ČÚS č. 014 – DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

Publikováno:
18. prosinec 2013
Obor:

Tento účetní standard stanovuje základní postupy a pravidla pro účtování dlouhodobého finančního majetku, jeho oceňování a možnosti využití analytických a podrozvahových účtů souvisejících s tímto majetkem dle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále Zákon) a dle Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále Vyhláška).

Obsahové vymezení

Co všechno je součástí dlouhodobého finančního majetku? Dle § 8 Vyhlášky patří do tohoto majetku zejména tyto položky:

 • Podíly v ovládaných a řízených osobách
  • Podíly nad 50 % (např. akcie, obchodní podíly)
 • Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
  • Podíly v rozmezí 20 % – 50 % (např. akcie, obchodní podíly)
 • Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
  • Podíly pod 20 %, dluhové cenné papíry držené do splatnosti
 • Půjčky a úvěry – ovládající a řídící osoba, podstatný vliv
  • Poskytnuté vzájemné dlouhodobé půjčky a úvěry
 • Jiný dlouhodobý finanční majetek
  • Dlouhodobé termínové vklady, poskytnuté dlouhodobé půjčky a úvěry jiným subjektům
 • Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
 • Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

Majetkové složky se stávají dlouhodobým finančním majetkem okamžikem uskutečnění účetního případu. Dlouhodobý finanční majetek je majetkovou položkou, která se zobrazuje v rozvaze na straně aktiv. Účtuje se na vrub příslušného účtu v účtové skupině 06 – Dlouhodobý finanční majetek, v případě vytváření opravné položky je určena účtová skupina 09 – Opravné položky k dlouhodobému (finančnímu) majetku.

Oceňování

Oceňování dlouhodobého majetku se řídí § 25 a § 27 Zákona a § 48 a § 51 Vyhlášky. Dlouhodobý finanční majetek - cenné papíry a podíly se při pořízení oceňuje zpravidla pořizovací cenou, jejíž součástí jsou přímé náklady spojené s pořízením  - poplatky makléřům, poradcům, burzám. Naopak do pořizovací ceny nepatří úroky z úvěrů na pořízení tohoto majetku a náklady spojené s držbou tohoto majetku.

Cenné papíry a podíly se oceňují v souladu se Zákonem a Vyhlaškou pořizovací cenou (včetně emisního ážia), ale existují i situace, kdy tomu tak není. V případě, že je tento majetek nabyt protihodnotou za nepeněžitý vklad vložený do obchodní společnosti nebo družstva, je jeho ocenění u vkladatele zůstatková (účetní) cena nepeněžitého vkladu v obchodní společnosti nebo družstvu. Tato zůstatková cena se pak dále zvyšuje o DPH a to v případě, že Zákon o dani z přidané hodnoty považuje tento vklad za zdanitekné plnění a pokud se obě strany nedohodnou jiným způsobem. Jestliže by účetní cena vkladu (po zohlednění závazků přecházejících současně se vkladem), dosáhla hodnot záporných, je ocenění cenných papírů a podílů nulové a rozdíl je zúčtován do výnosů – cenný papír a podíl je pak účtován na účtech podrozvahy. Tato situace však může nastat, pouze pokud se jedná o vklad podniku nebo jeho části.

Postup účtování

ČÚS č. 014 upravuje postup účtování dlouhodobého finančního majetku pouze pro účetní případy související s pořízením tohoto majetku a dále pak s jeho snížením.

Pořídit dlouhodobý finanční majetek lze těminto způsoby:

 • Koupě
 • Bezúplatný převod (dar)
 • Vkladem od jiné osoby
 • Poskytnutím půjčky
 • Převodem finančních prostředků na dlouhodobé vkladové listy a termínové vklady

V procesu pořizování dlouhodobého finančního majetku se účtuje na stranu má dáti příslušného účtu pořízení majetku – 04 - Nedokončený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek. Pakliže nevznikají vedlejší náklady spojené s pořízem lze účtovat přímo na vrub příslušných účtů účtové skupiny 06 – Dlouhodobý finanční majetek souvztažně ve prospěch například těchto účtů:     

 • 04 – Pořízení dlouhodobé majetku (při zařazení majetku)
 • 21 – Peníze
 • 32, 47 – Závazky
 • 22 – Účty v bankách
 • 34 – Zúčtování daní a dotací
 • 36 – Závazky ke společníkům, k účastníkům sdružení a ke členům družstva
 • 37 – Jiné závazky a pohledávky
 • 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy

Ke snížení dlouhodobého finančního majetku dochází těmito způsoby:

 • Prodej
 • Inkaso splatných cenných papírů
 • Splacení půjčky a úvěru
 • Odpis ztrátové pohledávky u dlouhodobých půjček
 • Bezúplatný převod (dar)
 • Výběr dlouhodobého vkladového listu a termínovaného vkladu

Jednotlivé způsoby snížení dlouhodobého finančního majetku se následně zaúčtují ve prospěch účtu 06 – Dlouhodobý finanční majetek souvztažně např. s těmito účty:

 • 22 – Účty v bankách (příjem splátky dlouhodobé půjčky a úvěru, inkaso splatných cenných papírů, vývěr termínované vkladu)
 • 54 – Jiné provozní náklady (odpis pohledávky, dar)
 • 56 – Finanční náklady (prodej)

Příklad: Účetní jednotka si nepeněžitým vkladem stroje v zůstatkové ceně 120 000 (PC = 300 000, oprávky = 180 000) pořídila cenný papír (akcie). V následujícím období tento cenný papír prodala za 200 000.

Popis účetního případu

MD

Dal

Částka

PZ 022 - Stroj

022

 

300 000

PZ 082 - Oprávky ke stroji

 

082

180 000

       

Pořízení cenného papíru

     

Stroj - zůstatková cena

378

082

120 000

Vyřazení stroje

082

022

300 000

Upsání akcie

063

367

120 000

Zápočet splaceného nepeněžitého vkladu

367

378

120 000

       

Prodej cenného papíru

     

Prodej cenného papíru

561

063

120 000

Tržba z prodeje cenného papíru

221

661

200 000

Postup účtování dalších účetních případů souvisejících s dlouhodobým finančním majetkem je

upraven v dalších účetních standardech:

 • Zúčtování úroků se provádí dle ČÚS č. 008 – Operace s cennými papíry a podíly
 • Inventarizační rozdíly u dlouhodobého majetku se účtují dle ČÚS č. 007 – Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytku zásob
 • Postup účtování dlouhodobého najatého majetku upravuje ČÚS č. 011 – Operace s podnikem

Analytické a podrozvahové účty

Analytické účty dlouhodobého finančního majetku se vedou v souladu s ČÚS č. 001 – Účty a zásady účtování na účtech. Tento majetek se analyticky člení následujícími způsoby:

 • Dle jednotlivých složek dlouhodobé finančního majetku
 • Dle jednotlivých dlužníků (u záloh, půjček a úvěrů)
 • Dle druhu cenných papírů, dále dle emitentů a jmenovitých hodnot, případně i dle měn

Dále je třeba analyticky členit toto:

 • Úrokový výnos k příslušnému cennému papíru
 • Inventarizační rozdíl – oddělený analytický účet „Cenné papíry v umořovacím řízení“

Podrozvahové účty účtových skupiny 75 až 79 obsahují důležité skutečnosti týkající se dlouhodobého finančního majetku, jejichž znalost je významná pro posouzení majetkoprávní situace a ekonomických zdrojů účetní jednotky, např. nulové ocenění cenného papíru a podílu.

Monika Kratochvílová

Autor: Ivan Fučík