Daňové přiznání již jen elektronicky

Publikováno:
16. leden 2015
Autor:
Obor:

Konec éry papírových daňových přiznání?

Internet i další média zaplavily informace o tom, že daňová přiznání a další podání je od ledna letošního roku nutné činit pouze elektronicky. Je to tak ale ve všech případech? Kterých podání se to skutečně týká a kterých osob se tato povinnost dotkne? Na všechny tyto otázky si odpovíme v následujícím článku.

Kdo a jaká podání musí činit elektronicky?

Od 1. ledna 2015 vstoupila v účinnost novela zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen daňový řád), která zavádí povinné elektronické podání pro všechny daňové subjekty, které mají zpřístupněnu datovou schránku nebo je jejich účetní závěrka povinně auditována. Povinnost činit podání elektronicky se z logiky věci týká i subjektů, za něž podání činí zástupce, který má datovou schránku zpřístupněnu, tj. např. daňový poradce nebo advokát, který má datovou schránku zřízenu ze zákona.

Elektronicky musí být činěna následující podání:

 • přihláška k registraci,
 • oznámení o změně registračních údajů,
 • řádné daňové přiznání,
 • dodatečné daňové přiznání,
 • hlášení a vyúčtování.

Kromě výše uvedeného nadále platí povinné elektronické podání vyplývající ze speciálních daňových zákonů, tj. zejména zákona o DPH. Dle zákona o DPH i nadále platí pro plátce povinnost podávat elektronicky:

 • daňové přiznání k DPH nebo dodatečné daňové přiznání k DPH,
 • hlášení,
 • přílohy k daňovému přiznání, dodatečnému daňovému přiznání nebo hlášení.

Tato povinnost se netýká plátců – fyzických osob, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhnul 6 mil. Kč a nemají zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky. Dále bychom chtěli zmínit, že povinnost podávat elektronicky souhrnné hlášení (§ 102 zákona o DPH) a výpis z evidence pro daňové účely (§ 92a zákona o DPH) se stále týká všech plátců.  

Elektronicky, co to znamená?

Podání musí být učiněno jedním z následujících způsobů:

 • datovou zprávou prostřednictvím Daňového portálu ( http://adisepo.mfcr.cz), kdy datová zpráva bude opatřena uznávaným elektronickým podpisem,
 • datovou zprávou prostřednictvím datové schránky,
 • datovou zprávou prostřednictvím Daňového portálu ( http://adisepo.mfcr.cz) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky (tuto možnost jsme rozebírali v jednom z našich loňských vydání newsletteru).

Datová zpráva, kterou je podání činěno, musí mít pochopitelně odpovídající formát a strukturu vyžadovanou ze strany správce daně, tj. veškeré formuláře, které jsou na webu Finanční správy zveřejněny ve formátu .xml, musí být v tomto formátu podány.

Co se stane, když elektronicky nepodám?

Pokud je jiná než povinná elektronická forma podání jedinou vadou takového podání, je podání považováno za podání bezvadné, správce daně jej zpracuje, avšak za nedodržení povinné

elektronické formy uloží pokutu ve výši 2 000 Kč. Kromě této pokuty může být dále uložena pokuta do 50 000 Kč, pokud daňový subjekt nesplněním povinnosti učinit podání elektronicky závažně ztěžuje správu daní. U těchto podání s „jedinou vadou“ tedy správce daně nebude vyzývat k odstranění této vady a nebude již trvat na elektronickém podání, neboť to již bude „vykompenzováno“ výše uvedenou sankcí.

Správce daně má povinnost zveřejnit seznam podání, na která se hledí jako na podání bez vady, jsou-li učiněna jinak než elektronicky, ačkoli měla být učiněna elektronicky. Tento seznam je již k dispozici na webu Finanční správy. Jedná se v podstatě o daňová přiznání téměř ke všem daním, přihlášky k registraci, žádost o zrušení registrace, hlášení k záloze na odvod z loterií apod.

V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedenému tématu jsme vám rádi k dispozici.

Autor: