Daňová kontrola u příjemců investičních pobídek

Publikováno:
10. listopad 2019
Obor:

Obdrželi jste rozhodnutí o příslibu investiční pobídky a hodláte tuto investiční pobídku využít (příp. ji využíváte) a jste si jistí, že …

 • Jste splnili veškeré všeobecné podmínky pro čerpání investiční pobídky?
 • Jste splnili veškeré zvláštní podmínky pro čerpání investiční pobídky?
 • Máte vhodně nastaveny kontrolní mechanismy?
 • Máte připraveny vhodné důkazní prostředky v případě kontroly ze strany kontrolních orgánů?
 • Máte optimálně nastaveno čerpání investiční pobídky?

 Získání investiční pobídky (IP) je pro všechny společnosti bezesporu radostnou událostí. Standardním vrcholem blaha je samotné efektivní čerpání investiční pobídky. Málokdo si v plném rozsahu uvědomuje, že ukončení všech starostí a konečné potvrzení radosti přichází až po úspěšném ukončení kontrol ze strany pověřených státních orgánů. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že na příjemce investičních pobídek kontroly přijdou vždy a v žádném případě se tak nelze spoléhat na pravděpodobnost jako u klasické daňové kontroly.

K efektivnímu čerpání a pro úspěšné absolvování kontrol je zapotřebí být dobře připraven, a to ve vztahu ke kontrolním orgánům, které pečlivě sledují dodržování všech všeobecných (daných zákonem o investičních pobídkách), tak také zvláštních (daných např. zákonem o daních z příjmů, zákonem o zaměstnanosti atd.) podmínek. 

Kontrolními orgány u investičních pobídek jsou:

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu (u podmínek realizace investičního projektu v ČR, investice do zpracovatelského průmyslu u IP ve výrobě, zahájení výroby u IP ve výrobě, vytvoření a obsažení minimální počtu nových pracovních míst);
 • Ministerstvo životního prostředí (u podmínky šetrnosti činností, stavby nebo zařízení k životnímu prostředí);
 • Úřad práce ČR – generální ředitelství a krajské pobočky (u IP hmotné podpory vytváření nových pracovních míst a rekvalifikace – kontrola splnění podmínky počátku a kontrola držby stanoveného počtu pracovních míst);
 • Ministerstvo financí ČR a finanční úřady (u zvláštních podmínek dle zákona o daních z příjmů, u všeobecných podmínek zahájení prací na investičním projektu, splnění kontrolovaných podmínek do 3 let, pořízení dlouhodobého majetku, splnění poměru strojního zařízení, zachování majetku po stanovenou dobu, financování investice z vlastního kapitálu – u starších pobídek).

Obecně jsou kontroly u příjemců investičních pobídek realizovány ve formě:

 • finanční kontroly dle zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, nebo/a
 • daňové kontroly dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zatímco u zahájení finanční kontroly je zjevné, že se bude týkat investičních pobídek, v případě daňové kontroly tomu tak být nemusí.

Jelikož má příjemce investiční pobídky splnit veškeré rozhodné podmínky do 3 let od vydání rozhodnutí o příslibu investiční pobídky, kontrolní orgány se na první kontrolu obvykle ohlásí právě po uplynutí této lhůty. Vesměs se však jedná o finanční kontrolu dle zákona o finanční kontrole. Nicméně jsme v praxi zaznamenali zahájení daňové kontroly i po 3leté lhůtě. Obvykle se však jednalo o cílenou daňovou kontrolu s ohledem na investiční pobídky.

Co se týče investičních pobídek ve formě slevy na dani, lze další kontrolu očekávat nejpozději po uplynutí lhůty 5 let od splnění veškerých všeobecných a zvláštních podmínek pro čerpání investiční pobídky. Opět se může jednat o finanční nebo daňovou kontrolu.

Na rozdíl od finanční kontroly se správce daně v rámci daňové kontroly může věnovat kompletní daňové problematice klienta. Nepochybně bude správce daně kontrolovat jednotlivé oblasti, které jsou předmětem zvláštních podmínek uvedených v rámci zákona o dani z příjmů. Jednou z problematických oblastí, a rovněž oblastí z pohledu správce daně čím dál populárnější, je oblast převodních (transferových) cen. Dle našich zkušeností věnují správci daně právě této oblasti zvýšenou pozornost. Daňová kontrola se u nositelů investičních pobídek otevírá zpravidla na několik zdaňovacích období najednou, a tudíž správce daně získává velmi komplexní přehled. Kontrola převodních cen bývá obvykle velmi důkladná a nezřídka také časově i věcně náročná. Zejména k této situaci dochází v případech, kdy společnosti nejsou náležitě připraveny a nemají oblast převodních cen dostatečně metodicky a podkladově ošetřenou.

Předpisy týkající se investičních pobídek se v čase vyvíjí a byly již několikrát novelizovány. Novelou z roku 2015 byla zmírněna sankce z titulu chybného nastavení převodních cen mezi spojenými osobami. V praxi to znamená, že jakákoli nesprávně stanovená cena mezi spojenými osobami, která by měla za následek vyšší základ daně společnosti s investiční pobídkou, automaticky pro tuto společnost znamenala ztrátu této investiční pobídky. Od účinnosti novely je nesprávně stanovená převodní cena „pouze“ sankcionována (tj. uplatnění nižší možné slevy na dani z titulu investiční pobídky). Na druhou stranu zůstává obtížně pochopitelné ustanovení týkající se převodu majetku spojených osob, které implikuje úplnou ztrátu nároku na slevu na dani z titulu investiční pobídky. 

Závěrem bychom chtěli zdůraznit, že příjemce investiční pobídky může být na dani z příjmů kontrolován a doměřován i po více než 10 let. Dle zákona o daních z příjmů platí, že lhůta pro stanovení daně za zdaňovací období, ve kterém nárok na slevu na dani vznikl, tak i pro všechna zdaňovací období, za která lze tuto slevu uplatnit (tj. obvykle dalších 10 let), končí současně se lhůtou pro stanovení daně za zdaňovací období, v němž uplynula lhůta pro uplatnění nároku na slevu na dani (příp. může ve specifických případech končit dříve).

Pokud vás dané téma zaujalo, případně se vás tento problém dotýká, a máte zájem se dozvědět více, rádi vás přivítáme na naší daňové snídani 20.11. v Praze, nebo 29.11. v Ostravě. V případě zájmu se můžete přihlásit pod následujícím odkazem https://form.fapi.cz/?id=a6d81526-ea92-11e9-8758-0a74406df6c8.

Martin Hahn & Petr Němec

 

Autor: Fučík & partneři