Blíží se čas na sestavení výroční zprávy, víte jak na to?

Publikováno:
24. duben 2014

Výroční zpráva je zpravidla jediný, periodicky se opakující, ucelený dokument poskytující informace o společnosti pro její obchodní partnery, akcionáře, potencionální investory, banky nebo zaměstnance.

Výroční zpráva nemusí být považována za nutné zlo, jak si jistě někteří myslí. Může působit jako efektivní prezentace finančních výsledků společnosti nebo jako propagační materiál sloužící ke zvýšení důvěryhodnosti společnosti. Zjištěné informace o zveřejňování výroční zprávy v zahraničí i v tuzemsku jasně dokazují, že se společnosti bez kvalitně vypracované výroční zprávy neobejdou.

Kdo povinně sestavuje výroční zprávu

Výroční zprávu musí sestavovat zejména obchodní společnosti a družstva, kterým tuto povinnost ukládá § 21, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. V praxi to jsou ty společnosti, které mají povinnost nechat ověřit účetní závěrku auditorem.
Dále je povinnost sestavit výroční zprávu zakotvena např. pro politické strany, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví a náboženských společností, veřejné výzkumné instituce, občanská sdružení, veřejné a soukromé vysoké školy a zdravotní pojišťovny.

V další části tohoto článku se věnujeme zejména výroční zprávě obchodních společností.

Obsah výroční zprávy

Výroční zpráva musí kromě informací nezbytných pro splnění jejího účelu povinně obsahovat minimálně informace uložené zákonem o účetnictví, to je:

  • o událostech, které nastaly po rozvahovém dni do data sestavení výroční zprávy a jsou významné
  • o plánech a předpokládaném rozvoji společnosti
  • o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje
  • o intervencích v oblasti životního prostředí a pracovněprávních vztazích
  • o organizačních složkách v zahraničí
  • požadované podle zvláštních právních předpisů (např. o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu majetku)

Součástí výroční zprávy je účetní závěrka a zpráva auditora o auditu účetní závěrky. V případě, že je společnost součástí podnikatelského seskupení vypracuje také zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou. Má-li společnost povinnost sestavit výroční zprávu, pak je také zpráva o vztazích součástí této zprávy. Jestliže účetní závěrka společnosti podléhá ověření auditorem, pak také její výroční zpráva musí být ověřena auditorem.

Schvalování výroční zprávy

Výroční zprávu schvaluje nejvyšší orgán společnosti, který se musí podle zákona o obchodních korporacích sejít minimálně jednou ročně ve lhůtě stanovené stanovami, nejpozději však do 6 měsíců od ukončení posledního účetního období.

Způsoby zveřejnění výroční zprávy

Zákonnou povinnost zveřejnit výroční zprávu mají společnosti zapsané v obchodním rejstříku, nebo ty, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis. Obchodní společnosti provádějí zveřejnění výroční zprávy jejím uložením do sbírky listin obchodního rejstříku. Výroční zpráva by podle zákona o účetnictví měla být zveřejněna do 30 dnů od jejího schválení statutárním orgánem a ověření auditorem, nejpozději však do konce bezprostředně následujícího účetního období, bez ohledu na to, zda byla výroční zpráva uvedeným způsobem schválena. V případě, že by schválena nebyla, uvede tuto informaci účetní jednotka při jejím zveřejnění. Účetní jednotky nesmí zveřejnit informace, které nebyly ověřeny auditorem a mohly by uživatele uvést v omyl, že auditorem ověřeny byly.

Konsolidovaná výroční zpráva

Také konsolidující účetní jednotka je povinna sestavit konsolidovanou výroční zprávu a zajistit její ověření auditorem. Konsolidovaná výroční zpráva obsahuje informace o konsolidačním celku, tedy o všech účetních jednotkách pod společným vlivem a účetních jednotkách přidružených. Individuální výroční zpráva konsolidující účetní jednotky může být nahrazena konsolidovanou výroční zprávou.

Závěr

Věříme, že vám tento článek pomůže při sestavení vaší výroční zprávy. V případě zájmu o konzultaci při sestavování výroční zprávy nás neváhejte kontaktovat.

Bc. Vladimír Blecha
vladimir.blecha@fucik.cz

Autor: Milan Pašek