Aktuality v oblasti výzkumu a vývoje

Publikováno:
26. únor 2020
Obor:

Níže shrnujeme aktuality v souvislosti s daňovou odčitatelnou položkou na výzkum a vývoj (VaV).

NÁHRADY MEZD ZA DOVOLENOU LZE ZAHRNOUT DO ODČITATELNÉ POLOŽKY NA VÝZKUM A VÝVOJ

Nejvyšší správní soud (NSS) ve svých nedávných rozsudcích (1 Afs 429/2018, 7 Afs 62/2019 – 32) potvrdil možnost zahrnutí náhrad mezd za dovolenou zaměstnanců podílejících se na realizaci VaV do odčitatelné položky na VaV podle § 34 odst. 4 zákona o daních z příjmů (ZDP).

Finanční správa doposud zastávala názor, že náhrady mezd do odpočtu na VaV zahrnout nelze. Argumentovala zejména skutečností, že pokud pracovník čerpá dovolenou, pak se na projektu VaV osobně nepodílí, a proto by náhrady mezd neměly vstupovat do odpočtu na VaV. Náhrada mzdy za dovolenou se počítá i za období, ve kterém zaměstnanec na projektu VaV nepracoval, a tedy náklad nemá přímou vazbu na řešení projektu VaV. Odmítavý postoj k zahrnutí náhrad mezd do odpočtu vyjádřila finanční správa rovněž v rámci Koordinačního výboru mezi GFŘ a Komorou daňových poradců.

Dle výše uvedených rozsudků, je-li s ohledem na odpracované hodiny na výzkumných a vývojových pracích (na vykonanou práci) zřejmé, že dle zákoníku práce vzniká nárok na dovolenou, není racionálního důvodu tento výdaj nepovažovat za výdaj související s realizací projektu VaV. Jde o náklad stanovený zákonem za práci (realizaci činnosti, a to i vědecko-výzkumné či výzkumně vývojové), nikoliv za „nepřítomnost v práci“ či „zotavování se“. Argumenty uměle oddělující samotný výkon práce (a v jejím rámci výzkum a vývoj) od dovolené, během níž se zaměstnanec přece nepodílí na takových činnostech, vyhodnotil soud jako ryze účelové a nepřesvědčivé. Dle NSS náhrada mzdy za dovolenou patří mezi osobní náklady a je tudíž odčitatelnou položkou na podporu VaV.

Výše uvedené závěry NSS doporučujeme zohlednit při kalkulaci výše odčitatelné položky na VaV. Lze zvážit i podání dodatečného daňového přiznání.

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU ODEČÍST OD ZÁKLADU DANĚ ODPOČET NA PODPORU VÝZKUMU A VÝVOJE

S účinností od 1. 4. 2019 byla zavedena povinnost oznámit správci daně záměr uplatnit odpočet na VaV. Náklady na VaV vynaložené před dnem podání oznámení nelze zahrnout do odpočtu na VaV. Obsahem oznámení je název projektu VaV vystihující jeho obecné zaměření a základní identifikační údaje o poplatníkovi.

Výklad souvisejících přechodných ustanovení novely ZDP byl upřesněn v informaci GFŘ. Dle této informace je nutné podat oznámení až pro projekty VaV zahájené ve zdaňovacím období, které započalo po 1. 4. 2019. Poplatník, který má kalendářní rok, má povinnost oznámit správci daně projekty zahájené od 1. 1. 2020.

Projekty VaV zahájené v roce 2020 tedy doporučujeme co nejdříve oznámit správci daně.

SDĚLENÍ K POKYNU D-288

Ministerstvo financí připravuje vydání sdělení k Pokynu D-288 k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 ZDP. Obsahem sdělení by mělo být shrnutí významných věcných změn režimu uplatňování odpočtu na VaV od 1.4.2019 a dále novelizace znění
Pokynu D-288, včetně detailů k projektové dokumentaci, oznámení o záměru odečíst odpočet na VaV, a vymezení VaV pro účely zákona.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně odčitatelné položky na VaV nás prosím neváhejte kontaktovat.

Autor: Tomáš Klíma