Bezúplatné příjmy fyzických osob v roce 2014

Publikováno:
24. říjen 2014
Autor:
Obor:

Cílem tohoto článku je seznámit Vás se zdaňováním vybraných bezúplatných příjmů v roce 2014. Vyčerpávající výčet zdanění veškerých bezúplatných příjmů v roce 2014 by byl na samostatnou publikaci.

V souvislosti s rekodifikací soukromého práva došlo s účinností od 1. 1. 2014 k inkorporaci daně dědické a darovací do zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). Nově tedy i veškeré bezúplatné příjmy fyzických a právnických osob podléhají dani z příjmů, pokud podle příslušných ustanovení tohoto zákona nejsou z předmětu daně vyloučeny nebo se na ně nevztahuje osvobození od daně. Tento článek se však zabývá pouze zdaněním bezúplatných příjmů u fyzických osob.

Pojem „bezúplatný příjem“ je novým pojmem ZDP, který však tento zákon jasně nedefinuje. Podle důvodové zprávy k zákonnému opatření Senátu se za bezplatné příjmy pro účely ZDPpovažují nejen příjmy nabyté z titulu dědění, odkazu a darování, ale i jiné příjmy nabyté bez poskytnutí protiplnění. Bezúplatný příjem může mít podobu tzv. jiného majetkového prospěchu spočívajícího buď v tom, že se majetek poplatníka zvýší, nebo v tom, že se výše majetku poplatníka nezmění proto, že určité majetkové hodnoty poplatník ušetří (například tím, že mu bude věřitelem prominut dluh nebo za něj zaplatí dluh někdo jiný).

Bezúplatné příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů u poplatníků daně z příjmů fyzických osob, mohou být považovány za:

  • příjem ze závislé činnosti podle § 6 ZDP, jedná-li se o bezúplatný příjem přijatý poplatníkem v souvislosti s výkonem činnosti, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti podle §6 ZDP;
  • příjem ze samostatné činnosti podle §7 ZDP, jedná-li se o bezúplatný příjem přijatý poplatníkem v  návaznosti na výkon činnosti, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti podle §7 ZDP;
  • příjem ostatním podle § 10 ZDP, jedná-li se o bezúplatný příjem, který není příjmem ze závislé činnosti podle § 6 nebo ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP.

Dílčí základ daně ze závislé činnosti

Do kategorie příjmů ze závislé činnosti mohou spadat níže uvedené bezúplatné příjmy. Nutno připomenout, že příjmy, které jsou zdanitelnými příjmy ze závislé činnosti, vstupují i do vyměřovacích základů pro výpočet pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.  

  • Bezplatně poskytnuté motorové vozidlo zaměstnavatelem i pro soukromé potřeby zaměstnance. V tomto případě je zdanitelným příjmem zaměstnance 1 % vstupní ceny vozidla (včetně DPH) za každý i započatý kalendářní měsíc. Tato částka však nesmí být nižší než 1 000 Kč.
  • Dar poskytnutý zaměstnavatelem. Neopomíjejme, že existují i výjimky (viz § 6 ZDP, odst. 9, písm. d. a g. ZDP). Pokud například věnuje zaměstnavatel zaměstnanci mobilní telefon, je tento telefon zdanitelným příjmem pro zaměstnance. Naopak podle ustanovení § 6, odst. 9, písm. e. ZDP, není pro zaměstnance zdanitelným příjmem zvýhodněné jízdné poskytnuté zaměstnavatelem provozujícím veřejnou dopravu osob, a to ani v případě, kdy je zvýhodnění poskytnuto příslušníkům rodiny zaměstnance.

