Aktuální zveřejněné výzvy operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – 1. část

Publikováno:
1. prosinec 2016

V současné době patří mezi hlavní priority Evropské unie nejen zemědělství nebo životní prostředí, ale zejména podpora konkurenceschopnosti malých a středních podniků, které v České republice tvoří více než 99 % trhu. Agentura pro podnikání a inovace („API“), která je podřízena Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, plní roli zprostředkovatele dotačních programů.  Po úspěšném Operačním programu Podnikání a inovace z období 2007 – 2013 vznikl pro období 2014 – 2020 nový Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost („OP PIK“). V tomto článku budeme řešit první část výzev. Zbylou část si projdeme v dalším čísle našeho newsletteru.

Jeho hlavním cílem je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky, a to především v oblasti vědy a výzkumu nebo podpory malého a středního podnikání. Zaměřuje se také na zvýšení inovační výkonnosti podniků, podporuje aktivity vedoucí ke snižování energetické náročnosti podnikatelského sektoru nebo uplatnění nových technologií v energetice. To je jen malý výčet aktivit, k nimž tento program slouží. API dohlíží zejména na hodnocení projektů z hlediska přijatelnosti a splnění formálních náležitostí. 

Finanční prostředky mohou žadatelé, tj. především malé a střední podniky, získat na spolufinancování vlastních podnikatelských projektů, které spadají do jedné ze zveřejněných výzev programu podpory. Vypláceny jsou následně formou dotací a dalších finančních nástrojů (tj. zvýhodněné úvěry, kapitálové investice, půjčky a příspěvky na úhradu úroků).

Operační program je rozdělen na 4 prioritní osy, které jsou dále členěny na specifické cíle a s tím související programy podpory.

 • PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace;
 • PO 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků;
 • PO 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin;
 • PO 4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií;

Pro všechny programy podpory jsou stanovené všeobecné podmínky. Jednou z nejdůležitějších je realizace projektu, ta musí být uskutečněna mimo území hl. města Prahy. Doba udržitelnosti projektu musí být nejméně 3 - 5 let po ukončení realizace. Hodnocena jsou min. 2 poslední uzavřená ekonomická období. Tyto podmínky se netýkají ICT a sdílených služeb pro MSP a start-upy. Financování probíhá v ex-post režimu na konci etap popřípadě na konci realizace celého projektu. Žádná z vyhlášených výzev nepodporuje projekty zaměřující se na oblast cestovního ruchu.

Dne 24. října 2016 byly zveřejněny následující výzvy:

Program Marketing – Výzva II.

Marketing patří mezi jednu z tradičních výzev Operačního programu. Jejím hlavním cílem je podpora aktivit, vedoucích k usnadnění vstupu na zahraniční trhy, a to především prostřednictvím účasti na zahraničních výstavách a veletrzích nebo služeb s tímto spojených, jako je např. doprava exponátů, účastnické poplatky, pořízení stánku nebo marketingové propagační materiály. Výhradními příjemci jsou pouze malé a střední podniky (do 250 zaměstnanců), kterým může být poskytnuta dotace až ve výši 5 mil. Kč za projekt. Podmínkou zůstává, že dotace může tvořit maximálně 50 % všech způsobilých výdajů v rámci podporovaných aktivit.

Program Nemovitosti – Výzva II.

V rámci první výzvy byl zaznamenán výrazný převis zájmu nad alokací, a tudíž je předpokládáno brzké uzavření II. výzvy, jejíž příjemci jsou malé a střední podniky. Hlavním cílem programu je usnadnit těmto podnikatelům modernizaci zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností, nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání ve všech regionech kromě hl. města Prahy. Tyto dále specifikované projekty tak pomohou ke zvýšení zaměstnanosti nebo zlepšení životního prostředí.

 • Projekt rekonstrukce objektu – rekonstrukce technicky nevyhovujícího objektu nebo objektu brownfield na podnikatelský objekt;
 • Projekt revitalizace plochy pro vlastní podnikání.

