DAC7: nové předpisy pro zvýšení daňové transparentnosti v digitální ekonomice

Publikováno:
22. červen 2021
Autor:
 • Monique Pisters

Evropská komise přijala nová pravidla pro zvýšení daňové transparentnosti v digitální ekonomice (DAC7). Provozovatelé digitálních platforem budou muset identifikovat, sledovat a vykazovat příjmy, které prodejci na jejich digitálních platformách dosáhli, a budou si muset tyto informace vyměňovat s daňovými orgány. Členské státy EU mají povinnost transponovat ustanovení směrnice do vnitrostátního práva nejpozději do 31. prosince 2022. Ohlašovací povinnost vstoupí v platnost 1. ledna 2023 a informace musí být daňovým orgánům předány nejpozději 31. ledna následujícího roku. První termín pro podávání zpráv za rok 2023 tedy připadá na 31. ledna 2024.

Obsah
1) Souvislosti
2) Oblast působnosti směrnice
3) Informace podléhající oznamování
4) Další změny
5) Plánování
6) Základ digitální daně?
7) Další postup

Souvislosti

Od přijetí směrnice o správní spolupráci v oblasti daní 2011/16/EU (DAC) byla směrnice šestkrát změněna. Cílem šesté změny DAC7 je dále zvýšit automatickou výměnu informací mezi členskými státy, pokud jde o vykazované informace týkající se prodejců podléhajících oznamovací povinnosti na digitálních platformách. Na tom, zda se digitální platforma nachází v EU, nezáleží, ohlašované informace se týkají příjmů realizovaných prodejci usazenými v členském státě EU.

Upozorňujeme, že i pokud nejste digitální platformou, můžete mít jako prodejce co do činění s DAC7. Digitální platformy, se kterými obchodujete, vás mohou požádat o další informace a dokumentaci.

Oblast působnosti směrnice

Směrnice DAC7 stanoví, že provozovatelé digitálních platforem se stávají provozovateli platforem s oznamovací povinností, pokud svou platformu zpřístupní prodejcům za účelem provádění obchodních činností. Za činnosti podléhající oznamovací povinnosti se považují následující činnosti:

 • pronájem jakéhokoli druhu dopravy
 • osobní služby
 • prodej zboží
 • pronájem nemovitého majetku
 • investování a půjčování v rámci crowdfundingu

Všimněte si, že digitální platformy, které zpracovávají platby, umísťují reklamy nebo odkazují uživatele na platformu, v zásadě nespadají do oblasti působnosti DAC7. Digitální platformy, na které se vztahuje DAC7, jsou povinny:

 • registrovat se v členském státě
 • provádět postupy due diligence s ohledem na daňovou rezidenci prodejců a příslušné změny okolností
 • každoročně podávat zprávy o prodejcích a jejich příjmech vytvořených na digitální platformě

Informace podléhající oznamování

Informace, které se považují za oznamované daňovým orgánům, budou zahrnovat informace za účelem identifikace prodejce (např. jméno, datum narození, daňové identifikační číslo, daňové identifikační číslo pro DPH, IČ, členský stát (členské státy), jehož (jejichž) je prodejce rezidentem). Dále informace potřebné k určení zisků, které prodejce podléhající oznamovací povinnosti realizoval prostřednictvím platformy (např. výše odměny vyplacené prodejci, poplatky za platformu, počet činností, za které bylo zaplaceno).

Vzhledem k výše uvedeným informacím je pro podnikatele důležité posoudit, zda je splněna kvalifikace digitální platformy, a pokud ano, posoudit, jaké informace jsou již k dispozici.

Další změny

DAC7 také přidává další změny do rámce DAC, pokud jde o společné audity, skupinové žádosti a výměnu informací o licenčních poplatcích.

Společné audity

DAC7 zavádí nová ustanovení, která umožňují příslušným orgánům dvou nebo více členských států EU provádět správní šetření. Pokud to příslušné orgány těchto členských států EU považují za nezbytné, může být propojena jedna nebo více osob společného nebo doplňkového zájmu.

Výměna informací týkajících se licenčních poplatků

Kromě toho DAC7 stanoví automatickou výměnu informací o licenčních poplatcích mezi daňovými orgány členských států EU.

Skupinové žádosti

Konečně DAC7 zavádí možnost, aby daňové orgány podaly obecnou žádost, která se netýká konkrétních daňových poplatníků, ale spíše určitých skupin daňových poplatníků, které nelze individuálně identifikovat.

Plánování

Členské státy EU jsou povinny transponovat pravidla DAC7 nejpozději do 31. prosince 2022. To znamená, že rok 2023 je prvním rokem, kdy si vykazující digitální platformy musí vyměňovat informace o prodejcích podléhajících vykazování. Informace za první rok (2023) musí být sdíleny s daňovými orgány nejpozději do 31. ledna následujícího roku. První termín pro podávání zpráv tedy připadne na 31. ledna 2024.

Základ digitální daně?

Povinnost vykazovat informace požadované DAC7 by mohla být základem pro budoucí zavedení 1. pilíře a digitální daně EU v závislosti na konsensu na úrovni OECD/G20 a EU. Tyto návrhy se týkají vysoce digitalizovaných podniků, jako jsou platformy sociálních médií, online reklamní služby a podniky, které prodávají zboží a služby především spotřebitelům.

Další postup

Množství údajů, které musí digitální platformy vykazovat, je značné. Proto doporučujeme následující:

 • včas posoudit, zda se vaše společnost kvalifikuje jako provozovatel digitální platformy, která spadá do oblasti působnosti DAC7
 • určit informace, které vaše společnost potřebuje ke splnění povinností vyplývajících z DAC7
 • určit, jak by měl být nastaven proces a monitorování dodržování povinností, abyste mohli své povinnosti plnit i v budoucnu

S povinnostmi vyplývajícími z DAC7 vám samozřejmě můžeme pomoci. Můžeme posoudit přesný dopad DAC7 na vaši společnost a také vám pomoci s rámcem pro dodržování předpisů a s povinnostmi každoročního podávání zpráv. Budeme vás průběžně informovat a můžeme vám pomoci v celém procesu. V případě jakýchkoli dalších dotazů nás prosím kontaktujte.

Autor: Monique Pisters