Blíží se termín pro vyplnění ELDP

Publikováno:
19. duben 2018
Obor:

Vedení evidenčních listů důchodového pojištění (dále jen ELDP) je jednou z povinností zaměstnavatelů.

Zaměstnavatel vede ELDP pro každou osobu účastnou důchodového pojištění vždy za jednotlivý kalendářní rok, případně jeho část, pokud došlo k zahájení výdělečné činnosti zakládající účast na důchodovém pojištění nebo k jejímu ukončení v průběhu kalendářního roku.  ELDP se vede i pro poživatele starobního důchodu, který je výdělečně činný a ještě nedovršil důchodový věk, i pro všechny poživatele starobního důchodu za dobu výdělečné činnosti při pobírání starobního důchodu.

Účast na důchodovém pojištění nevzniká a evidenční list se nevede, jde-li o výdělečnou činnost, která svým rozsahem nezakládá účast na nemocenském pojištění.

ELDP se vyplňují za každý kalendářní rok po závěrce mzdových listů, nejpozději však do 30. dubna následujícího kalendářního roku, a v případě skončení účasti na důchodovém pojištění před 31. 12. daného kalendářního roku do 1 měsíce po konečném vyúčtování příjmů (nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku).

Zaměstnavatel je povinen vyhotovit dva stejnopisy ELDP. Jeden je povinen předložit zaměstnanci k podpisu a založit do své evidence a druhý je povinen vydat zaměstnanci, a to nejpozději v den, kdy ELDP předkládá příslušné správě sociálního zabezpečení. Zaměstnavatel je povinen předložit ELDP do 30 dnů ode dne zápisu údajů do ELDP.

Autor: Fučík & partneři