Auditor – profesní etika a mlčenlivost

Publikováno:
15. listopad 2013
Obor:

Jako již tradičně nastává čas, kdy se rok nezadržitelně chýlí ke svému konci a nastává čas auditů. Někteří z vás již připravují podklady pro předaudit či závěrečný audit včetně soupisu dokumentů předávaných auditorům zaručujících povinnost mlčenlivosti. Tímto článkem bychom se chtěli zmínit o povinnostech, které musí auditor dodržovat.

Jednou z hlavních povinností auditora, kterou bychom se rádi zabývali, je zachování mlčenlivosti o skutečnostech, které by se neměly dostat mimo účetní jednotku. Povinnost mlčenlivosti je zakotvena v zákoně č. 93/2009 Sb., o auditorech. Jedná se o základní předpis, kterým se musí auditor řídit. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje pouze na samotného auditora, ale i na ostatní zaměstnance, které se na dané zakázce podílí či podíleli. Daná povinnost tak musí být dodržena i po ukončení veškeré spolupráce auditora s účetní jednotkou. Mlčenlivost v sobě i kromě výše zmíněného zahrnuje fakt, že auditor s nabytými informacemi nenaloží ke svému prospěchu ani ku prospěchu třetí strany.

Zákon však definuje situace, které se za porušení povinnosti mlčenlivosti nepovažují. Jedná se například o poskytnutí informace České národní bance v oblasti její dohledové působnosti na finančním trhu či poskytnutí informace novému auditorovi.

Mohou však nastat i situace, kdy auditor zjistí závažné nesrovnalosti nebo získá podezření o možném podvodu účetní jednotky. V tom případě jej může zprostit mlčenlivosti buďto sama účetní jednotka nebo má právo obrátit se na Komoru auditorů, kde si o zproštění povinnosti mlčenlivosti musí zažádat. V těchto případech jedná Komora auditorů velmi obezřetně. Celou záležitost pečlivě prozkoumá, než vydá jakékoliv rozhodnutí o zproštění povinnosti mlčenlivosti auditora.

Pokud by došlo k závažnému porušení profesionálního jednání ze strany auditora, tj. porušení povinnosti mlčenlivost, zabývala by se jím Komora auditorů a příslušnému auditorovi by při prokázání pochybení bylo uloženo kárné opatření ve formě napomenutí, pokuty či dočasného nebo trvalého zákazu auditorské činnosti.

Dalším z předpisů vztahující se na auditory, který má v sobě zakotvenu povinnost mlčenlivosti je Etický kodex pro auditory a účetní znalce, který byl vytvořen Mezinárodní federací účetních (IFAC) a následně přijat Komorou auditorů České republiky. Je považován za minimální standard profesní etiky auditora, ze kterého jednotlivé etické požadavky vychází. Při vykonávání auditorské činnosti je auditor povinen dodržovat stanovené zásady, které jsou platné i pro účetní znalce. Za tyto základní zásady se zde považuje čestnost a upřímnost při obchodních vztazích, nezaujatost vůči vlivu jiných stran a udržení si vlastního pohledu na věc, zajištění kvalifikovaných služeb neustálým vzděláváním, profesionální jednání a v neposlední řadě zachování mlčenlivosti v rámci obchodního jednání.

Mimo tyto obecné platnosti kodexu jsou zde uvedeny i způsoby, jak se mají auditoři zachovat v určitých situacích. Měl by například pečlivě zvážit a spíše se vyvarovat přijímání darů nezanedbatelné hodnoty a nepoužívat ve své profesi neadekvátně reklamu.

Kromě výše zmíněných předpisů existuje ještě v souvislosti s etickými požadavky, pro veřejnost neznámý, mezinárodní standard pro řízení kvality ISQC1 - Řízení kvality u společností provádějících audity a prověrky účetních závěrek, ostatní ověřovací zakázky a související služby. Ve standardu je upraveno nastavení kvality uvnitř auditorské společnosti. I zde je zakomponovaná povinnost mlčenlivosti.

Z výše zmíněných předpisů, které jsou volně k dispozici na webových stránkách Komory auditorů ČR, vyplývá, že auditor je si plně vědom předpisů, které musí dodržovat. V naší společnosti je u zaměstnanců povinnost mlčenlivosti ještě zakotvena přímo v pracovní smlouvě.

Doufáme, že na základě tohoto článku, se nám vás podařilo přesvědčit, že obavy ohledně porušení mlčenlivosti auditora, jsou zbytečné. Jelikož při jakékoliv zakázce jsme povinni dodržovat mlčenlivost, kterou nám nařizuje jak samotný zákon o auditorech, dále Etický kodex pro auditory a účetní znalce, ISQC1, tak i pracovní smlouva. Vypracování soupisů podkladů navrhujeme nahradit například přátelským rozhovorem s auditorem ohledně zjištěních v rámci auditu.

Ing. Renata Komancová

 renata.komancova@fucik.cz

Autor: Ivan Fučík