Podle § 3, odst. 4, písm. j. ZDP, není předmětem daně majetkový prospěch vydržitele při bezúročné zápůjčce, vypůjčitele při výpůjčce (bezplatné dočasné užívání věci), výprosníka při výprose (bezplatné užívání věci bez časového omezení), tím pádem ani pro zaměstnance nebudou tyto majetkové prospěchy zdanitelným příjmem. Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci zápůjčku peněz (viz § 2390 NOZ, dříve „půjčka“), aniž by si účtoval úroky, nejsou tyto úroky zdanitelným příjmem zaměstnance. Od roku 2015 však bude platit omezení pro bezúročné zápůjčky. Mimo předmět daně budou pouze majetkové prospěchy při bezúročné zápůjčce v úhrnné výši jistin do 300 000 Kč.

Dílčí základ daně ze samostatné činnosti

Nyní přesuňme naší pozornost na bezúplatné příjmy v rámci § 7 ZDP. Někteří autoři se domnívají, že příjem, který souvisí s výkonem samostatné činnosti, by se měl danit v rámci § 7 ZDP, avšak v tomto ustanovení není nikde explicitně řečeno, že tomu tak je. Proto je možné ztotožnit se i s názorem, že příjmy související s výkonem samostatné činnosti by se mohly zdanit v rámci ostatních příjmů dle § 10 ZDP, což by znamenalo odlišné odvodové zatížení. Na jednu stranu by příjem nevstoupil do vyměřovacích základů pro výpočet pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, avšak na druhou stranu by oproti příjmu nešlo uplatnit výdaje (paušální ani skutečné).

Pokud budeme postupovat podle názorů, že by se příjem zdanil v rámci § 7, vycházelo by se z výše zmiňovaného ustanovení § 3, odst. 4, písm. j. ZDP, kde se hovoří o majetkových prospěších. Například obdržela-li by fyzická osoba, která je zřizovatelem zábavního parku peněžní dar v hodnotě 150 000 Kč na výstavbu nového sociálního zařízení, byl by tento příjem pro zřizovatele zdanitelným příjmem, který by měl vliv i na vyměřovací základy pojistného. Ještě v roce 2013 platilo ustanovení § 3, odst. 4, písm. a. ZDP, kde bylo uvedeno „předmětem daně u fyzických osob, provozujících školy a školská zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat, nebo ohrožených druhů zvířat, a u fyzických osob, které jsou poskytovateli zdravotních služeb, není příjem získaný nabytím daru v souvislosti s provozováním těchto činností“. V letošním roce však již toto ustanovení neplatí. Pokud tedy letos obdrží provozovatel útulku pro psy finanční prostředky na nákup krmiva pro psy, byly by tyto prostředky zdanitelným příjmem zřizovatele ovlivňujícím i vyměřovací základy pojistného. Avšak pokud by byl dar poskytnut provozovateli zoologické zahrady, která je zřízena podle zákona o podmínkách provozování zoologických zahrad, umožňuje § 4 ZDP, odst. 1, písm. ze. ZDP, aby tento příjem nebyl předmětem daně a nemusel jej tak provozovatel zdanit.   

Dílčí základ daně z ostatních příjmů

Zdanění bezúplatných příjmů prošlo nemalou změnou i v § 10 ZDP. V rámci tohoto paragrafu se zdaňují mimo jiné i veškeré příjmy získané dědictvím a darováním, pokud ovšem nejsou dle § 4a téhož zákona osvobozeny, přičemž podle tohoto ustanovení jsou veškeré příjmy z nabytí dědictvím nebo odkazem (pohledávka na vydání určité věci) osvobozeny od daně. Dále v rámci § 10, odst. 3, písm. d. ZDP, jsou od daně osvobozeny bezúplatné příjmy od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší (sourozenec, strýc, teta, synovec, neteř, manžel, manžel dítěte, dítě manžela, rodič manžela nebo manžel rodičů). Osvobozeny jsou i bezúplatné příjmy od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti.

K darům poskytnutým ostatními osobami zákon o dani z příjmů již tak shovívavý není. Ostatní bezúplatné příjmy nabyté příležitostně nepodléhají zdanění, jen pokud nepřesáhnou částku 15 000 Kč.

Problematiku zdaňování bezúplatných příjmů rozhodně není vhodné podcenit, a proto Vám rádi poskytneme konzultace, nejste-li si jistí, jak postupovat.

Autor: