Daň z nemovitých věcí na rok 2020 – proč tolik povyku u krajinotvorných prvků?

Publikováno:
24. leden 2020
Obor:

Tak jako každý rok, i letos je nezbytné, aby vlastníci nemovitostí provedli kontrolu, zda jsou vlastněné nemovitosti, tj. pozemky a stavby, řádně přiznané správci daně a to ve stavu k 1.1.2020. Při takovéto revizi mohou nastat 3 situace:

  • Nedošlo k žádné změně oproti stavu k 1.1.2019 – v tomto případě nevzniká žádná povinnost podávat přiznání a daň bude ve stejné výši jako předešlý rok (existují výjimky), kterou správce daně oznámí poplatníkovi v průběhu dubna/května.
  • Došlo k pozbytí nemovitostí v průběhu roku 2019 – v tomto případě je nezbytné tuto změnu oznámit správci daně a to buď podáním daňového přiznání nebo oznámení (záleží na konkrétní situaci).
  • Došlo k nabytí nemovitostí v průběhu roku 2019 (koupí, vlastní výstavbou, směnou, přeměnou společnosti apod.) – za této situace je poplatník povinen podat daňové přiznání a vyčíslit novou výši daně.

Daňové přiznání je nutné podat do 31.1.2020 na příslušné územní pracoviště finančního úřadu.

Zákon o dani z nemovitých věcí je v porovnání s ostatními daněmi relativně málo novelizovaným zákonem. Letos došlo k malé novele a to v souvislosti s krajinotvornými prvky. V následujícím textu Vám tuto novelu přiblížíme.

Přibližně před dvěma až třemi lety po dokončení digitalizace pozemků (dříve např. evidence pozemků zjednodušeným způsobem), se některé krajinotvorné prvky, které byly dosud osvobozené od daně (typicky remízky) zanesli do katastru nemovitostí jako tzv. ostatní plocha. U takovýchto pozemků dříve buď druh půdy evidován nebyl nebo byla uvedena např. orná půda. Tímto přeřazením, resp. určením druhu pozemku se na některé pozemky přestalo vztahovat osvobození od daně z nemovitých věcí a vlastníci byly vyzýváni správci daně k podání přiznání, což také zvedlo vlnu odporu. Novelou, která začala platit od 1.1.2010, mělo dojít k nápravě resp. upřesnění podmínek, za kterých jsou pozemky, na nichž se nachází vybrané významné krajinné prvky, osvobozeny od daně z nemovitých věcí.

Nové znění příslušného odstavce § 4 zákona nově zní:

„Od daně z pozemků jsou osvobozeny … pozemky v rozsahu, v jakém se na nich nachází 1. ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně, 2. krajinný prvek skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop nebo mokřad, pokud je tento prvek evidován v evidenci ekologicky významných prvků podle zákona upravujícího zemědělství, nebo 3. příkop, mokřad, močál, bažina, skalní útvar, rokle nebo strž, pokud jde o pozemky ostatních ploch mimo zastavěné území obce, které nejsou užívány k podnikání“.,

Pro úplnost uvádíme i původní znění příslušného odstavce:

Od daně z pozemků jsou osvobozeny… pozemky remízků, hájů a větrolamů a mezí na orné půdě, trvalých travních porostech, pozemky ochranného pásma vodního zdroje I. stupně a pozemky ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat,

Jak vyplývá z novelizovaného textu zákona, je stále cílem zákonodárce zachování osvobození pro významné krajinné prvky, které je s ohledem na klimatické změny, zejména nedostatek vody v krajině, nezbytné v krajině zachovávat. Nově musí vlastník pozemku, na kterých se nachází vyjmenované krajinné prvky, podat žádost/podnět o zápis významných prvků do evidence ekologicky významných prvků vedených Státním zemědělským intervenčním fondem. Po zaevidování si bude moci poplatník vytisknout na příslušném internetovém odkazu dokument „podklad pro uplatnění nároku na osvobození od daně z nemovitých věcí“. Přechodná doba, ve které bude aplikován i stávající rozsah osvobození podle původního znění zákona, je stanovena do konce roku 2021. Poplatníci tak budou mít dva roky na to, aby si nechali krajinné prvky, které se nacházejí na jejich pozemcích, zapsat do evidence ekologicky významných prvků.

V případě, že v 2019 nebyl již významný krajinný prvek osvobozen, může být opětovně osvobozen až po splnění podmínky zápisu do evidence ekologicky významných prvků, přičemž podnět pro jeho zapsání musí být podán nejpozději k 31.12. předcházejícího roku. Pro názornost uvedeme jednoduchý příklad: V roce 2019 byl remízek evidovaný v katastru nemovitostí jako Ostatní plocha. Z tohoto důvodu nebylo uplatněno na rok 2019 osvobození od daně. Podnět pro zapsání krajinného prvku do evidence byl podán:

  1. 12.2019 – v přiznání na rok 2020 je možné již remízek osvobodit od daně
  2. 1.2020 – osvobození lze uplatnit až v přiznání podávané na rok 2021.

Zda se jedná o významný krajinný prvek rozhodují výhradně pracovníci Státního zemědělského intervenčního fondu.

Pojmy, které jsou v novém znění příslušného odstavce použity, mohou působit někomu problém, např. co si představit pod travnatou údolnicí. Definice těchto pojmů bohužel není obsažena v zákoně. Finanční správa tyto pojmy definuje pouze v Informaci k novele zákona, což je jediné místo, kde může poplatník definice nalézt.

Jak je vidět, novela měla za cíl napravit stav, který vznikl z důvodu změny jiného zákona a dá se považovat za rozumnou z hlediska zájmu zachování zvýhodnění krajinných prvků v přírodě. Nepříjemnou se může zdát zvýšená administrativa v souvislosti se zapsáním krajinného prvku do evidence, ale tato administrativní zátěž je jen přechodného charakteru.

 

V případě, že se Vás jakkoliv týká povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí, neváhejte se na nás obrátit.

Autor: Marie Rudolfová