Daňová kontrola podle daňového řádu

Publikováno:
23. listopad 2012
Obor:

Máte strach z finačního úřadu, máte strach z daňové kontroly? My ne, je to naše práce.

Daňovou kontrolou pracovník správce daně zjišťuje nebo prověřuje splnění povinností daňového subjektu, prověřuje správnost daňového přiznání (podle nové terminologie tvrzení) a ověřuje další skutečnosti a okolnosti, které jsou rozhodné pro správné stanovení daně.

Daňová kontrola se provádí u daňového subjektu nebo na místě, kde je to vzhledem k účelu kontroly nejvhodnější. Daňová kontrola by měla probíhat zásadně u daňového subjektu, tedy v jeho sídle či místě podnikání. Pouze tehdy, pokud podnikatel v těchto místech vhodné prostory nemá, je možno po předchozí domluvě provést daňovou kontrolu na pracovišti správce daně. Tedy tak, že daňový subjekt odnese všechny potřebné doklady pracovníkům provádějící kontrolu do jejich kanceláře. Velmi nevhodné je nechat si provádět kontrolu u sebe doma.

Správce daně předmět daňové kontroly prověřuje ve vymezeném rozsahu. Rozsah daňové kontroly lze v jejím průběhu rozšířit nebo zúžit. Rozsah daňové kontroly, tak jak je stanoven správcem daně, je podstatný z důvodu možnosti opakování daňové kontroly. Opakovat daňovou kontrolu je možné jen podle zákonem stanovených podmínek. Ohlídejte si proto vždy jak je rozsah kontroly v protokolu o zahájení kontroly definován.

Daňový subjekt má v průběhu daňové kontroly nejenom vůči pracovníkům správce daně povinnosti, ale i práva. A právě slabé či vůbec žádné využívání svých práv v průběhu daňové kontroly bývá nejčastější příčinou následných doměrků.

Mezi ta nejdůležitější práva daňových subjektů v průběhu daňové kontroly patří:

  1. právo být přítomen každému jednání správce daně se zaměstnanci
  2. předkládat v průběhu daňové kontroly důkazní prostředky
  3. vyvracet pochybnosti správce daně
  4. podávat námitky proti postupu pracovníků správce daně
  5. klást svědkům otázky
  6. seznámit se s výsledky kontroly a s hodnocení požitých důkazních prostředků
  7. vyjádřit se před ukončením kontroly ke kontrolnímu zjištění a navrhnout jeho doplnění

Daňová kontrola končí podpisem zprávy o daňové kontrole. Podpisem zprávy daňový subjekt všechna výše uvedená práva ztrácí. Proto je vždy vhodné vyžádat si po předložení zprávy o kontrole dostatečnou lhůtu na její prostudování!

Pokud správce daně dojde v průběhu daňové kontroly k názoru, že existují důvody pro doměření daně, následuje vydání dodatečného platebního výměru. Proti němu je možno se bránit podáním odvoláním, po jehož podání začíná běžet odvolací řízení.

Přijďte, pomůžeme Vám ochránit Vaše práva.

Ivan Fučík
ivan@fucik.cz

Autor: Ivan Fučík