Blíží se termín pro podání přehledů OSVČ

Publikováno:
19. duben 2018
Obor:

Každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která v roce 2017 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, a to i po část roku, je povinna podat přehled o příjmech a výdajích příslušné správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně.

Termíny pro podání přehledu

Přehled za rok 2017 je OSVČ povinna podat:

  • nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za daný kalendářní rok, tj. nejpozději do středy 2. 5. 2018, resp. 3. 5. 2018 u zdravotní pojišťovny,
  • pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce (a OSVČ tuto skutečnost oznámí nejpozději do 30. 4. 2018), posunuje se termín podání přehledu na 1. 8. 2018, resp. 2. 8. 2018 u zdravotní pojišťovny,
  • v případě, že OSVČ není povinna podat daňové přiznání, musí přehled podat nejpozději do 31. 7. 2018, resp. 9. 4. 2018 u zdravotní pojišťovny.

Úhrada nedoplatku a nové zálohy

Vznikne-li na základě podaného přehledu doplatek na pojistném, je třeba ho uhradit nejpozději do 8 dnů po dni, kdy byl přehled podán, příp. kdy měl být podán. Za den platby pojistného se považuje den jeho připsání na účet příslušné správy sociálního zabezpečení nebo zdravotní pojišťovny.

Na základě přehledu se stanoví výše záloh na pojistné na další kalendářní rok. Od měsíce, ve kterém byl nebo měl být podán přehled, musí OSVČ platit zálohy na pojistné v nové výši. Za pozdní úhradu nebo za úhradu pojistného v nižší výši se platí penále. To činí 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh trvá.

Autor: Fučík & partneři