Daňové přiznání k dani silniční za kalendářní rok 2020

Publikováno:
26. leden 2021
Autor:
  • Martin Valentovič
Obor:

Rok 2020 byl rokem změn v mnoha oblastech profesního i osobního života. Tyto změny měly rovněž vliv na samotnou legislativu nebo také na přístup Ministerstva financí ČR k prominutí příslušenství daně vybraných daní, včetně daně silniční. V dnešním článku se proto zaměříme zejména na zálohy na daňovou povinnost, na samotnou daňovou povinnost a na lhůty související s podáním daňového přiznání k dani silniční za kalendářní rok 2020.

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční (dále jen „ZoDS“) vymezuje povinnosti pro poplatníky daně silniční. Mimo jiné vymezuje sazby daně pro silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která jsou předmětem daně silniční v souladu s ustanovením § 2 ZoDS, daňovou povinnost, splatnost a placení daně, nebo zálohy na daň silniční. Všechny tyto vyjmenované oblasti zaznamenaly vlivem současné pandemie řadu změn. Které to jsou se dočtete v následujících odstavcích.

Změna sazeb v ustanovení § 6/2 ZoDS

Dne 1. července 2020 nabyl účinnosti zákon č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a který novelizoval vybrané sazby pro nákladní automobily, návěsy, přívěsy a ostatní vozidla uvedená v ustanovení § 6/2 ZoDS, tj. tato změna se netýká osobních automobilů. Předmětem změny je snížení vybraných sazeb daně v ustanovení § 6/2 ZoDS o 25 %, tzn. že nejde o plošné snížení všech sazeb o 25 % v rámci ustanovení § 6/2 ZoDS. Takto snížené sazby daně se použijí pro celé zdaňovací období roku 2020 i pro období následující.

Zálohy na daň silniční za kalendářní rok 2020

ZoDS v ustanovení § 10 stanovuje, že poplatník platí zálohy na daň silniční, které jsou splatné do 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince.

Nicméně dne 31. března 2020 vydalo Ministerstvo financí ČR rozhodnutí o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události (dále jen „Rozhodnutí 1“). Daňovým subjektům platícím zálohu na daň silniční se, v souladu s výše uvedeným Rozhodnutím 1, promíjí úrok z prodlení podle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „DŘ“) a úrok z posečkané částky podle § 157 DŘ vzniklý na zálohách na daň silniční ve zdaňovacím období roku 2020 splatných podle § 10 ZoDS, do 15. dubna 2020 a 15. července 2020, za podmínky, že k úhradě těchto záloh došlo nejpozději dne 15. října 2020.

V případě, že daňový subjekt požádal správce daně prostřednictvím individuální žádosti o posečkání s platbou záloh na daň silniční od 12. března 2020 do 31. prosince 2020, a správce daně žádosti vyhověl, vztahuje se na daňový subjekt další rozhodnutí ministryně financí ze dne 10. června 2020 (dále jen „Rozhodnutí 2“). Rozhodnutí 2 o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události, které navazuje na dříve vydaná rozhodnutí, zahrnuje mimo jiné prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky vzniklého od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020 u subjektů, kterým bylo na základě individuální žádosti povoleno posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky z důvodů souvisejících se šířením koronaviru SARS CoV-2.

Daňové přiznání 2020 a splatnost daňového nedoplatku

Ustanovení § 15 ZoDS stanoví, že daňové přiznání podává poplatník, jemuž vzniká daňová povinnost, nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období, tj. v případě daňového přiznání k dani silniční za kalendářní rok 2020 do 1. února 2021 (jelikož 31. ledna 2021 je neděle).

Vybrané daňové subjekty, které byly postiženy probíhající pandemií, budou moci, v souladu s rozhodnutím ministryně financí ze dne 21. prosince 2020 (dále jen „Rozhodnutí 3“), po splnění všech podmínek uhradit tuto daň, s možností prominutí úroku z prodlení, nejpozději do dne 16. srpna 2021. Vybraným daňovým subjektem se dále dle Rozhodnutí 3 rozumí subjekt, u něhož převažující část příjmu bezprostředně pocházela v období od 1. června 2020 do 30. září 2020 z jedné nebo více činností, které byly v období od 22. října 2020 do 31. března 2021 zakázány nebo omezeny usnesením vlády ČR o přijetí krizového opatření, za podmínky, že tuto skutečnost oznámí příslušnému správci daně. V oznámení musí daňový subjekt uvést usnesení vlády ČR, kterým došlo k zákazu nebo omezení činnosti.

Následně vydalo Ministerstvo financí ČR dne 7. ledna 2021 nové rozhodnutí o prominutí příslušenství daně v souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 (dále jen „Rozhodnutí 4“). Ministryně financí rozhodla, že se poplatníkům promíjí pokuta za opožděné podání přiznání k dani silniční za zdaňovací období roku 2020, a to za podmínky, že k podání daňového přiznání dojde nejpozději dne 1. dubna 2021. Zároveň dojde k prominutí úroku z prodlení vzniklého na dani silniční za zdaňovací období roku 2020, dojde-li k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, nejpozději dne 1. dubna 2021.

Z Rozhodnutí 4 plyne, že dochází k rozšíření okruhu daňových subjektů, kterým bude prominut úrok z prodlení související s pozdní úhradou daně silniční za zdaňovací období roku 2020, dojde-li k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, nejpozději dne 1. dubna 2021 (původně pouze pro vybrané subjekty). Všechny daňové subjekty, které budou chtít uhradit daň silniční do 1. dubna 2021, nemusí oznamovat skutečnost, že převažující část jejich příjmů v rozhodném období od 1. června 2020 do 30. září 2020 pocházela z činností zakázaných, nebo omezených usnesením vlády ČR o přijetí krizového opatření.

Rozhodnutím 4 nedochází ke změně zákonem stanovené lhůty pro podání daňového přiznání k dani silniční a úhrady daňového nedoplatku, ale dochází pouze k prominutí příslušenství daně v případě splnění těchto povinností do 1. dubna 2021, resp. do 16. srpna 2021.

Autor: Martin Valentovič