Výše dotace může dosáhnout až 50 mil. Kč za projekt, přičemž u malých podniků může tvořit až 45 % a u středních až 35 % způsobilých výdajů. Patří mezi ně například dlouhodobý hmotný majetek („DHM“), tj. úprava pozemků, rekonstrukce objektů, modernizace, hardware atd., další náklady, jako jsou služby expertů a v neposlední řadě také náklady týkající se studie proveditelnosti či projektové dokumentace. Celková alokace je vymezena na 950 mil. Kč.

Program Školicí střediska – Výzva II.

Cílem této výzvy je především rozvoj nové a stávající infrastruktury v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů v podnikatelském sektoru. Hlavním úkolem je tedy podpora stavební výstavby a pořízení vybavení školicího střediska (technické obory), nikoliv pořízení nemovitosti či pozemku. Celkově bude rozděleno 250 mil. Kč na podporované aktivity, kam patří zejména výstavba nových či rekonstrukce stávajících školicích center nebo pořízení vybavení a vzdělávacích programů. Příjemci dotací, tj. malé a střední podniky, mohou získat na svůj projekt až 5 mil. Kč. Ta však může tvořit maximálně 50 % způsobilých výdajů.

Program ICT a sdílené služby – Výzva II.

Tato výzva je určena pro malé, střední a velké podniky, které musí splnit předem stanovené požadavky (například vytvoření nových pracovních míst). Program je rozdělen na 3 podporované aktivity:

 • Tvorba nových IS/ICT řešení – Tvorba moderních digitálních služeb a aplikací. Budou rozděleny 2 mld. Kč. Každý projekt pak bude podpořen maximálně 50 mil. Kč, přičemž výše dotace bude tvořit max. 45 % u malých, 35 % u středních a 25 % u velkých podniků ze způsobilých výdajů (týká se i zbylých aktivit). Za ně se považují osobní náklady (min. 50 % ZV), nájemné, HW a SW související s projektem v režimu de minimis.
 • Zřizování a provoz center sdílených služeb – Celková alokace ve výši 700 mil. Kč bude rozdělena ve výši až 100 mil. Kč na projekt (% dotace viz výše). Mezi způsobilé výdaje patří osobní náklady (min. 50 % ZV), a také HW a SW v režimu de minimis.
 • Budování a modernizace datových center – Na každý projekt bude vynaloženo
  10 – 120 mil. Kč z celkových 750 mil. Kč. Ke způsobilým výdajům patří pouze výdaje malých a středních podniků, jako např. pořízení pozemků, budov, HW, SW.

Program ICT a sdílené služby – Výzva III.

Mezi příjemce tohoto programu patří podnikající PO či FO, které splňují definici mikropodniku a mají uzavřené max. jedno účetní období. Hlavním cílem je podpora nových IS/ICT řešení, tj. např. tvorba moderních digitálních služeb a aplikací. Součástí podmínek je také vytvoření minimálně 2 nových pracovních míst. Celkově bude rozděleno 300 mil. Kč, a to ve výši až 4 mil. Kč na jednotlivé projekty. Výše dotace bude dosahovat max. 60 % způsobilých výdajů, kam patří zejména osobní náklady (min. 50 % ZV), nájemné, HW a SW nebo služby expertů.

V případě Vašeho zájmu zapojit se do jedné z nově zveřejněných výzev operačního programu OP PIK se na nás neváhejte obrátit. Rádi Váš projekt zkonzultujeme, popřípadě připravíme žádost dle Vašich požadavků.

Společnost Brain Logistics, s.r.o. je připravena být Vaším partnerem pro problematiku dotačního managementu.

Zpracovali: Bc. Klára Plevková (Fučík & Partneři, s.r.o.), Ing. Kateřina Sirotková, MBA (Brain Logistics, s.r.o.) sirotkova@brainlogistics.cz

Autor: Ivan Fučík