Akciovky mají povinný web

Publikováno:
21. březen 2018
Obor:

Povinnost akciových společností zveřejňovat údaje na vlastní internetové stránky!

S účinností od 1.1.2014 vstoupil v platnost zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK), který nahradil zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a stanovil v § 7 odst. 2 pro akciové společnosti povinnost, aby bez zbytečného odkladu po svém vzniku a dále průběžně uveřejňovaly vybrané údaje způsobem umožňujícím dálkový přístup, který je pro veřejnost bezplatný, a to tak, aby informace byly dostupné jednoduchým způsobem po zadání elektronické adresy (internetové stránky), údaje, které jsou povinny uvádět na obchodních listinách, a další údaje stanovené tímto zákonem.

Jaké údaje je nutné zveřejnit, lze vyčíst z ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kde je uvedeno, že každý podnikatel, bez ohledu na svou právní formu, musí na obchodní listiny uvádět::

 • Jméno a sídlo
 • Informaci o zápisu do veřejného rejstříku, včetně oddílu a vložky
 • Přidělený identifikující údaj

Dalo by se konstatovat, že výše uvedený výčet představuje minimální rozsah údajů, které musí od 1.1.2014 zveřejňovat každá akciová společnost na svých internetových stránkách. Ve skutečnosti tomu tak není, protože povinné informace, které musí akciová společnost zveřejňovat na svých internetových stránkách, plynou dále z ostatních ustanovení zákona o obchodních korporacích, z nichž lze zmínit:

 1. příslušnost ke koncernu podle § 79 odst. 3,
 2. zprávu o vztazích mezi propojenými osobami § 84 odst. 1, a to v návaznosti na § 436 a 437,
 3. znaleckou zprávu o přezkoumání zprávy o vztazích podle § 91 odst. 1,
 4. informace pro vlastníky prioritních dluhopisů podle § 290 odst. 2,
 5. informace o přednostním právu akcionářů na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů - § 292 odst. 2,
 6. zprávu o finanční asistenci podle § 312,
 7. veřejný návrh smlouvy na koupi nebo směnu účastnických cenných papírů (§ 323 odst. 1),
 8. rozhodnutí o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu (§ 334), o změně druhu akcií nebo omezení jejich převoditelnosti (§ 335 odst. 2),
 9. společnost s účastnickými cennými papíry přijatými k obchodování na regulovaném trhu zde publikuje informace vztahující se k nucenému přechodu účastnických cenných papírů (§ 379 odst. 2),
 10. rozhodnutí o nuceném přechodu účastnických cenných papírů spolu se závěry znaleckého posudku na ocenění nebo zdůvodněním výše protiplnění (§ 384),
 11. den uplatnění práva na dorovnání při nuceném přechodu účastnických cenných papírů (§ 390 odst. 2),
 12. rozhodnutí soudu o uložení povinnosti složit dorovnání při squeeze-outu na hlavního akcionáře do soudní úschovy a výzva pro přihlášení se o protiplnění nebo mimosoudní dohoda o dorovnání (viz § 390),
 13. akcionářův protinávrh (návrh) nebo jeho podstata, obsahuje-li více než 100 slov, případně i stanovisko představenstva podle § 362 a § 407 odst. 2,
 14. doplnění pořadu jednání valné hromady podle § 369 odst. 2 (na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře),
 15. pozvánku na valnou hromadu podle § 406 odst. 1,
 16. odvolání a odložení konání valné hromady podle § 410 odst. 1,
 17. účetní závěrku nebo vybrané údaje z ní (§ 436 a 437) spolu se zprávou o podnikatelské činnosti (§ 436 a 437),
 18. informace o přednostním právu akcionářů na upisování nových akcií (§ 485 odst. 1),
 19. výzvu pro akcionáře k předložení akcií (§ 500, 526, 537 a 542) nebo výzva k převzetí akcií (§ 502 a 537),
 20. výsledky losování akcií (§ 528),
 21. vzetí akcií z oběhu při snižování základního kapitálu (§ 532 odst. 2),
 22. prohlášení akcií a zatímních listů za neplatné (§ 346 a 538),
 23. částku snížení základního kapitálu a tomu odpovídající výši jmenovité hodnoty akcií při souběžném zvýšení a snížení základního kapitálu (§ 548).

Z dalších zákonů, které jako možnost pro naplnění povinnosti zveřejnit určité údaje, nabízejí prostřednictvím internetové stránky, lze zmínit zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, kde z § 33a odst. 1 lze vyvodit, že povinnost zveřejnění projektu přeměny je naplněna i uvedením na internetových stránkách.

V případě nedodržování nové povinnosti se může akciová společnost potýkat se sankcí. Sankce za nedodržení zveřejňování údajů na internetových stránkách upravuje zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, který v § 107, s odkazem na § 104, říká: „Ustanovení § 104 se použije obdobně, neuvádí-li zapsaná osoba na svých obchodních listinách údaje stanovené jiným zákonem, nebo neplní-li povinnost průběžného uveřejňování povinných skutečností způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev.“ Sankcí je pořádková pokuta, která může být uložena až do výše 100.000,-Kč.

Navzdory skutečnosti, že ustanovení ukládající akciovým společnostem povinnost zveřejňovat specifikované údaje na svých internetových stránkách, zůstává nevyřešena spousta nejasností s tím spojených, které vnímá odborná veřejnost a poukazuje na ně ve svých publikacích a pojednáních. Mezi nejzajímavější lze zařadit:

 1. Jak informovat uživatele těchto údajů, na které elektronické adrese je nalezne?
 2. Vztahuje se tato povinnost na všechny elektronické adresy příslušné obchodní korporace, nebo je povinnost splněna uveřejněním pouze na jedné elektronické adrese?
 3. Jak se vypořádat se skutečností, že některé informace, které obchodní korporace musí zveřejňovat, mohou představovat citlivá data, nebo mohou narušit obchodní tajemství?

Toto jsou otázky, které zůstávají k diskusi.

Autor: Ivan Fučík