Český účetní standard č. 013 – Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Publikováno:
15. listopad 2013
Obor:

Cílem účetního standardu číslo 013 je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, účtování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku při používání účetních metod.

Dlouhodobý majetek je podstatnou součástí aktiv (majetku) společnosti. Rozumí se jím zpravidla takový majetek, u kterého je doba použitelnosti delší než jeden rok. Jedná se o dlouhodobá aktiva společnosti, která poskytují dlouhodobý ekonomický prospěch.

Pro účely tohoto standardu se používá vymezení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku uvedené v § 6, 7 a § 69 odst. 3 vyhlášky.

Základní rozdělení dlouhodobého majetku je následující:

Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek

Zřizovací výdaje

Pozemky a stavby

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

Software

Pěstitelské celky trvalých porostů

Ocenitelná práva

Základní chovné stádo, tažná zvířata

Nedokončený nehmotný majetek

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Goodwil - pojem označující rozdíl mezi tržní a skutečnou hodnotou firmy  (jméno firmy, značka, kvalita výrobků či služeb)

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

Oceňování

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se oceňuje podle § 25 zákona o účetnictví a § 47, 61 a 61a vyhlášky.

Pro ocenění dlouhodobého nehmotného majetku se použije pořizovací cena. Ta se použije i v případě, že se jedná o vklad dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Výjimku tvoří případy, kdy je vklad oceněn podle společenské nebo zakladatelské listiny jinak, a u dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku nově zjištěného -  v účetnictví dosud neuvedeného (například inventarizační přebytek). Další výjimkou je ocenění majetku vytvořeného vlastní činností, zde se majetek oceňuje skutečnými náklady. Jen v případě, že je nejde vyčíslit, použijeme pro ocenění reprodukční pořizovací cenu.

Pořizovací cena – cena,  za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením spojené (například dopravné, právní služby…)

Vlastní náklady- veškeré přímé náklady, nepřímé náklady související s vytvořením majetku vlastním přičiněním, výrobní režijní náklady a nepřímé správní náklady.

Reprodukční cena – cena za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.

Součástí ocenění dlouhodobého majetku nejsou kromě položek uvedených v § 47 odst. 2 vyhlášky:

  • nájemné za stavební pozemek, na kterém probíhá výstavba
  • náklady na přípravu pracovníků pro budované provozy a zařízení,
  • náklady na vybavení pořizovaného dlouhodobého majetku zásobami,
  • náklady na biologickou rekultivaci,
  • náklady spojené s přípravou a zabezpečením výstavby vzniklé po uvedení pořizovaného dlouhodobého majetku do užívání.

Při částečné likvidaci dlouhodobého hmotného majetku trvalým vyřazením věci, aniž by se majetek znehodnotil nebo ztratil způsobilost užívání, a vyřazená věc byla součástí ocenění majetku a po vyřazení má povahu samostatné movité věci, se ocenění majetku sníží o ocenění vyřazené věci. Míra odepsanosti vyřazení věci je shodná s mírou odepsanosti původního majetku.

Odpisování

Dlouhodobý majetek je používán delší časové období a  proto náklady na jeho pořízení nemohou být zahrnuty do provozních nákladů najednou, ale zahrnují se postupně podle doby životnosti majetku. Toto postupné zahrnování ceny dlouhodobého majetku do nákladů firmy se nazývá ODPISY.

Odpisy by měly vyjadřovat snížení hodnoty majetku opotřebením, zastaráním, či snížením poptávky po produktech vyráběných pomocí daného majetku.

Odpisy rozlišujeme účetní a daňové.

Účetní odpisy by měly vyjádřit skutečné opotřebení majetku, a tak co nejpřesněji rozložit cenu majetku do nákladů během doby jeho životnosti.

Daňové odpisy nemusí vždy vyjadřovat skutečné opotřebení majetku – jde o maximální přípustnou částku odpisů použitelnou pro stanovení základu daně.

Příklad účtování odpisů:

MD

D

Odpisy dlouhodobého  nehmotného majetku

551

07x

Odpisy dlouhodobého  hmotného majetku

551

08x

Postup účtování – v tomto účetním standartu jsou upraveny postupy účtování dlouhodobého majetku.

Příklad účtování o dlouhodobém majetku: Firma v roce 2008 pořídila zařízení na výrobu xxx  za 110.000,00 CZK, za dopravu a montáž zaplatila 10.000,00 CZK. Zařízení je na základě směrnic rovnoměrně odepisováno po dobu 60-ti měsíců (2000 CZK měsíčně). Po roce a půl používání je stroj prodán za 60.000,00 CZK, odpis (18x2000). Účtování DPH není v příkladu uvedeno.

rok

popis účetního případu

částka

MD

D

 

přijatá faktura za zařízení

110 000

042

321

2008

faktura za dopravu a montáž

10 000

042

321

 

zařazení do užívání

120 000

022

042

2008-09

účetní odpisy 18x2000

36 000

551

082

 

prodej zařízení

60 000

311

641

2009

vyřazení zařízení z účetní evidence

120 000

082

022

 

zůstatková cena (120000-36000)

84 000

541

082

         

Vyřazení.

Vyřazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení se uskutečňuje zejména prodejem, likvidací, bezúplatným převodem (darováním), vkladem dlouhodobého majetku do jiné obchodní společnosti či družstva, převodem na základě právních předpisů, v důsledku škody nebo manka a převodem z podnikání do osobního užívání.

Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku neodpisovaného se účtuje na vrub a ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný.

Opravné položky k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku se tvoří a používají podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 005 Opravné položky.

Inventarizační rozdíly dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se účtují podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob.

Radka Písaříková

radka.pisarikova@fucik.cz

Autor: Ivan Fučík