opatření. Jedná se o nový pokyn GFŘ-D-44.

V případě prokazování vztahu k mimořádným opatřením lze podle tohoto pokynu uvažovat např. o doložení vlivu karanténního opatření, nemoci, souvisejícího pečování o člena domácnosti (týkající se daňového subjektu, jeho zástupce nebo osob klíčových pro činnost daňového subjektu).

V případě prokazování ospravedlnitelného důvodu prodlení souvisejícího s úroky lze dále uvažovat např. o seznamu stornovaných zájezdů/letenek/vstupenek/akcí, porovnání výše obsazenosti či tržeb vůči předchozímu období, prokázání výpadku výroby pro překážky související s mimořádnými opatřeními na straně dodavatele apod.

V případě jakýchkoliv dotazů k uvedené problematice nás neváhejte kontaktovat.

Petra Janďourková
Jaroslava Půtová

Autor: Fučík & partneři