Chystané legislativní změny – opravné položky k pohledávkám

Publikováno:
26. srpen 2013
Obor:

Již schválený zákon č. 458/2011 Sb., o změně 72 zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa, rovněž chystá změny v zákoně 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (ZoR), ve znění pozdějších předpisů. Celý zákon nabude účinnosti až 1. 1. 2015, kdy změny v ZoR přinese celkem 9 novelizačních bodů a 2 přechodná ustanovení. V první řadě bude vyloučena tvorba daňových opravných položek k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení u pohledávek mezi spojenými osobami, čímž bude zajištěn shodný postup jako u tvorby zákonných časových opravných položek podle § 8a ZoR a při odpisu pohledávek podle § 24 odst. 2 písm. y), zákona o dani z příjmů. Rovněž dojde ke zjednodušení systému tvorby tzv. časových opravných položek podle § 8a ZoR. Dojde k redukci ze současných šesti na dvě časová pásma. Bude je tedy možné tvořit až do výše 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty, u pohledávek více než 18 měsíců po splatnosti a do výše až 100 % u pohledávek více než 36 měsíců po splatnosti. Tato nová právní úprava tvorby opravných položek se použije pro pohledávky vzniklé ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, teda od 1. 1. 2015. Pro pohledávky vzniklé před tímto datem se použije ustanovení platné v okamžik jejího vzniku. 

Autor: Ivan Fučík