Český účetní standart č. 004

Publikováno:
21. květen 2013
Obor:

Účelem tohoto českého účetního standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 500/2002Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, základní postupy účtování o tvorbě a použití rezerv za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami v položkách vykazovaných za podmínek stanovených v § 3 a 4 vyhlášky.

Rezerva je určena k pokrytí budoucích závazků, to znamená, že se vytváří v případě, kdy v běžném účetním období nastane událost, jejímž pravděpodobným následkem je významné zvýšení nákladů účetní jednotky v budoucích účetních obdobích. Zpravidla není jistá částka nebo datum, k němuž náklady vzniknou.

Pokud však k předpokládanému následku budoucího rizika nedojde, rezerva je zrušena pro nepotřebnost. O zrušení rezervy se účtuje v okamžiku, kdy pominuly důvody, pro které byla rezerva vytvořena.

Rezervy není možné tvořit k úpravám výše ocenění aktiv.

Inventarizace rezerv

Rezervy podléhají řádné dokladové inventarizaci, v rámci níž je zkoumána jejich opodstatněnost a výše ve vztahu k účelu. V případě, že výše rezervy není opodstatněná nebo v průběhu účetního období pominul důvod, pro který byla rezerva tvořena, je nutno zůstatek rezervy upravit takovým způsobem, aby její výše věrně zobrazovala skutečnost.

O tvorbě rezerv se účtuje ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 45 - Rezervy se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu nákladů:

a) účtové skupiny 55

 • Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky provozních nákladů, pokud se týkají provozní činnosti

b) účtové skupiny 57

 • Rezervy a opravné položky finanční nákladů, pokud se týkají finanční činnosti

c) účtové skupiny 58

 • Mimořádné náklady, například rezerva na restrukturalizaci
 • restrukturalizace je zde definována jako program, kterým se významně mění předmět    činnosti účetní jednotky nebo způsob, jakým je činnost účetní jednotky prováděna
 • tuto rezervu lze tvořit a čerpat pouze na náklady nezbytně nutné k uskutečnění programu restrukturalizace, které nesouvisí s pokračujícími aktivitami účetní jednotky.
 • mezi tyto náklady nepatří například náklady na přeškolení nebo přemístění zaměstnanců atd.

d) účtové skupině 59

 • Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů, pokud se týkají rezervy na daň z příjmů

Rezervy se člení na dvě velké skupiny

 1. Zákonné
 • jedná se o ty rezervy, jejichž výše a tvorba je upravena zákonem o rezervách (Zákon ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů) a je na ni třeba brát zřetel v zákoně o daních z příjmu
 1.  Ostatní
 • tyto rezervy se upravují vnitřním předpisem, účetní jednotka učiní o těchto rezervách vlastní rozhodnutí, není však zákonem o daních z příjmu uznatelná jako náklad nezbytný k dosažení a udržení příjmů

Rezervy mohou mít dvojí určení

 1. Obecné
 • jedná se o rezervy na rizika či ztráty při podnikání (rezervy se nesmí vytvářet na neidentifikovatelné případy, například na obecná podnikatelská rizika, tvorba rezerv se musí vztahovat na současné, známé skutečnosti, které již nastaly nebo které lze očekávat)
 1. Účelové
 •  jde o rezervy určené ke krytí konkrétních rizik (například na opravy hmotného investičního majetku podniku, na kursové ztráty a podobně)

Rezervy nesmí mít aktivní zůstatky a to z důvodu, že rezervu lze vždy čerpat pouze na účel, za kterým byla tvořena a to maximálně do její plné výše.

Pasivní zůstatky jsou převáděny do následujícího účetního období.

Lucie Svobodová
Tým Ludmily Malimánkové

Autor: Ivan Fučík