Aktuální zveřejněné výzvy operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – 2. část

Publikováno:
22. prosinec 2016

V minulém čísle našeho newsletteru jsme Vás informovali o aktuálních výzvách zveřejněných pod záštitou operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost („OP PIK“). Jeho hlavním cílem je zejména dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky. Podporu poskytuje hlavně formou dotací nebo dalších finančních nástrojů. V tomto díle se zaměříme na dalších pět aktuálně zveřejněných výzev.

Program Partnerství znalostního transferu – Výzva II.

Nejen malým a středním podnikům, ale také výzkumným organizacím, jakožto příjemcům programu, bude umožněno vytvoření partnerství (např. s univerzitami) za účelem transferu znalostí, a to za účasti absolventa magisterského či doktorského studia v provozovně podniku. Hlavním cílem je tedy nejen nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro šíření znalostí, ale také zvýšení spolupráce vysokých škol s podnikatelskou sférou. Celkových 280 mil. Kč bude rozděleno ve výši až 3,5 mil. Kč na projekt. Dotace tak tvoří max. 70 % celkových způsobilých výdajů, mezi které patří pro malé a střední podniky (HW a SW, stroje a zařízení, mzdy, cestovné atd.) a pro znalostní organizace, tj. např. vysoké školy (mzdy, cestovné, semináře, služby expertů atd.).


Program Spolupráce – KLASTRY – Výzva III.

Klastr představuje organizované seskupení odvětvově zaměřených nezávislých podniků, zejména pak malých, středních a výzkumných organizací. Hlavním cílem výzvy je podporovat inovace a urychlit tak vývoj daného odvětví ekonomiky založené na znalostech. Celkem bude rozděleno 410 mil. Kč.

Podpora - Rozvoj klastrů

Max. výše dotace (% ze ZV)

Způsobilé výdaje (příklad)

Kolektivní výzkum

45 % malé a 35 % střední podniky

mzdy, materiál, dodat. režijní nákl.

Sdílená infrastruktura

50 %

nákup staveb, technické zhodnocení, stroje, HW a SW

Internacionalizace klastru

50 %

mzdy, cestovné, propagace, studie

Rozvoj klastrové organizace

50 %

mzdy, cestovné, propagace, nájem

 

Dne 11. listopadu 2016 byly vyhlášeny další tři nové výzvy, a to:

Program Potenciál – Výzva III.

Pokud jste inovativní podnik, který se právě rozhodl zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity, je Vám tato výzva tzv. „ušitá na míru“. Příjemci totiž mohou být malé, střední i velké podniky, jejichž projekt je realizován mimo hlavní město Prahu. Mezi hlavní podporované aktivity patří zejména založení nebo rozvoj centrem průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení staveb a vybavení zajišťující aktivity centra. Bude rozděleno 2,5 mld. Kč, a to ve výši až
75 mil. Kč /projekt, přičemž dotace může dosahovat max. 50 % celkových způsobilých výdajů, mezi které lze zařadit dlouhodobý hmotný majetek (DHM) (nákup pozemků, budov, strojů atd.) a výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (DNM).

Program Technologie – Výzva IV.

Vzhledem ke zkušenosti s výzvou č. III, která byla uzavřena po 14 dnech kvůli přečerpání alokace, je nutná včasná příprava pro podání žádosti. Hlavním cílem výzvy je zejména podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých podniků a přispívat tak k rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti. To vše prostřednictvím pořízení nových strojů a technologického vybavení. Výzva je určena pouze pro fyzické a právnické osoby, jejichž podnikání splňuje definici malého podniku s minimálně 3-letou existencí na trhu. Na každý projekt bude rozděleno až 20 mil. Kč z celkových 1,8 mld. Kč, a to pouze v rámci tzv. hospodářsky problémových regionech, které jsou definovány usnesením vlády ČR č. 344/2013 nebo č. 952/2013, ve smyslu usnesení vlády ČR č. 826/2015 (území vykazující podíl nezaměstnaných vyšší, než je průměrný podíl za ČR dle statistiky MPSV). Celková dotace však nesmí přesáhnout 45 % celkových způsobilých výdajů. Mezi podporovaná odvětví patří zejména zpracovatelský průmysl.

Program Technologie – Výzva V.

Technologická výzva č. V. je také určena pro podnikající fyzické a právnické osoby, avšak maximálně s 3-letou existencí na trhu. Záměrem je zejména podpora malých podniků ke zvyšování počtu nových realizovaných podnikatelských projektů, a to především díky pořízení nových strojů a technologického vybavení. Každý projekt mimo území hl. města Praha bude podpořen max. 225 tis. Kč, dotace však nepřekročí 45 % celkových způsobilých výdajů, tj. např. DHM a DNM.

V případě Vašeho zájmu zapojit se do jedné z nově zveřejněných výzev operačního programu OP PIK se na nás neváhejte obrátit. Rádi Váš projekt zkonzultujeme, popřípadě připravíme žádost dle Vašich požadavků.

Společnost Brain Logistics, s.r.o. je připravena být Vaším partnerem pro problematiku dotačního managementu.

Autoři: Bc. Klára Plevková (Fučík & partneři, s.r.o.), Ing. Kateřina Sirotková, MBA (Brain Logistics, s.r.o., sirotkova@brainlogistics.cz)

 

Autor: Ivan Fučík